Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
Data zamieszczenia w BZP: 20.09.2012
Numer ogłoszenia: 202619 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez n/w placówki szkolne: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie wskazanych usług podczas następujących wycieczek szkolnych: 1.wycieczka ze Wschowy do Przemkowa; 2.wycieczka z Siedlnicy do Biskupina; 3.wycieczka z Siedlnicy do Poznania; 4.wycieczka z Konradowa do Puszczykowa-Rogalina i Kórnika..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 06.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda, na trasie dłuższej niż 300 km, liczonej w obie strony
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażonymi w klimatyzację, w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie z częściami zamówienia. Wymagania minimalne: c) Cześć 1- 3 autokary d) Część 2- 1 autokar e) Część 3- 1 autokar f) Część 4- 2 autokar Uwaga! W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, w celu wykazania spełniania opisanego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował autokarami w ilości stanowiącej sumę wymaganej ilości pojazdów dla każdej wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262).
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia odpowiednią ilością kierowców dla poszczególnych części zamówienia. Wymagania minimalne: Cześć 1- 3 kierowców Część 2- 1 kierowca Część 3- 1 kierowca Część 4- 2 kierowców - których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 879, ze zm.), - posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, - spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, - posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z przewozem grup zorganizowanych. Uwaga! W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część w celu spełniania opisanego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością kierowców stanowiących sumę wymaganych ilości dla wybranych przez Wykonawcę części zamówienia, -których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 879, ze zm.), - posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, -z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych,
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        koncesję, zezwolenie lub licencję
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w umowie, której projekt stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji, a w szczególności: - zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; - zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; -zmiany wynagrodzenia, w zakresie w jakim wynikać będzie to ze zmiany obowiązującego prawa;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka jednodniowa dla uzcniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie do Przemkowa.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Przemkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa-Przemków-Wschowa (Planowany program wycieczki: miasteczko rycerskie, indiańska wioska, wystawa zwierząt) Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 06.10. 2012 r. ( sobota) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Liczba grup wycieczkowych: 3 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 132 (120 uczniów + 12 opiekunów) Wymagany min. 3 autokary - klimatyzowane z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane do przewozu grup zorganizowanych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat via TOLL oraz wyżywienie kierowcy ..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.10.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy do Biskupina.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Biskupina dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica- Biskupin-Leszno Siedlnica Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 07.10.2012 r. (niedziela) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 (45 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat via TOLL oraz wyżywienie kierowcy..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.10.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy do Poznania.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica-Poznań-Siedlnica Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 04.11.2012 r. (niedziela) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 (45 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat via TOLL oraz wyżywienie kierowcy..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 04.11.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie do Puszczykowa, Rogalina i Kórnika.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Puszczykowa, Rogalina i Kórnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo-Puszczykowo-Rogalin-Kórnik-Konradowo. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jedna z sobót w okresie od 13.10.2012 r. do 01.12.2012r. (do uzgodnienia). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 91 ( 84 uczniów( 2 x 42) + 7 opiekunów) Wymagane min. 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat via TOLL oraz wyżywienie kierowcy..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 70.50 KB
Data publikacji: 2012-09-20 15:16:33
Ilość pobrań: 295

Data publikacji: 2012-09-20 15:14:37 (1016 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-09-20 15:16:33 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[3550x1].doc) Małgorzata Ilska
2012-09-20 15:18:45 Dodano załącznik: SIWZ+ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3550x2].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:30:42 Usunięto załącznik: SIWZ+ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3550x2].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa