Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie

Data zamieszczenia w BZP: 19.06.2013
Numer ogłoszenia: 118191 - 2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uruchomienie strefy płatnego parkowania we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Zakres zamówienia obejmuje: a)dostawę i montaż 17 parkometrów wraz z systemem kontroli opłat i niezbędnym oprogramowaniem; b)oznakowanie pionowe i poziome strefy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1, 34.99.22.00-9, 34.92.84.70-3, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenie ofert składanych na część 1 zamówienia wadium w kwocie 2500,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Część 1 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na dostawie i montażu parkometrów o wartości równej lub wyższej niż 100.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach. Część 2 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie znaków drogowych i słupków o wartości co najmniej 10 000 zł brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty, 2. wypełniony kosztorys ofertowy dla części 2 zamówienia - w wersji uproszczonej 3. dowód uiszczenia wadium. 4.Zatwierdzony (podpisany) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 5. Oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane parkometry posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne i certyfikaty oraz, że spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane elementy oznakowania posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne i certyfikaty. 7. pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik. 8. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C).; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu organizacji ruchu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego albo zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym ( dot. części 2 zamówienia). h)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego (dot. części 2 zamówienia); e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż 17 parkometrów wraz z systemem kontroli opłat.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż 17 szt. parkometrów wraz z systemem kontroli opłat i niezbędnym oprogramowaniem.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.73.00.00-1.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oznakowanie pionowe i poziome strefy.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem znaków drogowych oraz malowanie linii dla miejsc postojowych.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.92.84.70-3, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof GrabkaData publikacji: 2013-06-19 17:38:09 (1493 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-06-19 17:43:07 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4180x1].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:44:18 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x2].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:44:29 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:44:36 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x4].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:44:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:44:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x4].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-19 17:56:18 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ KOSZTORYSY - CZĘŚC 2 ZAMÓWIENIA (ZAŁ[4180x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:20:44 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ Lokalizacja parkomatów (ZAŁ[4180x4].zip) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:21:05 dodanie załącznika Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:26:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 1 (ZAŁ[4180x5].rar) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:27:11 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 2 (ZAŁ[4180x6].rar) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:27:34 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 3 (ZAŁ[4180x7].rar) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:28:03 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 4 (ZAŁ[4180x8].rar) Małgorzata Ilska
2013-06-20 08:28:23 Dodanie załączników Małgorzata Ilska
2013-06-28 12:32:18 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_(2)[4180x9].doc) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:29:47 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4180x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ UCHWAŁA nr XXX/336/13 (ZAŁ[4180x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ KOSZTORYSY - CZĘŚC 2 ZAMÓWIENIA (ZAŁ[4180x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ Lokalizacja parkomatów (ZAŁ[4180x4].zip) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 1 (ZAŁ[4180x5].rar) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:48 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 2 (ZAŁ[4180x6].rar) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 3 (ZAŁ[4180x7].rar) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu - część 4 (ZAŁ[4180x8].rar) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:49 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_(2)[4180x9].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa