Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowanie
Data zamieszczenia w BZP: 17.09.2012
Numer ogłoszenia: 199769 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering - przygotowanie i dowóz posiłków regenerujących dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja - II postępowania. Szacunkowa łączna ilość posiłków: 800 posiłków, średnio 100 posiłków tygodniowo..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować: 1) lokalem/kuchnią wyposażoną w sprzęt techniczny, przystosowaną do przygotowywania posiłków, spełniającą wymagania właściwych instytucji w tym SANEPID-u dot. stanu sanitarnego miejsca przygotowywania posiłków dla żywienia zbiorowego. 2) środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez SANEPID. Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie składając oświadczenia:
1) o wdrożeniu systemu HACCP;
2) o posiadaniu środka transportu dopuszczonego do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez SANEPID;
3) o dysponowaniu lokalem/kuchnią wyposażoną w sprzęt techniczny, przystosowaną do przygotowywania posiłków, spełniającą wymagania właściwych instytucji w tym SANEPID-u dot. stanu sanitarnego miejsca przygotowywania posiłków dla żywienia zbiorowego
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
A)Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
B)Oświadczenia:
1) o wdrożeniu systemu HACCP,
2) o posiadaniu środka transportu dopuszczonego do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez SANEPID
3) o dysponowaniu odpowiednimi urządzeniami technicznymi, w tym kuchnią posiadającą dopuszczenia właściwych instytucji, w tym SANEPID-u do przygotowania posiłków dla żywienia zbiorowego
C) Informacja o miejscu przygotowywania posiłków w okresie realizacji zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących  sytuacjach:
 - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron;
- zmiany godzin świadczenia usługi;
- w sytuacji ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT w okresie trwania umowy- wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20 na II piętrze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof GrabkaData publikacji: 2012-09-17 15:04:29 (938 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-09-17 15:51:26 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3544x1].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:09:25 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3544x1].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa