Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej II we Wschowie
Data zamieszczenia w BZP: 23.11.2011
Numer ogłoszenia: 306487 - 2011;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej II we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a)Wykonanie dokumentacji geotechnicznej pod projektowaną drogę b)Opracowanie koncepcji projektowej w celu uzgodnienia z zamawiającym c)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia d)Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej e)Opracowanie projektu budowlanego branży instalacyjnej elektrycznej f)Opracowanie projektu budowlanego branży instalacyjnej sanitarnej g)Uzyskanie na koszt wykonawcy wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień h)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i)Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej j)Opracowanie kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże k)Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót l)Opracowania kosztorysów ofertowych ślepych w rozbiciu na poszczególne branże. m)Wszystkie projekty należy wykonać w siedmiu egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF. n)Wszystkie kosztorysy oraz specyfikacje należy przekazać Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formatach ATH ( kosztorysy ofertowe ślepe) i PDF ( Specyfikacje). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie 2000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwóch projektów budowlanych budowy dróg wraz z odwodnieniem o dł. min. 300,0 mb każda. - dwóch projektów budowlanych budowy instalacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią o dł. min. 500 mb każda - dwóch projektów budowlanych budowy linii oświetlenia drogowego Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie: - Osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej jedną osobą dla każdej specjalności), które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), - Wymagane jest, aby osoby te posiadały aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, że co najmniej jedna osoba (z każdej wymaganej specjalności), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. d)zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 prawa zamówień publicznych, e)wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, f)zmian stawki urzędowej podatku VAT, g)zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej; h)zaistnienia, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów. 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy b)wprowadzić usługi zamienne; c)wprowadzić usługi dodatkowe; d)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; e)dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; a)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 67-400 Wschowa ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 67-400 Wschowa ul. Rynek 1 pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-11-23 15:00:33 (1916 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-23 15:01:52 Dodano załącznik: Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Marcin Malanowski
2011-11-23 15:17:25 Dodano załącznik: Załączniki (SIWZ_+_załaczniki[2820x2].zip) Marcin Malanowski
2011-11-24 19:41:36 Dodano załącznik: ZAŁ. Nr 2 do SIWZ (ZAŁ[2820x3].exe) Marcin Malanowski
2011-11-24 19:42:03 Dodano poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ Marcin Malanowski
2011-12-06 13:18:21 Dodano załącznik: Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2] (Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2][2820x4].doc) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:20:44 Dodano załącznik: SIWZ_po_zmianach[2863x3] (SIWZ_po_zmianach[2863x3][2820x5].doc) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:21:02 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4] (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4][2820x6].doc) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:21:19 Dodano załącznik: Zał[2863x6] (Zał[2863x6][2820x7].doc) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:21:38 Dodano załącznik: Zał[2863x7] (Zał[2863x7][2820x8].pdf) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:22:00 Dodano załącznik: Zał[2863x8] (Zał[2863x8][2820x9].exe) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:22:36 Dodano załącznik: Zał[2863x9] (Zał[2863x9][2820x10].exe) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:23:00 Dodano załącznik: Zał[2863x10] (Zał[2863x10][2820x11].zip) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:23:30 Dodano załącznik: ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5] (ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5][2820x12].doc) Marcin Malanowski
2011-12-06 13:24:08 Dodanie załączników ze zmianami Marcin Malanowski
2012-01-26 14:49:29 Dodano załącznik: Wykonanie projektu drogi - oferty dodatkowe (BIP_Wykonanie_projektu_drogi_-_oferty_dodatkowe[2820x13].doc) Marcin Malanowski
2012-01-26 14:49:37 Wykonanie projektu drogi - oferty dodatkowe Marcin Malanowski
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: Załączniki (SIWZ_+_załaczniki[2820x2].zip) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: ZAŁ. Nr 2 do SIWZ (ZAŁ[2820x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2] (Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2][2820x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: SIWZ_po_zmianach[2863x3] (SIWZ_po_zmianach[2863x3][2820x5].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4] (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4][2820x6].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:53 Usunięto załącznik: Zał[2863x6] (Zał[2863x6][2820x7].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:54 Usunięto załącznik: Zał[2863x7] (Zał[2863x7][2820x8].pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:54 Usunięto załącznik: Zał[2863x8] (Zał[2863x8][2820x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:54 Usunięto załącznik: Zał[2863x9] (Zał[2863x9][2820x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:55 Usunięto załącznik: Zał[2863x10] (Zał[2863x10][2820x11].zip) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:55 Usunięto załącznik: ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5] (ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5][2820x12].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-06 12:55:55 Usunięto załącznik: Wykonanie projektu drogi - oferty dodatkowe (BIP_Wykonanie_projektu_drogi_-_oferty_dodatkowe[2820x13].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa