Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach: Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”- etap I i II/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap I i II 2012
Data zamieszczenia w BZP : 26.06.2012
 Numer ogłoszenia: 138513 - 2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów deszczowych na ulicach Rynek, Kościelna, Plac Farny i Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap I i II 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa odrębne etapy realizacji Etap I - obejmuje roboty drogowe i sanitarne w Strefie M i Strefie H. Etap II - obejmuje roboty drogowe i sanitarne w Strefie F i Strefie G Zakres zamówienia obejmuje: Etap I - przebudowę i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowę kanałów deszczowych na Rynku i na ulicy Kościelnej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie- etap I 2012. Strefa M oraz Strefa H. Strefa M - Rynek - działki nr 1462 i 1479 2 Strefa H - ul. Kościelna - działki nr 1443 i 1426. Etap II - przebudowę i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowę kanałów deszczowych na Placu Farnym i na ulicy Gen. Bema we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie- etap II 2012. Strefa F oraz Strefa G. Strefa F - Plac Farny - część północna - działka nr 1436 Strefa G - ul. Gen. Bema - część południowa -działki nr 1433 i 1436.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Etap I 6000,00 PLN Etap II - 3000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   ETAP I Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame
z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie i remoncie nawierzchni ulic lub chodników z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wartości każdej z robót równej lub większej niż 300 000,00 zł brutto, w tym jedno zadanie obejmujące łącznie przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej oraz przebudowę kanałów kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach. ETAP II Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame
z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie i remoncie nawierzchni ulic lub chodników z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wartości każdej z robót równej lub większej niż 200 000,00 zł brutto, w tym jedno zadanie obejmujące łącznie przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej oraz przebudowę kanałów kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie n/w technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): 1)koparka gąsienicowa 1,0 m3 2)spycharka gąsienicowa 100 kM 3)zrywarka przyczepna 4)walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg 5)zagęszczarka wibracyjna spalin. 100 m3/h 6)żuraw samochodowy do 4 Mg 7)wciągarka ręczna 1 Mg 8)wciągarka ręczna 3-5 Mg 9)samochód skrzyniowy do 5Mg 10)samochód skrzyniowy 5-10 Mg 11)samochód wywrotka 10-15 Mg 12)obudowa wykopów systemowa metalowa- typ boksowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   ETAP I Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy, który: -posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)kierownik robót instalacyjnych sanitarnych, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c)dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte
w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach. ETAP II Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy, który: -posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.
Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)kierownik robót instalacyjnych sanitarnych, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c)dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia. 2.W przypadku składania ofert na realizację obu etapów zamówienia, Wykonawca winien wykazać dysponowanie minimum 20 wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 300 000,00 zł. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiary robót kosztorysów ślepych) wraz z wykazem zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego składników cenotwórczych; 2. dowód uiszczenia wadium, 3. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C).; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. h)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie projektu w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof Grabka
 Data publikacji: 2012-06-26 14:52:25 (1134 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-06-26 15:02:01 Dodano załącznik: SIWZ I ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_i_załączniki[3475x1].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:17 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x2].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:24 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:29 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:32 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x5].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:46 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:46 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:03:46 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x5].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:05:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ ETAP I PROJEKT BUDOWLANY - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x3].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:09:28 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ KOSZTORYSY ETAP I (ZAŁ[3475x4].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:10:40 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ ETAP I - POZWOLENIE NA BUDOWĘ kanalizacja deszczowa (ZAŁ[3475x5].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:11:48 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ ETAP I Pozwolenie na budowę parking (ZAŁ[3475x6].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:12:32 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ ETAP I Zgłoszenie robót (ZAŁ[3475x7].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:13:19 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ ETAP I Fotografie (ZAŁ[3475x8].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:14:33 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ ETAP II - projekt budowlany - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x9].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:14:38 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ ETAP II - projekt budowlany - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x10].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:14:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ ETAP II - projekt budowlany - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x10].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:26:47 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 14 DO SIWZ ETAP II Pozwolenie na budowę (ZAŁ[3475x10].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-26 15:27:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 15 DO SIWZ - Etap II Zgłoszenie robót (ZAŁ[3475x11].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-27 12:10:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 13 DO SIWZ II ETAP Kosztorysy (ZAŁ[3475x12].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-27 12:12:00 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ ETAP II Projekt budowlany _ roboty drogowe (ZAŁ[3475x13].exe) Małgorzata Ilska
2012-06-27 12:23:08 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ EATP II C.D. Projekt budowlany (ZAŁ[3475x14].exe) Małgorzata Ilska
2012-07-11 08:19:37 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3475x15].doc) Małgorzata Ilska
2012-07-11 08:19:38 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3475x16].doc) Małgorzata Ilska
2012-07-11 08:19:51 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3475x16].doc) Małgorzata Ilska
2015-05-07 10:54:47 Usunięto załącznik: SIWZ I ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_i_załączniki[3475x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY ETAP I roboty drogowe (ZAŁ[3475x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ ETAP I PROJEKT BUDOWLANY - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ KOSZTORYSY ETAP I (ZAŁ[3475x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ ETAP I - POZWOLENIE NA BUDOWĘ kanalizacja deszczowa (ZAŁ[3475x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:48 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ ETAP I Pozwolenie na budowę parking (ZAŁ[3475x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:48 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ ETAP I Zgłoszenie robót (ZAŁ[3475x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:48 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ ETAP I Fotografie (ZAŁ[3475x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ ETAP II - projekt budowlany - roboty sanitarne (ZAŁ[3475x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 14 DO SIWZ ETAP II Pozwolenie na budowę (ZAŁ[3475x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 15 DO SIWZ - Etap II Zgłoszenie robót (ZAŁ[3475x11].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 13 DO SIWZ II ETAP Kosztorysy (ZAŁ[3475x12].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ ETAP II Projekt budowlany _ roboty drogowe (ZAŁ[3475x13].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ EATP II C.D. Projekt budowlany (ZAŁ[3475x14].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:54:50 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3475x15].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa