Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa

Data zamieszczenia w BZP: 06.03.2014
Numer ogłoszenia: 47707 - 2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, który dzieli się na 2 części:
  a)Część A - kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości około 493 877 kWh (+/-20%) w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia Załączniku Nr 1 do SIWZ.
  b)Część B - kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości około 658 502 kWh (+/-20%) w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku dla punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 do SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.00.00.00-6, 65.31.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie: a)aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b)aktualnie obowiązującej koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy
   z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punktów poboru Zamawiającego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.Wypełniony formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy określające zakres umocowania, przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców (jeżeli dotyczy).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1.Zamawiający/Płatnik przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych poniżej: - ceny brutto za 1 kWh ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub podatku od towarów i usług VAT, zmiany taryfy wynikającej z wykonania obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Powyższe nie dotyczy punktów poboru energii elektrycznej, które posiadają taryfę grupy Gxx; - ceny brutto za 1 kWh ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub podatku od towarów i usług VAT, zmiany taryfy wynikającej z wykonania obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. lub zmiany taryfy wynikającej z wykonania obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla energii elektrycznej Wykonawcy. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie punktów poboru energii elektrycznej, które posiadają taryfę grupy Gxx; -
w przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie; 2.Zamawiający/Płatnik przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej. 3. Zamawiający/Płatnik przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą również
w przypadku zmian adresowych Płatnika, przepisania punktu poboru energii elektrycznej na innego Płatnika oraz w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego/Płatnika grupy taryfowej określonej
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój
nr 20.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości około 493 877 kWh (+/-20%) w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.00.00.00-6, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości około 658 502 kWh (+/-20%) w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.00.00.00-6, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy

     /-/ Krzysztof Grabka

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Rozmiar: 14.76 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:26:17
Ilość pobrań: 204

Data publikacji: 2014-03-06 10:59:48 (1192 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-03-06 11:15:33 Dodano załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+ZAŁACZNIKI[4636x1].exe) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:26:17 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[4636x2].docx) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:31:05 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ__PO_ZMIANACH_[4636x3].doc) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:32:00 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - PO ZMIANACH (Zalacznik_nr_6_-_Istotne_postanowienia_umowy_PO_ZMIANACH[4636x4].doc) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:33:09 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ A - PO ZMIANACH (Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_-_CZEŚĆ_A_Formularz_cenowy_PO_ZMIANACH[4636x5].xls) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:33:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ B - PO ZMIANACH. (Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_-_CZEŚĆ_B_Formularz_cenowy_PO_ZMIANACH[4636x6].xls) Małgorzata Ilska
2014-03-12 13:40:01 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ_Gosia[4636x7].docx) Małgorzata Ilska
2015-04-30 08:49:08 Usunięto załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+ZAŁACZNIKI[4636x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:49:08 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ__PO_ZMIANACH_[4636x3].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - PO ZMIANACH (Zalacznik_nr_6_-_Istotne_postanowienia_umowy_PO_ZMIANACH[4636x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:49:08 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ -FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ A - PO ZMIANACH (Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_-_CZEŚĆ_A_Formularz_cenowy_PO_ZMIANACH[4636x5].xls) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:49:09 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ B - PO ZMIANACH. (Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_-_CZEŚĆ_B_Formularz_cenowy_PO_ZMIANACH[4636x6].xls) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:49:09 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ_Gosia[4636x7].docx) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa