Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych"
Data zamieszczenia BZP: 07.01.2013
Numer ogłoszenia: 3967 - 2013;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania w roku 2013 wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z: a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) b) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2109 ze zm.); c) Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części (Część A i część B): CZĘŚĆ A 1)Określenie wartości nieruchomości zabudowanej łącznie z gruntem; 2)Określenie wartości lokalu mieszkalnego łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie, z rzutem odpowiedniej kondygnacji budynku i zaznaczeniem lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego (np. piwnica); 3)Określenie wartości lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie, z rzutem odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu użytkowego; 4)Inwentaryzacja nieruchomości: bilans powierzchni użytkowej budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, w celu wyodrębnienia lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i określenia wysokości ich udziału w nieruchomości wspólnej oraz rzuty poziome poszczególnych kondygnacji; 5)Rzut lokalu mieszkalnego lub użytkowego w skali, zawierający opis lokalu, jego położenie oraz wyposażenie w instalacje - w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu; 6)Określenie wartości nieruchomości zabudowanych lub/i zagospodarowanych przeznaczonych do zbycia, nabycia i zamiany, ustanowienia trwałego zarządu oraz w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne; 7)Określenie wartości nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, nabycia i zamiany w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne i w celu określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem zwrotu. 8)Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z urządzeniami trwale związanymi z gruntem i nasadzeniami; 9)Określenie wartości nieruchomości gruntowej rolnej; 10)Zasiewy; 11)Drzewostan leśny i użytkowy; 12)Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 13)Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego; CZĘŚĆ B Określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·        zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na wykonywaniu wycen nieruchomości należących do zasobów Gminy Wschowa i sporządzania operatów szacunkowych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował bądź realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej: a)dla Części A - po 10 operatów szacunkowych dot. usług wyszczególnionych w Części A - w pkt. 2,3,4,5,7 i 8. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane należycie. b)dla Części B - 5 operatów szacunkowych. Fakt wykonania takich zamówień musi być potwierdzony referencjami, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym osobami: a) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zmianami); b) przynajmniej jedną osobą podsiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta winna być wpisana na listę właściwego samorządu zawodowego. Warunek dotyczący dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie spełniony, jeżeli uprawnienia te posiadać będzie: - jedna z osób z uprawnieniami do szacowania nieruchomości; - dodatkowa osoba pozostająca w dyspozycji Wykonawcy; - sam Wykonawca. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz cenowy - załącznik nr 3 do oferty; 2. Dowód uiszczenia wadium; 3. Zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do operatu szacunkowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na usługi podstawowe terminu ich wykonania; d)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT). 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania poszczególnych zleceń; b) wprowadzić usługi zamienne; c) wprowadzić usługi dodatkowe; d) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; e) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój
nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krzysztof GrabkaData publikacji: 2013-01-07 15:35:43 (1228 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-01-07 15:39:36 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3744x1].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-12 13:52:02 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3744x1].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-12 13:52:20 postępowanie rozstrzygnięte Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa