Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

"Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście i gminie Wschowa


Data zamieszczenia w BZP : 26.04.2012, Numer ogłoszenia: 94827 - 2012;


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych
w mieście i gminie Wschowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe na terenie miasta i gminy Wschowa. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne zadania: ZADANIE NR 1 - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 1)Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 3 mechanicznie 2)Regeneracja nawierzchni emulsją z grysem kamiennym 7 dm3/m2 3)Remont rakowizn grysem kamiennym i asfaltem drogowym 4)Remont wyboi głębokości 1,5 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym 5)Remont wyboi głębokości 2,0 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym 6)Remont wyboi głębokości 3,0 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym 7)Ustawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej 8)Ustawianie krawężnika betonowego wystającego 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej 9)Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych 10)Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11)Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12)Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm 13)Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 8 cm ZADANIE NR 2 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1)Remont nawierzchni z płyt betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem 2)Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 3)Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego wys. 16-20 cm 4)Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 5)Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 6)Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem 7)Ręczne wykonanie koryta głębokości 10 cm w gruncie kategorii 3/4 8)Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grubości 10 cm walcem statycznym 9)Ustawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej 10)Ustawianie krawężnika betonowego wystającego 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej 11)Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 12)Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 13)Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych 14)Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 15)Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo-piaskowej 16)Osadzanie włazu żeliwnego o wadze do 60 kg 17)Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm 18)Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 8 cm 19)Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji 20)Wykonanie przepustu rurowego z rur betonowych 21)Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej z osadnikiem i syfonem 22)Ustawienie słupka do znaku drogowego z rur stalowych 23)Zamontowanie znaków drogowych 24)Odnawianie poziomego oznakowania przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową 25)Odnowienie poręczy stalowych farbą olejną 26)Odnowienie słupków stalowych do znaków drogowych farbą olejną 27)Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów 28)Roboty pomocnicze (do określenia cen jednostkowych). ZADANIE NR 3 - DROGI GRUNTOWE 1)Naprawy drogi gruntowej- wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym niesortowalnym 2)Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm 3)Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 20 cm 4)Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm 5)Naprawy drogi gruntowej - profilowanie 6)Naprawy drogi gruntowej - zagęszczenie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·        Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: dla części 1 - 2400,00 zł dla części 2 - 2000,00 zł dla części 3 - 1500,00 zł dla części
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zadanie 1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wykonywaniu remontów cząstkowych dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, w tym przynajmniej 1 zamówienie trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zadanie 2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wykonywaniu remontów cząstkowych dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł, w tym przynajmniej 1 zamówienie trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Zadanie 3 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wykonywaniu remontów cząstkowych dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, w tym przynajmniej 1 zamówienie trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne odrębnie dla poszczególnych zadań): ZADANIE NR 1 -ładowarka kołowa - 1 szt. -walec statyczny samojezdny 6 Mg - 1 szt. -ciągnik kołowy 50kM - 1 szt. -skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą - 1 szt. -piaskarka samochodowa - 1 szt. -przecinarka do asfaltu - 1 szt. ZADANIE NR 2 -równiarka samojezdna 100 kM - 1 szt. -walec statyczny samojezdny 6 Mg -1 szt. -walec wibracyjny samojezdny 5 Mg- 1 szt. -ciągnik kołowy - 1 szt. -samochód dostawczy - 1 szt. -samochód skrzyniowy do 5 Mg - 1 szt. -wibrator powierzchniowy - 1 szt. ZADANIE NR 3 -równiarka samojezdna 100 kM - 1 szt. -walec statyczny samojezdny 6 Mg - 1 szt. -samochód wywrotka do 5 Mg - 1 szt. -samojezdna ścinarka poboczy - 1 szt.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zadanie 1 1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami: a)kierownik robót drogowych, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) b)dysponuje co najmniej 7-ma pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Zadanie 2 1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami: a)kierownik robót drogowych, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) b)dysponuje co najmniej 7-ma pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Zadanie 3 1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami: a)kierownik robót drogowych, który: -posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.
Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) b)dysponuje co najmniej 5-ma pracownikami, gwarantującymi terminowe
i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien dysponować minimum 10-ma pracownikami fizycznymi gwarantującymi terminowe wykonanie poszczególnych zadań. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ( dla wszystkich zadań) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 200 000,00 zł. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę
w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej 2. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C).; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;
e)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. f)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. g)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 Data publikacji: 2012-04-26 11:37:06 (1013 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-04-26 11:47:32 Dodano załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załaczniki[3338x1].exe) Małgorzata Ilska
2012-04-26 11:50:24 Dodano załącznik: Kosztorysy (Kosztorysy[3338x2].exe) Małgorzata Ilska
2012-05-09 14:51:38 Dodano załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ[3338x3].pdf) Małgorzata Ilska
2015-04-30 08:20:22 Usunięto załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załaczniki[3338x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:20:22 Usunięto załącznik: Kosztorysy (Kosztorysy[3338x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:20:22 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ[3338x3].pdf) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa