Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 30151 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej
  w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

  CZĘŚĆ 1 - budowa odcinków kanałów sanitarnych o śr. 200 mm z PVC-U w obrębie wsi Osowa Sień na działkach o numerach geodezyjnych 303, 342, 483, 65, 304, 131.

  Część 1 swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących odcinków kanalizacji zgodnie z projektem: a) odcinek od studzienki SR-1 do studzienki SR-7, b) odcinek od studzienki SR-III do studzienki SR-V, c) odcinek od SR-20 do SR-20b, d) odcinek od SR-72 do SR-72d, e) odcinek od SR-34 do SR-34d.

  CZĘŚĆ 2 - budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinków kanałów sanitarnych we wsi Przyczyna Dolna na działkach o numerach geodezyjnych: 102, 27, 29, 32, 39.

  Część 2 swoim zakresem obejmuje wykonanie zgodnie z projektem: a) sieci wodociągowej od węzła W-1 do węzła W-5 na działce o numerze 102, b) kanału sanitarnego na działce o numerze 102, c) kanału sanitarnego na działkach nr: 27,29,32 i 39.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

  Część 1 - 13 000,00 PLN

  Część 2 - 7 000,00 PLN

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do formularza oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości równej lub wyższej niż 500.000,00 zł brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i prawidłowo ukończone.

  • Część 2

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie wodociągów i kanalizacji sanitarnej o wartości równej lub wyższej niż 300.000,00 zł brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne):

   1. koparko-spycharka

    2. koparka 0,6 m3

   3. zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h

   4. samochód wywrotka do 10-15 Mg

   5. samochód skrzyniowy do 5Mg

   6. obudowa wykopów- typ boksowy

   7. piła do cięcia mas bitumicznych

   Część 2

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne):

    1. koparko-spycharka

   2. koparka kołowa 0,6 m3

   3. zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h

   4. samochód wywrotka do 10-15 Mg

   5. samochód skrzyniowy do 5Mg

   6. obudowa wykopów- typ boksowy

   7. piła do cięcia mas bitumicznych 8. zgrzewarka doczołowa do rur PE

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:

   1. dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a) kierownik budowy (przynajmniej jedna osoba), który:

   - posiada uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

    - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

   2.dysponowanie co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Część 2

   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:

   1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a) kierownik budowy (przynajmniej jedna osoba), który:

    - posiada uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
   w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

   - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

   2. dysponowanie co najmniej 10-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
   W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez inne podmioty osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na czas wykonywania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1

   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:

   1.dysponuje środkami finansowymi, bądź zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 600.000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie
   o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

   2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 500 000,00 zł.

   Część 2

   Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:

   1.dysponuje środkami finansowymi, bądź zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400.000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej
   wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie
   o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

   2.jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 300 000,00 zł.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiące załącznik nr 3 (dla części 1) i nr 8 (dla części 2) do SIWZ).

2.Dowód uiszczenia wadium.

3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

a)w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót ( w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej
+ 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;

b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;

f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym.

h) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2.

 

W przypadkach, o których mowa w pkt.1 Zamawiający może:
a)przedłużyć termin wykonania umowy;

b)wprowadzić roboty zamienne;

c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;

e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane przez UE w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa odcinków kanałów sanitarnych o śr. 200 mm z PVC-U w obrębie wsi Osowa Sień na działkach o numerach geodezyjnych 303, 342, 483, 65, 304, 131..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących odcinków kanalizacji zgodnie z projektem:

  a)odcinek od studzienki SR-1 do studzienki SR-7,

  b)odcinek od studzienki SR-III do studzienki SR-V,

  c)odcinek od SR-20 do SR-20b,

  d)odcinek od SR-72 do SR-72d,

  e)odcinek od SR-34 do SR-34d..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinków kanałów sanitarnych we wsi Przyczyna Dolna na działkach o numerach geodezyjnych: 102, 27, 29, 32, 39..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 2 swoim zakresem obejmuje wykonanie zgodnie z projektem:

  a)sieci wodociągowej od węzła W-1 do węzła W-5 na działce o numerze 102,

  b)kanału sanitarnego na działce o numerze 102,

  c)kanału sanitarnego na działkach nr: 27,29,32 i 39.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

   

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Grabka

 

Tu wpisz treść


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 81.50 KB
Data publikacji: 2014-02-14 12:40:02
Ilość pobrań: 211
Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia
Rozmiar: 67.50 KB
Data publikacji: 2014-02-24 16:12:12
Ilość pobrań: 205

Data publikacji: 2014-02-14 12:34:45 (1130 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-02-14 12:40:02 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[4600x1].doc) Małgorzata Ilska
2014-02-14 12:46:06 Dodano załącznik: SIWZ + Załączniki (SIWZ_+_załączniki[4600x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-02-14 12:49:49 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[4600x3].exe) Ewa Bogusławska
2014-02-14 12:50:36 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 4 DO SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZAŁ[4600x4].exe) Ewa Bogusławska
2014-02-14 12:51:47 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZAŁ[4600x5].exe) Ewa Bogusławska
2014-02-14 12:52:10 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[4600x6].exe) Ewa Bogusławska
2014-02-14 13:45:21 Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt budowlany - A (zal_2_siwz_projekt_budowlany-A[4600x7].exe) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-14 13:49:15 Dodano załącznik: zal_2_siwz_projekt_budowlany - B (zal_2_siwz_projekt_budowlany-B[4600x8].exe) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-14 13:49:48 Dodano załącznik: zal_2_siwz_projekt_budowlany - C (zal_2_siwz_projekt_budowlany-C[4600x9].exe) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-14 13:54:24 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ Projekt budowlany - A (Zal_nr_7_pb-A[4600x10].exe) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-14 13:54:58 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ Projekt budowlany - B (Zal_nr_7_pb-B[4600x11].exe) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-24 16:12:12 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA[4600x12].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-24 16:12:55 Dodano załącznik: Pismo w sprawie zmiany SIWZ (PISMO_ZMIANA_SIWZ_[4600x13].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-24 16:13:26 Dodano załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ_PO_ZMIANACH[4600x14].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-24 16:14:03 Dodano załącznik: Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4600x15].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-02-28 13:30:50 Dodano załącznik: Zmiana SIWZ nr 2 (PISMO_DOT[4600x16].doc) Ewa Bogusławska
2014-02-28 13:31:10 Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ PO ZMIANACH - Formularz oferty Część 1 (Zał[4600x17].doc) Ewa Bogusławska
2014-02-28 13:31:32 Dodano załącznik: Zał. nr 11A do SIWZ PO ZMIANACH _Formularz oferty _Część 2 (Zał[4600x18].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:07 Usunięto załącznik: SIWZ + Załączniki (SIWZ_+_załączniki[4600x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:07 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[4600x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:07 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 4 DO SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZAŁ[4600x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZAŁ[4600x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[4600x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt budowlany - A (zal_2_siwz_projekt_budowlany-A[4600x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: zal_2_siwz_projekt_budowlany - B (zal_2_siwz_projekt_budowlany-B[4600x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: zal_2_siwz_projekt_budowlany - C (zal_2_siwz_projekt_budowlany-C[4600x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ Projekt budowlany - A (Zal_nr_7_pb-A[4600x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ Projekt budowlany - B (Zal_nr_7_pb-B[4600x11].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:08 Usunięto załącznik: Pismo w sprawie zmiany SIWZ (PISMO_ZMIANA_SIWZ_[4600x13].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:09 Usunięto załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ_PO_ZMIANACH[4600x14].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:09 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4600x15].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:09 Usunięto załącznik: Zmiana SIWZ nr 2 (PISMO_DOT[4600x16].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:10 Usunięto załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ PO ZMIANACH - Formularz oferty Część 1 (Zał[4600x17].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:29:10 Usunięto załącznik: Zał. nr 11A do SIWZ PO ZMIANACH _Formularz oferty _Część 2 (Zał[4600x18].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa