Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie
Data zamieszczenia w BZP: 24.06.2013
Numer ogłoszenia: 122811 - 2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Wschowskiej , Pl. Zamkowy 2, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 540 74 61, faks 65 540 21 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części:

 CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż mebli. 1.Część 1 swoim zakresem obejmuje: 1)Dostawę i montaż systemowych, uniwersalnych listew do wieszania obrazów wraz z montażem, kompletem akcesoriów i oświetleniem - 40 zestawów 2)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych oznaczonych symbolem Gp -7 na rysunku nr 12 z projektu wyposażenia wnętrz - 8 sztuk 3)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW-25 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 9 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 8 sztuk 4)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW - 4 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 8 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 4 sztuki 5)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW - 6 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 7 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 4 sztuki 6)Dostawę siedzisk wykonanych zgodnie z rysunkiem projektowym nr 13 - 10 sztuk 7)Wykonanie i dostawę wraz z montażem lady recepcyjnej zgodnie z rysunkami nr 14 i 15 - 1 sztuka 8)Wykonanie i dostawę wraz z montażem wyposażenia szatni zgodnie z rysunkiem nr 16 - 1 zestaw 3.Szczegółowy zakres Części 1 zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

CZĘŚC 2 ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż elementów wyposażenia 1.Część 2 swoim zakresem obejmuje: 1)Dostawę i montaż kiosków multimedialnych wykonanych zgodnych z opisem - 4 sztuki 2)Dostawę i montaż projektorów multimedialnych bezprzewodowych na wysięgnikach sufitowych w wyznaczonych salach ekspozycyjnych - 2 sztuki 2.Szczegółowy zakres Części 2 zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6, 39.15.10.00-5, 45.31.60.00-1, 30.23.60.00-2, 30.23.13.20-6, 38.65.21.00-1, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:

Część 1 zamówienia w kwocie 3000,00 zł .

Część 2 zamówienia w kwocie 1000,00 zł .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Część 1 zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: - jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na dostawie mebli dla instytucji użyteczności publicznej o wartości minimum 50.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Ocena przedmiot zamówienia, z podaniem spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykazie wykonanych zamówień - załącznik nr 3 do oferty ( wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, rodzaju, dat wykonania i odbiorców) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

Część 2 zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony kosztorys ofertowy ; 2.oświadczenie wykonawcy, że zaproponowane wyposażenie jest zgodne z projektem i opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. 3.dowód uiszczenia wadium; 4.Zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy - załączniki nr 4 do SIWZ ( dla części 1) i załącznik nr 7 do SIWZ (dla części 2). 5.pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; c)w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego albo zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie lub wstrzymanie produkcji danego modelu (typu) przez producenta, a dostępne będą urządzenia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie modelu (typu) lub wstrzymanie produkcji urządzeń przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, d)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)zmienić termin wykonania umowy; b)wprowadzić dostawy zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres dostaw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi Wschowskiej , Plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż mebli.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Część 1 swoim zakresem obejmuje: 1)dostawę i montaż systemowych, uniwersalnych listew do wieszania obrazów wraz z montażem, kompletem akcesoriów i oświetleniem - 40 zestawów 2)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych oznaczonych symbolem Gp -7 na rysunku nr 12 z projektu wyposażenia wnętrz - 8 sztuk 3)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW-25 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 9 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 8 sztuk 4)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW - 4 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 8 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 4 sztuki 5)dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych typu GW - 6 z kompletem półek szklanych, wsporników i oświetleniem LED wykonanych zgodnie z projektem zawartym w rysunku nr 7 z projektu wyposażenia wnętrz i opisem - 4 sztuki 6)dostawę siedzisk wykonanych zgodnie z rysunkiem projektowym nr 13 - 10 sztuk 7)wykonanie i dostawę wraz z montażem lady recepcyjnej zgodnie z rysunkami nr 14 i 15 - 1 sztuka 8)wykonanie i dostawę wraz z montażem wyposażenia szatni zgodnie z rysunkiem nr 16 - 1 zestaw.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5, 39.11.00.00-6, 45.31.60.00-1.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż elementów wyposażenia.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 swoim zakresem obejmuje: 1)dostawę i montaż kiosków multimedialnych wykonanych zgodnych z opisem - 4 sztuki 2)dostawę i montaż projektorów multimedialnych bezprzewodowych na wysięgnikach sufitowych w wyznaczonych salach ekspozycyjnych - 2 sztuki.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.23.13.20-6, 38.65.21.00-1, 30.23.00.00-0.

·        3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Data publikacji: 2013-06-24 16:24:22 (1259 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-06-24 16:34:54 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ+ZAŁACZNIKI[4191x1].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-24 16:36:44 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT ARANŻACJI (ZAŁ[4191x2].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-24 16:37:37 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 2 (ZAŁ[4191x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-06-24 16:39:56 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 (ZAŁ[4191x4].exe) Małgorzata Ilska
2013-07-02 10:16:17 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[4191x5].doc) Małgorzata Ilska
2013-07-02 10:16:48 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[4191x5].doc) Małgorzata Ilska
2013-07-02 10:17:13 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4191x5].pdf) Małgorzata Ilska
2013-07-02 10:17:38 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_2[4191x6].docx) Małgorzata Ilska
2013-07-02 10:18:16 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_2[4191x6].docx) Małgorzata Ilska
2013-07-02 11:08:53 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[4191x6].pdf) Małgorzata Ilska
2013-07-02 11:09:07 DODANIE ZAŁACZNIKA Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:18:11 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ+ZAŁACZNIKI[4191x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:18:11 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT ARANŻACJI (ZAŁ[4191x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:18:11 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 2 (ZAŁ[4191x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:18:12 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 (ZAŁ[4191x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:18:12 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4191x5].pdf) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:18:12 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[4191x6].pdf) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa