Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja
Numer ogłoszenia: 375452 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez n/w placówki szkolne: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa - Poznań- Wschowa (Planowany program wycieczki : Multikino, zwiedzanie Palmiarni i Starówki) Liczba grup wycieczkowych: 2, Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 88 (80 dzieci + 8 opiekunów) Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26 listopada 2011 r. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły
w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat-via TOLL . CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Zielona Góra- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze ul. Sulechowska, w drodze powrotnej McDonalds) Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 04 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 90 (82 uczniów + 8 opiekunów) - I grupa: 39 uczestników - II grupa: 51 uczestników Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL. CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa
w Siedlnicy Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica- Zielona Góra- Siedlnica. Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze, im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno Sportowego w Zielonej Górze ul. Sulechowska, Muzeum Etnograficzne
w Ochli) Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:11 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 uczestników
( 45 uczniów + 4 opiekunów). Wymagany 1 autokar z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki
( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki
a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL. CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Konradowie Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Lubin-Konradowo. Planowany program wycieczki: kino HELIOS w Lubinie. Liczba grup wycieczkowych: 2. Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce łącznie: 85 (78 dzieci + 7 opiekunów). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden dzień - sobota lub niedziela w okresie od 26 listopada do 18 grudnia 2011 r. Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki
( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki
a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL . Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. transport winien odbywać się autokarami zapewniającymi bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa
i higieny, 2. Przewóz dzieci winien odbywać się wyłącznie pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.
z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), posiadać badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262 z późn. zm). 3. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących. 4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-5 w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. 5. Wyjazd autokarów następuje spod siedziby placówek szkolnych, dla których organizowany jest wyjazd..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda, na trasie dłuższej niż 300 km, liczonej w obie strony

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie
   z częściami zamówienia: a) Cześć 1 - 2 autokary b) Część 2 -2 autokary c) Część 3 -1 autokar d) Część 4 - 2 autokary Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
   w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia odpowiednią ilością kierowców dla poszczególnych części zamówienia, wymagania minimalne: Część 1 - 2 kierowców Część 2 - 2 kierowców Część 3 - 1 kierowca Część 4 - 2 kierowców posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz
   z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
   w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
   w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy - załączniki nr 7 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo
w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, a w szczególności: - zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia,
a niezależnych od Stron, - zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron, - zmiany wynagrodzenia, w zakresie w jakim wynikać będzie to ze zmiany obowiązującego prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak
Data publikacji: 2011-11-10 15:51:10 (991 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-10 15:52:28 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (ogloszenie[2804x1].doc) Marcin Malanowski
2011-11-10 15:53:05 Dodano załącznik: BIP TRANSPORT WYCIECZKI LSRS-III EDYCJA\SIWZ + załaczniki TRANSPORT WYCIECZKI JEDNODNIOWE (SIWZ_+_załaczniki_TRANSPORT_WYCIECZKI_JEDNODNIOWE[2804x2].exe) Marcin Malanowski
2015-04-30 09:03:37 Usunięto załącznik: BIP TRANSPORT WYCIECZKI LSRS-III EDYCJASIWZ + załaczniki TRANSPORT WYCIECZKI JEDNODNIOWE (SIWZ_+_załaczniki_TRANSPORT_WYCIECZKI_JEDNODNIOWE[2804x2].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa