Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie)
Data zamieszczenia w BZP : 12.10.2012
Numer ogłoszenia: 218419 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (IV postępowanie).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez n/w placówki szkolne: 1.Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie: 4 wycieczki ze Wschowy do Wrocławia; 2.Szkoła Podstawowa w Siedlnicy: wycieczka z Siedlnicy do Wolsztyna i Leszna; 3.Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni: wycieczka z Osowej Sieni do Wrocławia; 4.Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni: wycieczka z Osowej Sieni do Poznania; 5.Szkoła Podstawowa w Konradowie: wycieczka z Konradowa do Poznania; 6.Szkoła Podstawowa w Konradowie: wycieczka z Konradowa do Leszna; 7.Szkoła Podstawowa w Konradowie: trzy wycieczki z Konradowa do Wschowy;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda, na trasie dłuższej niż 300 km, liczonej w obie strony.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażonymi w klimatyzację, w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie z częściami zamówienia. Wymagania minimalne: Część 1 - 2 autokary; Część 2 - 2 autokary; Część 3 - 2 autokary; Część 4 - 2 autokary; Część 5 - 1 autokar; Część 6 - wymagany 1 autokar o wymaganej liczbie miejsc lub autokar + bus o łącznej wymaganej liczbie miejsc; Część 7 - 1 autokar; Część 8 - 2 autokary; Część 9 - 2 autokary; Część 10 - 2 autokary; Część 11 - 2 autokary; Część 12 - 2 autokary. W przypadku składania ofert na część 1 i część 7 zamówienia, w celu wykazania spełniania opisanego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami w ilości stanowiącej sumę wymaganej ilości pojazdów dla tych części zamówienia. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262).
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia odpowiednią ilością kierowców dla poszczególnych części zamówienia. Wymagania minimalne: Część 1 - 2 kierowców; Część 2 - 2 kierowców; Część 3 - 2 kierowców; Część 4 - 2 kierowców; Część 5 - 1 kierowca; Część 6 - wymagany jeden kierowca w przypadku 1 autokaru, dwóch kierowców w przypadku autokar + bus; Część 7 - 1 kierowca; Część 8 - 2 kierowców; Część 9 - 2 kierowców; Część 10 - 2 kierowców; Część 11 - 2 kierowców; Część 12 - 2 kierowców. - których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 879, ze zm.), - posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, - spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, - posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z przewozem grup zorganizowanych. W przypadku składania ofert na część 1 i część 7 zamówienia w celu spełniania opisanego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością kierowców stanowiących sumę wymaganych ilości dla tych części zamówienia, - których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 879, ze zm.), - posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, -z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        koncesję, zezwolenie lub licencję
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w umowie, której projekt stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji, a w szczególności: - zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; - zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; -zmiany wynagrodzenia, w zakresie w jakim wynikać będzie to ze zmiany obowiązującego prawa;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa- Wrocław-Wschowa. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 06.11.2012 r. (wtorek). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: 1. Panorama Racławicka - ul. Purkyniego 11 2. Muzeum Etnograficzne - ul. Traugutta 111 3. Ogród Botaniczny - ul. Henryka Sienkiewicza 3 4. Obiad w okolicach dworca głównego PKP Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: 91 osób (82 uczniów + 9 opiekunów); Wymagane min. 2 autokary klimatyzowane z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane do przewozu grup zorganizowanych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 06.11.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa- Wrocław-Wschowa. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 07.11.2012 r. (środa). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: 1.Panorama Racławicka - ul. Purkyniego 11 2.Muzeum Etnograficzne - ul. Traugutta 111 3.Ogród Zoologiczny - ul. Wróblewskiego 1 4.Obiad w okolicach dworca głównego PKP Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: 99 osób (90 uczniów + 9 opiekunów). Wymagane min. 2 autokary klimatyzowane z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane do przewozu grup zorganizowanych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 07.11.2012.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa- Wrocław-Wschowa. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 08.11.2012 r. (czwartek). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: 1.Panorama Racławicka - ul. Purkyniego 11 2.Muzeum Etnograficzne - ul. Traugutta 111 3.Ogród Botaniczny - ul. Henryka Sienkiewicza 3 4.Obiad w okolicach dworca głównego PKP Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: 96 osób (87 uczniów + 9 opiekunów). Wymagane min. 2 autokary klimatyzowane z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane do przewozu grup zorganizowanych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 08.11.2012.
 4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa- Wrocław-Wschowa. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 13.11.2012 r. (wtorek). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: 1. Panorama Racławicka - ul. Purkyniego 11 2. Muzeum Etnograficzne - ul. Traugutta 111 3. Ogród Zoologiczny - ul. Wróblewskiego 1 4. Obiad w okolicach dworca głównego PKP Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: 84 osoby (77 uczniów +7 opiekunów). Wymagane min. 2 autokary klimatyzowane z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane do przewozu grup zorganizowanych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 13.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wycieczka do Wolsztyna i Leszna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica- Wolsztyn- Leszno- Siedlnica. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 09.11.2012 r. (piątek) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: Zwiedzanie Parowozowni Wolsztyn, przejazd do Rakoniewic - zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa, przejazd do Leszna - obiad i basen..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 09.11.2012.
 4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień-Dębowa Łęka-Wrocław-Dębowa Łęka-Osowa Sień. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10.2012 r. (wtorek) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: zwiedzanie Portu Lotniczego COPERNICUS, zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Ratusz, Katedra św. Jana Chrzciciela, Ostrów Tumski, pobyt dwugodzinny na terenie Aquaparku wodnego, posiłek w Mc Donalds. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 57 (51 uczniów + 6 opiekunów) Wymagany 1 autokar o wymaganej liczbie miejsc lub autokar+bus o łącznej wymaganej liczbie miejsc klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 30.10.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wycieczka do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień-Dębowa Łęka-Poznań-Dębowa Łęka-Osowa Sień. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 06.11.2012 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Skrócony program wycieczki: zwiedzanie Palmiarni, Teatr Wielki Stanisława Moniuszki, Seans filmowy w Kinie Cinema City (lub Cinema Park ewentualnie kino 5D Extreme Poznań), posiłek w Mc Donalds. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 45 ( 41 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 06.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wycieczka do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Poznań- Konradowo. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden dzień w okresie od 29.10.2012 r. do 05.12.2012 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel). Skrócony program wycieczki: Kino Plaza, zwiedzanie Starówki i Muzeum Historii Miasta Poznania, zwiedzania Muzeum Instrumentów Muzycznych. Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 90 ( 41+42 uczniów + 7 opiekunów) Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wycieczka do Leszna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Leszno- Konradowo Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden dzień w okresie od 29.10.2012 r. do 05.12.2012 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel). Skrócony program wycieczki: Zwiedzanie Muzeum w Lesznie i lekcja muzealna, basen. Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 90 ( 41+42 uczniów + 7 opiekunów) Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wycieczka do Wschowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Wschowa- Konradowo Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: pierwszy termin w okresie od 29.10.2012 r. do 05.12.2012 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel). Skrócony program wycieczki: Biblioteka Publiczna, Klasztor Franciszkanów, Lapidarium, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Poczta, Apteka, Dworzec autobusowy, bank itp Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w jednej wycieczce: łącznie 90 ( 41+42 uczniów + 7 opiekunów) Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Wycieczka do Wschowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Wschowa- Konradowo Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: drugi termin w okresie od 29.10.2012 r. do 05.12.2012 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel). Skrócony program wycieczki: Biblioteka Publiczna, Klasztor Franciszkanów, Lapidarium, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Poczta, Apteka, Dworzec autobusowy, bank itp Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w jednej wycieczce: łącznie 90 ( 41+42 uczniów + 7 opiekunów) Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Wycieczka do Wschowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Wschowa- Konradowo Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: trzeci termin w okresie od 29.10.2012 r. do 05.12.2012 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel). Skrócony program wycieczki: Biblioteka Publiczna, Klasztor Franciszkanów, Lapidarium, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Poczta, Apteka, Dworzec autobusowy, bank itp Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w jednej wycieczce: łącznie 90 ( 41+42 uczniów + 7 opiekunów) Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2012-10-12 14:07:20
Ilość pobrań: 240

Data publikacji: 2012-10-12 14:00:45 (870 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-10-12 14:07:20 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_Ogłoszenie_o_zam Małgorzata Ilska
2012-10-12 14:08:22 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA+ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3601x2].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:31:07 Usunięto załącznik: SPECYFIKACJA+ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3601x2].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa