Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012
Data zamieszczenia w BZP: 10.11.2011
Numer ogłoszenia: 375206 - 2011;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2012. ZADANIE NR 1 1. Zarządzanie nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi stanowiącymi odrębną od gruntu własność Gminy Wschowa, określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ, na które składa się 62 budynków komunalnych wraz z przynależnościami, polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość. 2. Łączna powierzchnia
lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 9186,43 m2, w tym: a) 172 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 7465,74 m2 b) 21 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1720,69 m2 zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz c) 204 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3075,51 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. d) 50 komórek o łącznej powierzchni użytkowej 671,75 m2- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ ZADANIE 2 1. Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych (dalej: Wspólnot mieszkaniowych) określonymi szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3.2.1. Liczba lokali objętych zamówieniem wynosi 667 o łącznej powierzchni 32236,91 m2, w tym : a) 622 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 30068,30 m2 b) 45 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2168,61 m2..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie uprawnienia zawodowego w zakresie zarządzania nieruchomościami niezbędnego do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadanego w trybie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.651z późn. zm.)
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonywaniu usług z zakresu zarządzania nieruchomościami nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje a) dysponowanie serwisem świadczącym usługi konserwacyjne związane z usuwaniem awarii również po godzinach pracy oraz w święta i dni wolne od pracy. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia. b)Wykonawca winien uruchomić na terenie miasta Wschowy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. odpowiednio wyposażone biuro obsługi interesanta. Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla ludzi niepełnosprawnych i powinno być wyposażone w czynny aparat telefoniczny oraz w co najmniej jeden zestaw komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: a) dysponowanie co najmniej czteroma wykwalifikowanymi pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, w tym co najmniej po jednej osobie posiadającej: - licencję zarządcy nieruchomości nadaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; - uprawnienia
ogólnobudowlane; - uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z art.185 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.). Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz cenowy 2. Zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy 3. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może: a) wprowadzić usługi zamienne; b) wprowadzić usługi dodatkowe; c) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; d) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może mieć miejsce również w przypadku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy mających wpływ na zmianę stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, II piętro pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Zarządzanie mieniem gminnym w 2012 r. SIWZ + załączniki\OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIP
Rozmiar: 271.72 KB
Data publikacji: 2011-11-10 15:59:20
Ilość pobrań: 458

Data publikacji: 2011-11-10 15:58:12 (986 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-10 15:59:20 Dodano załącznik: Zarządzanie mieniem gminnym w 2012 r. SIWZ + załączniki\OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIP (OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_BIP[2805x1].pdf) Marcin Malanowski
2011-11-10 15:59:48 Dodano załącznik: Zarządzanie mieniem gminnym w 2012 r. SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załaczniki[2805x2].exe) Marcin Malanowski
2015-04-30 09:00:28 Usunięto załącznik: Zarządzanie mieniem gminnym w 2012 r. SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załaczniki[2805x2].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa