Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Wschowa: Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
31 sierpnia 2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
(II postępowanie).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż
 i dostawa następujących urządzeń elektrycznych: 1) komputerów przenośnych
 z oprogramowaniem, 2) monitorów, 3) tablic interaktywnych, 4) przystawki interaktywnej,5) ekranów zwykłych, 6) projektorów multimedialnych, 7) radiomagnetofonów, 8)mikroskopów, 9) aparatu fotograficznego,10) telewizora, 11) kserokopiarki, 12) mikrofonów oraz oprogramowania edukacyjnego. Szczegółowy opis urządzeń, w szczególności ich parametrów technicznych zawarty jest
w załączniku A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych w do urządzeń wskazanych w załączniku A do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach równych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0, 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 32.32.10.00-9, 32.32.12.00-1, 38.65.34.00-1, 38.65.21.00-1, 38.65.10.00-3, 38.51.00.00-3, 30.12.12.00-5, 48.19.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularze cenowe będące załącznikami nr 5,6,7,8 do SIWZ,
2. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Wschowa, dnia 31 sierpnia 2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


Data publikacji: 2011-08-31 16:06:46 (1264 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: poczta@protekst.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-31 16:26:05 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)" (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[2709x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2011-08-31 16:27:42 Dodano załącznik: SIWZ i załączniki do zamówienia na "Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)" (ZAKUP__URZĄDZEŃ_LSRS_SIWZ+_ZAŁĄCZNIKI[2709x2].exe) Mariusz Ławrynowicz
2011-09-06 14:46:37 Dodano załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ - zamówienie na "Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)" (Wyjasnienia__do_SIWZ_LSRS_Sprzet_elektryczny[2709x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-04-30 09:14:55 Usunięto załącznik: SIWZ i załączniki do zamówienia na "Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)" (ZAKUP__URZĄDZEŃ_LSRS_SIWZ+_ZAŁĄCZNIKI[2709x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:14:55 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ - zamówienie na "Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)" (Wyjasnienia__do_SIWZ_LSRS_Sprzet_elektryczny[2709x3].pdf) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa