Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4” - ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz
z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4- ETAP IData zamieszczenia w BZP : 04.06.2012
Numer ogłoszenia: 123537 - 2012;Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa,
woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej
nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4- ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Zakres zamówienia etapu I obejmuje: a)wymianę pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie; b)osadzenie okien w połaci dachowej c)instalację odgromową.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.26.10.00-4, 45.31.23.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame
z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, o wartości równej lub wyższej niż 200.000,00 zł brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a) kierownik budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie
z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)Kierownik robót elektrycznych, który posiada: - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych ( zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c)dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe
i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 300 000,00 zł. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
·        oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej
2. dowód uiszczenia wadium
3. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C).;
b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c) w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. h) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa
w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 2012-06-04 16:04:00
Ilość pobrań: 273
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2012-06-18 13:55:32
Ilość pobrań: 268
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2012-06-26 14:36:46
Ilość pobrań: 249

Data publikacji: 2012-06-04 15:47:24 (1177 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-06-04 15:51:20 Dodano załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ+_załączniki[3398x1].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:11 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x2].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:15 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:17 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:23 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x5].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:53 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:53 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:54:53 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x5].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 15:56:48 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ KOSZTORYSY (ZAŁ[3398x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 16:01:00 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[3398x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-04 16:04:00 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[3398x5].doc) Małgorzata Ilska
2012-06-18 13:49:58 Dodano załącznik: ZMIANA SIWZ (Zmiana_SIWZ__SP_nr_2[3398x6].pdf) Małgorzata Ilska
2012-06-18 13:55:32 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[3398x7].doc) Małgorzata Ilska
2012-06-18 13:56:36 Dodano załącznik: POZWOLENIE NA BUDOWĘ _ OKNA (pozwolenie[3398x8].pdf) Małgorzata Ilska
2012-06-18 13:58:23 Dodano załącznik: WIDOK STOLARKI OKIENNEJ (okna[3398x9].pdf) Małgorzata Ilska
2012-06-18 14:05:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY - PO ZMIANACH (ZAŁ_NR_5_DO_SIWZ_PO_ZMIANACH_-_PROJEKT_UMOWY[3398x10].doc) Małgorzata Ilska
2012-06-18 14:07:34 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - PO ZMIANACH (ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ__-_PO_ZMIANACH[3398x11].doc) Małgorzata Ilska
2012-06-18 14:09:08 ZMIANA SIWZ Małgorzata Ilska
2012-06-25 13:38:02 Dodano załącznik: KOSZTORYS PO ZMIANACH (Kosztorys_po_zmianach[3398x12].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 14:36:46 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_nr_2[3398x13].doc) Małgorzata Ilska
2012-06-26 14:37:36 Dodano załącznik: ZMIANA SIWZ NR 2 (Zmian_SIWZ_nr_2[3398x14].doc) Małgorzata Ilska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ+_załączniki[3398x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (Projekt_-_wymiana_pokrycia_dachowego[3398x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ KOSZTORYSY (ZAŁ[3398x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[3398x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZMIANA SIWZ (Zmiana_SIWZ__SP_nr_2[3398x6].pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: POZWOLENIE NA BUDOWĘ _ OKNA (pozwolenie[3398x8].pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: WIDOK STOLARKI OKIENNEJ (okna[3398x9].pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ PROJEKT UMOWY - PO ZMIANACH (ZAŁ_NR_5_DO_SIWZ_PO_ZMIANACH_-_PROJEKT_UMOWY[3398x10].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - PO ZMIANACH (ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ__-_PO_ZMIANACH[3398x11].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: KOSZTORYS PO ZMIANACH (Kosztorys_po_zmianach[3398x12].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:49:08 Usunięto załącznik: ZMIANA SIWZ NR 2 (Zmian_SIWZ_nr_2[3398x14].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa