Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013
Data zamieszczenia w BZP: 26.10.2012
Numer ogłoszenia: 228503 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 1.Zakres prac obejmuje : 1)usługę sprzętu i transportu wraz z obsługą oraz materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic. 2)zarządzanie zimowym utrzymaniem również w dni wolne od pracy i święta. 3)zakup i przygotowanie mieszanki materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna 20:1 na drogi miejskie i 4:1 na drogi zamiejskie). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 120,612 km dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wschowa, w tym: a) drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji - o długości 32,39 km. b) drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1A do niniejszej specyfikacji - o długości 4,072 km. c) drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji - o długości 58,600 km. d) drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2A do niniejszej specyfikacji -o długości 25,550 km..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·        zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na zimowym utrzymaniu dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w spr. spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na zimowym utrzymaniu dróg i ulic, trwającego nieprzerwanie przez okres jednego sezonu zimowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): -ładowarka - szt.1 -pługi - szt.4 -piaskarki - szt.3 -nośniki do w/w sprzętu - szt.4 -samochód ciężarowy 5-8 ton do wywozu pozostałości materiałów uszarstniających - szt.1.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie:
a) co najmniej 7-ma pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie prac przewidzianych w zamówieniu, w tym: - jedną osobą do kierowania pracami;
- minimum 4-ma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi nośnikami sprzętu.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż
100 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·        oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy. 2. Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a) wprowadzić usługi zamienne; b) wprowadzić usługi dodatkowe; c) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; e) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług, f) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 60.50 KB
Data publikacji: 2012-10-26 14:57:07
Ilość pobrań: 241

Data publikacji: 2012-10-26 14:55:17 (1029 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-10-26 14:57:07 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[3642x1].doc) Małgorzata Ilska
2012-10-26 14:58:16 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3642x2].exe) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:04:12 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5 (Załącznik_nr_5_do_specyfikacji[3642x3].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:04:58 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5A DO SIWZ (Załącznik_nr_5A_do_specyfikacji[3642x4].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:05:00 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5A DO SIWZ (Załącznik_nr_5A_do_specyfikacji[3642x5].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:05:34 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5B DO SIWZ (Załącznik_nr_5B_do_specyfikacji[3642x6].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:05:37 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5B DO SIWZ (Załącznik_nr_5B_do_specyfikacji[3642x7].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:05:51 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5A DO SIWZ (Załącznik_nr_5A_do_specyfikacji[3642x5].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:05:51 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5B DO SIWZ (Załącznik_nr_5B_do_specyfikacji[3642x7].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:06:24 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ (Załącznik_nr_6_do_specyfikacj[3642x6].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:07:42 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ ARK.1 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_1[3642x7].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-26 15:09:49 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 1A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_1A[3642x8].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:07:22 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2[3642x9].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:07:32 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2[3642x10].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:07:53 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2[3642x10].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:16:31 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2A[3642x10].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:17:01 umieszczenie załącznika Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:37:02 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 3 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_3[3642x11].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:37:40 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 3A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_3A[3642x12].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:38:20 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 4 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_4[3642x13].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:39:09 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 4A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_4A[3642x14].pdf) Małgorzata Ilska
2012-10-29 08:39:43 umieszczenie załączników Małgorzata Ilska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3642x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5 (Załącznik_nr_5_do_specyfikacji[3642x3].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5A DO SIWZ (Załącznik_nr_5A_do_specyfikacji[3642x4].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 5B DO SIWZ (Załącznik_nr_5B_do_specyfikacji[3642x6].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ (Załącznik_nr_6_do_specyfikacj[3642x6].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ ARK.1 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_1[3642x7].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 1A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_1A[3642x8].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2[3642x9].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:04 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 2A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_2A[3642x10].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:06 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 3 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_3[3642x11].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:06 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 3A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_3A[3642x12].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:06 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 4 (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_4[3642x13].pdf) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:10:06 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6 DO SIWZ - ARKUSZ 4A (Załącznik_nr_6_do_specyfikacji-Arkusz_4A[3642x14].pdf) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa