Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa
Data zamieszczenia w BZP : 09.02.2012
Numer ogłoszenia: 33561 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, który dzieli się na 2 części: a)CZĘŚĆ A - zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa w planowanej ilości około 592 656 kWh (+/-15%) w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku dla 99 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku B do SIWZ. b)CZĘŚĆ B - zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa w planowanej ilości około 592 656 kWh (+/-15%) w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku dla 99 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku B do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający wymaga w szczególności: a)posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada w/w dokumenty oraz załączy do oferty aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i przedłoży oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy b) posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punktów poboru Zamawiającego
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        koncesję, zezwolenie lub licencję
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy /zał. nr 4/ dołączony do SIWZ) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych poniżej: - ceny za 1 kWh ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym; - w przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie; b)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej, c)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 treśćData publikacji: 2012-02-09 15:49:22 (1139 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-09 16:00:52 Dodano załącznik: SIWZ plus załączniki (SIWZ_i_załaczniki[3091x1].exe) Małgorzata Ilska
2012-02-10 08:24:33 zmiana tytułu ogłoszenia Barbara Jaworska
2012-02-15 14:07:40 Dodano załącznik: (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ__BIP[3091x2].doc) Małgorzata Ilska
2012-02-15 14:08:21 dodanie załącznika Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ Małgorzata Ilska
2012-02-15 14:10:39 Usunięto załącznik: (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ__BIP[3091x2].doc) Małgorzata Ilska
2012-02-15 14:14:07 Dodano załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ__BIP[3091x2].doc) Małgorzata Ilska
2012-02-16 14:23:48 Dodano załącznik: wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (wyjaśnienia_nr_2_do_SIWZ[3091x3].doc) Barbara Jaworska
2012-02-16 14:26:08 Dodano załącznik: zaktualizowany załacznik A do SIWZ po pytaniach z dnia 15.02.2012 (zaktualizowany_Załącznik_A_do_SIWZ_po_pytaniach_z_dnia_15[3091x4].doc) Barbara Jaworska
2012-02-16 14:27:49 Dodano załącznik: zaktualizowany załącznik nr 1 do oferty (formularz cenowy) (ZAKTUALIZOWANY__ZAŁACZINK_1_DO_OFERTY-_FORMULARZ_CENOWY[3091x5].doc) Barbara Jaworska
2015-04-30 08:57:13 Usunięto załącznik: SIWZ plus załączniki (SIWZ_i_załaczniki[3091x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:57:13 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ__BIP[3091x2].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:57:14 Usunięto załącznik: wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (wyjaśnienia_nr_2_do_SIWZ[3091x3].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:57:14 Usunięto załącznik: zaktualizowany załacznik A do SIWZ po pytaniach z dnia 15.02.2012 (zaktualizowany_Załącznik_A_do_SIWZ_po_pytaniach_z_dnia_15[3091x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:57:14 Usunięto załącznik: zaktualizowany załącznik nr 1 do oferty (formularz cenowy) (ZAKTUALIZOWANY__ZAŁACZINK_1_DO_OFERTY-_FORMULARZ_CENOWY[3091x5].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa