Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja" -  II postępowanie
Data zamieszczenia w BZP: 16.05.2012
Numer ogłoszenia: 109095 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja II postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu usług zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu podczas wycieczek szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie wskazanych usług podczas następujących wycieczek szkolnych: 1.wycieczka ze Wschowy do Gdańska; 2.wycieczka ze Wschowy do Krakowa; 3.wycieczka z Osowej Sieni do Kołobrzegu; 4.wycieczka z Osowej Sieni do Krakowa; 5.wycieczka z Konradowa do Karpacza. 6.wycieczka z Konradowa do Krakowa; 7.wycieczka z Siedlnicy do Trójmiasta; 8.wycieczka z Siedlnicy do Warszawy; Zamawiający podzielił zamówienie na 13 części. Szczegółowy opis usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu zawiera SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   1. Dla części I, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII zamówienia - nie precyzuje się 2. Dla części II, IV, VI, IX, XII zamówienia - posiadanie ważnej licencji na przewóz osób
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonywał lub wykonuje w przypadku usług okresowych i ciągłych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: a) dla części I, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII zamówienia: - 2 usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem grup zorganizowanych o wartości co najmniej 5.000,00 złotych brutto każda; b) dla części II, IV, VI, IX, XII zamówienia: - 2 usługi transportu dalekobieżnego grup zorganizowanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000,00 złotych brutto
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym a) dla części I, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII zamówienia- nie precyzuje się b)dla części II, IV, VI, IX, XII zamówienia- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażonymi w klimatyzację, w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie z częściami zamówienia. Wymagania minimalne: a) Cześć 2- 1 autokar b) Część 4- 1 autokar c) Część 6- 1 autokar d) Część 9- 1 autokar e) Część 12- 1 autokar W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część tzn. na część 2 i 4, 6 i 9 - Wykonawca musi udokumentować dysponowanie minimum 2 autokarami spełniającymi w/w wymagania.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdej części zamówienia: a)dla części I, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII zamówienia- nie precyzuje się b)dla części II, IV, VI, IX, XII zamówienia-Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia odpowiednią ilością kierowców dla poszczególnych części zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymagania minimalne: a)Cześć 2- 1 kierowca b)Część 4- 1 kierowca c)Część 6- 1 kierowca d)Część 9- 1 kierowca e)Część 12- 1 kierowca -których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 879, ze zm.), - posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, -z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część tzn. na część 2 i 4 lub 6 i 9 - Wykonawca musi udokumentować dysponowanie minimum 2 osobami spełniającymi w/w wymagania.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        koncesję, zezwolenie lub licencję
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie
  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. szczegółowy opisu obiektu, w którym ma być świadczona usługa zakwaterowania i wyżywienia wraz ze zdjęciami 2. oświadczenie, że obiekt, w którym świadczona ma być usługa zakwaterowania spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - na wzorze stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ) 3. oświadczenie, że obiekt, w którym świadczona ma być usługa wyżywienia posiada pozytywną opinię pokontrolną Sanepid oraz ma wdrożony HACCP - na wzorze stanowiącym zał. nr 11 do SIWZ); 4. oświadczenie wykonawcy, że zaproponowany środek transportu jest technicznie sprawny i posiada aktualny przegląd techniczny dopuszczający do ruchu oraz, że jego stan techniczny odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, o którym mowa w Warunkach pkt III SIWZ, jak również spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. na wzorze zał. nr 12 do SIWZ. 5. oświadczenie, że osoby wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ posiadają wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na wzorze zał. nr 13 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, a w szczególności: a)zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; b)zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; c)zmiany wynagrodzenia, w zakresie w jakim wynikać będzie to ze zmiany obowiązującego prawa;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO GDAŃSKA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas wycieczki do Gdańska. Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Gdańsk lub jego okolice położone do 20 km od granic miasta. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 45 (40 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 45 (40 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 27.08.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: USŁUGA TRANSPORTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO GDAŃSKA..
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową, powrotną: Wschowa-Gdańsk- Wschowa oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Wschowa - Gdańsk - Wschowa - około 900 km Jazdy lokalne: około 600 km..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 27.08.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas wycieczki do Krakowa. Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Kraków Planowana ilość osób do zakwaterowania: 45 (40 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 45 (40 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 27.08.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: USŁUGA TRANSPORTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WSCHOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową, powrotną: Wschowa-Kraków- Wschowa oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Wschowa - Kraków - Wschowa - około 800 km Jazdy lokalne: około 400 km..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 27.08.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KOŁOBRZEGU.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas wycieczki do Kołobrzegu. Termin realizacji zamówienia: od 07.06.2012 r. do 10.06.2012 r.- 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Kołobrzeg lub jego okolice położone do 20 km od granic miasta. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: USŁUGA TRANSPORTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KOŁOBRZEGU.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od 07.06.2012 r. do 10.06.2012 r. - 4 dni Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową, powrotną: Osowa Sień-Dębowa Łęka-Kołobrzeg- Dębowa Łęka-Osowa Sień oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Osowa Sień -Dębowa Łęka-Kołobrzeg- Dębowa Łęka-Osowa Sień - około 850 km Jazdy lokalne: około 100 km.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOWEJ SIENI PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni podczas wycieczki do Krakowa. Termin realizacji zamówienia: od 30.06.2012 r. do 03.07.2012 r.- 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Kraków Planowana ilość osób do zakwaterowania: 41 (36 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 41 (36 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 30.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KARPACZA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas wycieczki do Karpacza. Termin realizacji zamówienia: od 7.06.2012 do 10.06.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Karpacz. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 44 (39 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 44 (39 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: USŁUGA TRANSPORTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KARPACZA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od 7.06.2012 do 10.06.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Miejsce wykonania zależne obejmuje trasę docelową, powrotną: Konradowo - Karpacz - Konradowo oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Konradowo - Karpacz - Konradowo - około 310 km Jazdy lokalne: około 110 km..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONRADOWIE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO KRAKOWA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie podczas wycieczki do Krakowa. Termin realizacji zamówienia: od 30.06.2012 do 03.07.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Kraków Planowana ilość osób do zakwaterowania: 44 (39 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 44 (39 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 30.06.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO TRÓJMIASTA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas wycieczki do Trójmiasta. Termin realizacji zamówienia: od 02.07.2012 do 05.07.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: jedno z miast Trójmiasta lub jego okolice położone do 20 km od granic miasta. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.07.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: USŁUGA TRANSPORTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO TRÓJMIASTA.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od 02.07.2012 do 05.07.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową, powrotną: Siedlnica-Trójmiasto- Siedlnica oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Siedlnica - Trójmiasto - Siedlnica - około 1000 km Jazdy lokalne: około 300 km.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.07.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: USŁUGA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLNICY PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ DO WARSZAWY.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy podczas wycieczki do Warszawy. Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r. 4 dni (3 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Warszawa - lub jej okolice położone do 20 km od granic miasta. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów+ 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 50 (45 uczniów + 4 opiekunów + 1 kierowca). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 27.08.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 90.00 KB
Data publikacji: 2012-05-16 15:54:11
Ilość pobrań: 322

Data publikacji: 2012-05-16 15:48:12 (1047 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-05-16 15:52:52 Dodano załącznik: SIWZ + załączniki (BIP_SIWZ_+_załączniki[3365x1].exe) Małgorzata Ilska
2012-05-16 15:54:11 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu (OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[3365x2].doc) Małgorzata Ilska
2012-05-17 09:28:13 Dodano załącznik: OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ ( w dniu 16.05.2012 wraz ze siwz omyłkowo umieszczono dwa załączniki nr 11 do siwz o różnej treści) (Zał[3365x3].doc) Małgorzata Ilska
2015-04-30 08:22:37 Usunięto załącznik: SIWZ + załączniki (BIP_SIWZ_+_załączniki[3365x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:22:38 Usunięto załącznik: OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ ( w dniu 16.05.2012 wraz ze siwz omyłkowo umieszczono dwa załączniki nr 11 do siwz o różnej treści) (Zał[3365x3].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa