Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wlkp., Kilińskiego i Boh. Westerplatte we Wschowie - Etap I/2013 i Etap II/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie- etap I-2013 (etap III-2012) i etap II-2013 (etap IV- 2012).
Data zamieszczenia w BZP: 04.04.2013
Numer ogłoszenia: 50839 - 2013;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej oraz Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie- etap I-2013 (etap III-2012) i etap II-2013 (etap IV- 2012)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa odrębne etapy realizacji. Etap I - obejmuje roboty drogowe (przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników) oraz instalacyjne sanitarne /przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych) w Strefie A, B, C i O, Etap II - obejmuje roboty drogowe (przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników) w Strefie I, J i K..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Etap I 6000,00 PLN Etap II - 4000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Etap I i II Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Etap I Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie i remoncie nawierzchni ulic lub chodników z kostki kamiennej granitowej o wartości każdej z robót równej lub większej niż 300 000,00 zł brutto, w tym jedno zadanie obejmujące łącznie przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej granitowej oraz przebudowę kanałów kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach. Etap II Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na przebudowie i remoncie nawierzchni ulic lub chodników z kostki kamiennej granitowej o wartości każdej z robót równej lub większej niż 200 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Etap I Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie nw. technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): 1.koparko-spycharka kołowa 2.zrywarka przyczepna 3.walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg 4.zagęszczarka wibracyjna spalin. 100 m3/h 5.żuraw samochodowy do 4 Mg 6.samochód skrzyniowy do 5Mg 7.samochód skrzyniowy 5-10 Mg 8.samochód wywrotka 10-15 Mg 9.Obudowa wykopów systemowa metalowa- typ boksowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach. Etap II Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie nw. technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): 1.koparko-spycharka kołowa 2.zrywarka przyczepna 3.walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg 4.zagęszczarka wibracyjna spalin. 100 m3/h 5.samochód skrzyniowy do 5Mg 6.samochód skrzyniowy 5-10 Mg 7.samochód wywrotka 10-15 Mg Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Etap I 1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy (1 osoba), który: -posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) -posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (1 osoba), który: -posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c)dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Etap II 1.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy (1 osoba), który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)dysponuje co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Etap I Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 500 000,00 zł. Etap II Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 300 000,00 zł. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej 2.dowód uiszczenia wadium 3. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5stopni C).; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego albo zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; g)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. h)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym. i)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie projektu w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i miodernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych na ulicach: Głogowskiej, Łaziennej i Ratuszowej we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie- etap I/2013 (etap III/2012).
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Etap I - obejmuje roboty drogowe (przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników) oraz instalacyjne sanitarne (przebudowa kanałów kanalizacji deszczowych) w Strefie A, B, C i O.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników na ulicach: Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Bohaterów Westerplatte we Wschowie w ramach zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - etap II-2013 (etap IV 2012)..
·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Etap II - obejmuje roboty drogowe (przebudowa i remont nawierzchni ulic i chodników) w Strefie I, J i K,.
·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 82.00 KB
Data publikacji: 2013-04-04 15:54:32
Ilość pobrań: 289

Data publikacji: 2013-04-04 15:52:06 (1164 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-04-04 15:54:32 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_[3980x1].doc) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:14:39 Dodano załącznik: PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP I 2013 (Zał[3980x2].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:15:25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANYB SANITARNY ETAP I 2013 (Zał[3980x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:16:06 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ KOSZTORYSY ETAP I 2013 (Zał[3980x4].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:16:58 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - POZWOLENIE NA BUDOWĘ ETAP I KAN.DESZCZOWA (Zał[3980x5].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:17:27 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ- ZGŁOSZENIE ROBÓT (Zał[3980x6].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:17:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - STWIOR (Zał[3980x7].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:19:23 Dodano załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x8].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:19:27 Dodano załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x9].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:19:28 Dodano załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x10].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:20:16 Usunięto załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x8].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:20:16 Usunięto załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x9].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:20:16 Usunięto załącznik: ZAŁÓ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x10].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:29:24 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x8].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:30:17 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ - KOSZTORYSY ETAP II 2013 (Zał[3980x9].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:30:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT (Zał[3980x10].exe) Małgorzata Ilska
2013-04-04 16:32:30 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3980x11].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 10:55:32 Usunięto załącznik: PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP I 2013 (Zał[3980x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:32 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANYB SANITARNY ETAP I 2013 (Zał[3980x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:32 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ KOSZTORYSY ETAP I 2013 (Zał[3980x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:33 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - POZWOLENIE NA BUDOWĘ ETAP I KAN.DESZCZOWA (Zał[3980x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:33 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ- ZGŁOSZENIE ROBÓT (Zał[3980x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:34 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - STWIOR (Zał[3980x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:34 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY ETAP II 2013 (Zał[3980x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:34 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ - KOSZTORYSY ETAP II 2013 (Zał[3980x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ - ZGŁOSZENIE ROBÓT (Zał[3980x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:55:35 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załączniki[3980x11].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa