Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa
Data zamieszczenia w BZP: 12.09.2013
Numer ogłoszenia: 185239 - 2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Wschowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków podstawowych, pomocniczych oraz rachunków walutowych ( EURO), w tym: 1)możliwość otwierania dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2)potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 3)oprocentowanie środków na rachunkach oparte wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. 4)obsługa elektroniczna rachunków podstawowych i pomocniczych. 5)generowanie
i przekazywanie w formie papierowej wyciągów bankowych, jako zestawień operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych (wyciągi łącznie z załącznikami dotyczącymi wpływów). Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację
o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, informację na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. 6)lokowanie środków (saldo na koniec dnia) na lokatach krótkoterminowych automatycznych (overnight). bez prowizji i opłat, przy czym lokata typu overnight będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR ON (ustalony o godz. 11 w dniu założenia lokaty + - wskaźnik korekty) i współczynnik określony w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe,
w tym: 1)dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, na podstawie czeków gotówkowych według określonych nominałów - poza kolejnością, 2)przyjmowanie od osób upoważnionych, działających w imieniu posiadaczy rachunków wpłat gotówkowych - poza kolejnością, 3)dokonywanie wypłat gotówki osobom trzecim z rachunków wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie przekazanych do Banku wykazów/list - dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków dla uczniów, 4)przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej. 3.Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: 1)przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2)przelewy złożone
w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, 3)możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych 4.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, nadawanie użytkownikom uprawnień niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej), przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej, w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez jakichkolwiek opłat i prowizji w tym: 1)zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, 2)przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, 3)serwis oprogramowania, przekazywanie
i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, 4)w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem: przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, 5)przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w siedzibach, gdzie zostanie wdrożony system bankowości elektronicznej. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. 5.System bankowości elektronicznej winien zapewniać, co najmniej: 1)internetowy dostęp do systemu bankowości elektronicznej, dostęp do środków pieniężnych, 2)dostęp do usług przez
24 godziny w każdym dniu roboczym, 3)dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 4)uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach 5)możliwość dokonywania przelewów bankowych, w tym przelewów na lokaty terminowe, 6)generowanie (wydruk) wyciągów bankowych i potwierdzeń transakcji obciążeniowych
i uznaniowych, 7)pełną informację o dacie operacji, 8)przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 9)umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, 10)wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, 11)system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, 12)przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji 13)import danych z systemów księgowych do systemu bankowości elektronicznej, 14)równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu, 15)funkcjonowanie od dnia 01.01.2014r. 6.Realizacja przelewów przekazywanych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji: 1)sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej
z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. 2)dokonywanie przelewów na rachunki wskazane przez Zamawiającego na podstawie przedkładanych przez Zamawiającego wykazów/list -zbiorczych poleceń przelewu. 7.Wydawanie i wznawianie świadczeniowych kart przedpłaconych w celu dokonywania wypłat przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, w szczególności świadczeń rodzinnych, zasiłków. 8.Wydawanie: - blankietów czekowych, - karty płatniczej do rachunku bież - czytnika kart - zaświadczeń i opinii na wniosek posiadacza rachunku. 9.Przeksięgowanie salda rachunków bankowych podstawowych
i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego oraz przeksięgowywanie odsetek
z rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami. 10.Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy,
w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 1)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny
in blanco 2)każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 3)uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat poza jego oprocentowaniem, 4)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 5)kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 6)Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 7)kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej
w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, 8)odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, 9)zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, 10)w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 11.Możliwość dokonywania przelewów zagranicznych. 12.Zapewnienie prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów, programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.z 2012r. poz.1376 z późn. zm.) W przypadku Banku państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, a przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia
w życie ustawy. W przypadku zagranicznych instytucji w rozumieniu Prawa Bankowego,
w miejscu w/w dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności trans granicznej.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na bankowej obsłudze jednostki samorządu terytorialnego przez okres minimum 12 miesięcy w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte
w złożonym przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykazie wykonanych usług - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje placówką banku (oddziałem/ filią) na terenie miasta Wschowa lub będzie dysponował placówka banku i złoży oświadczenie o gotowości utworzenia placówki banku (oddziału filii) na terenie miasta Wschowa w ciągu 1-go miesiąca od zawarcia umowy.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do oferty).

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Projekt umowy przygotowany przez Wykonawcę. 3.Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·        1 - Cena - 80

·        2 - Oprocentowanie lokat overnight - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, b)zmiany umowy okażą się korzystne dla Zamawiającego, przy czy korzystność zmiany rozpatrywana będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawartej umowy, c)konieczność zmiany umowy wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności
w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, zmiany przepisów itp. d)w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych, e)w przypadku nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej, f)w przypadku pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
g)w przypadku wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo - księgowego, h)w przypadku zmiany terminów płatności, i)w przypadkach przewidzianych w odpowiednich zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności wynikających z przedmiotu zamówienia.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może:
a)wprowadzić usługi zamienne; b)wprowadzić usługi dodatkowe; c)zmienić kwotę podatku VAT
i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 78.50 KB
Data publikacji: 2013-09-12 14:06:25
Ilość pobrań: 257

Data publikacji: 2013-09-12 14:04:37 (1141 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-09-12 14:06:25 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[4266x1].doc) Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:07:01 Dodano załącznik: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:07:43 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI (Specyfikacja_z_załącznikami[4266x3].exe) Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:09:01 Usunięto załącznik: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam.doc) Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:09:27 Dodano załącznik: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:18:47 Usunięto załącznik: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam.doc) Małgorzata Ilska
2013-09-12 14:19:22 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam Małgorzata Ilska
2013-09-19 12:57:15 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszeni_2[4266x4].doc) Małgorzata Ilska
2013-09-19 12:58:22 Dodano załącznik: MODYFIKACJA SIWZ (MODYFIKACJA_SIWZ[4266x5].exe) Małgorzata Ilska
2013-09-19 12:59:20 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4266x6].exe) Małgorzata Ilska
2013-09-19 13:02:07 Dodano załącznik: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Zmiana_terminu_składania_ofert[4266x7].doc) Małgorzata Ilska
2013-09-19 13:02:37 DODANIE ZAŁACZNIKÓW Małgorzata Ilska
2013-09-19 14:24:22 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ__po_zmianach_19_09_2013[4266x8].exe) Małgorzata Ilska
2015-04-30 08:24:55 Usunięto załącznik: SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI (Specyfikacja_z_załącznikami[4266x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:55 Usunięto załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_Zmiana_Ogłoszenia_o_zam.doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:56 Usunięto załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszeni_2[4266x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:56 Usunięto załącznik: MODYFIKACJA SIWZ (MODYFIKACJA_SIWZ[4266x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:56 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4266x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:57 Usunięto załącznik: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Zmiana_terminu_składania_ofert[4266x7].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:24:57 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ__po_zmianach_19_09_2013[4266x8].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa