Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETAP 1

Numer ogłoszenia: 121342 - 2014;

data zamieszczenia w BZP: 09.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETAP 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót objętych Etapem 1 zamówienia obejmuje: 1.Roboty drogowe i budowlane - Etap 1.1a 2.Roboty instalacyjne -Sieć kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i przepompownią - Etap 1.1 3.Roboty instalacyjne - Sieć wodociągowa - Etap 1.1 4.Budowa oświetlenia drogowego - Etap 1.1a 5.Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych - Etap 1.1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.23.31.62-2, 45.31.61.10-9, 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1 do Formularza oferty).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej po dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: a) budowie drogi z odwodnieniem o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, b) budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 400.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, w tym przynajmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę rurociągu tłocznego i przepompowni; c) budowie sieci wodociągowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, d) budowie oświetlenia drogowego, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne): 1. koparka do 1 m3 2. koparko-spycharka 3. spycharka gąsienicowa do 100 kM 4. żuraw samochodowy do 6 Mg 5. rozściełacz do mas bitumicznych szer. 3,5 m 6. walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg 7. walec statyczny samojezdny do 10 Mg 8. zagęszczarka wibracyjna spalin. do 100 m3/h 9. skrapiarka samojezdna 10. zgrzewarka doczołowa do rur PE 11. samochód skrzyniowy do 10 Mg 12. samochód wywrotka do 10 Mg 13. samochód dostawczy 14. samochód specj. z platformą i balkonem

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.4.1. dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy branży drogowej, który posiada: -uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)kierownik robót branży instalacyjnej sanitarnej, który posiada: -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c)kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej, który posiada: -uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.2. dysponowanie co najmniej 15-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: 1.5.1. dysponuje środkami finansowymi, bądź zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1.5.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełnione kosztorysy ofertowe odrębnie dla każdej branży robót - w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiary robót oraz kosztorysy ślepe stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ) 2. dowód uiszczenia wadium, 3. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione 4. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym. h) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, II piętro pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

   /-/ Krzysztof Grabka

 


BIP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2014-04-25 08:48:49
Ilość pobrań: 211
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2014-04-30 10:10:35
Ilość pobrań: 213

Data publikacji: 2014-04-09 12:59:41 (1407 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-04-09 13:01:15 Dodano załącznik: SIWZ + Załączniki (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4721x1].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:05:05 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ Dokumentacja kosztorysowa - etap 1-1a (ZAŁ[4721x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:06:28 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu (ZAŁ[4721x3].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:06:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Przebudowa energetyka (ZAŁ[4721x4].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:07:25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Oświetlenie drogowe (ZAŁ[4721x5].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:18:26 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ 1 z 2 Decyzja ZRID (ZAŁ[4721x6].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:18:39 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ 2 z 2 Decyzja ZRID (ZAŁ[4721x7].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:19:14 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ SST (ZAŁ[4721x8].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:19:36 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Sieć wodociągowa (ZAŁ[4721x9].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:46:19 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 1 z 2 Branża drogowa, odwodnienie (ZAŁ[4721x10].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:46:39 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 2 z 2 Branża drogowa, odwodnienie (ZAŁ[4721x11].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:48:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 1 z 2 Kanalizacja sanitarna (ZAŁ[4721x12].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-09 13:49:12 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 2 z 2 Kanalizacja sanitarna (ZAŁ[4721x13].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-25 08:48:13 Dodano załącznik: SIWZ - PO ZMIANACH (SIWZ_-_PO_ZMIANACH[4721x14].docx) Ewa Bogusławska
2014-04-25 08:48:28 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4721x15].doc) Ewa Bogusławska
2014-04-25 08:48:49 Dodano załącznik: BIP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[4721x16].doc) Ewa Bogusławska
2014-04-25 08:49:09 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ -Dokumentacja z badań geotechnicznych (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-Dokumentacja_z_badań_geotechnicznych[4721x17].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-25 08:49:36 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Część opisowa projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniami. (Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-___Część_opisowa_projektu_zagospodarowania_terenu_z_uzgodnieniami[4721x18].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-25 09:00:22 Dodano załącznik: Kosztorys 871-00-001 - branża drogowa - PO ZMIANACH (Kosztorys_871-00-001_-_branża_drogowa_-_PO_ZMIANACH_[4721x19].exe) Ewa Bogusławska
2014-04-30 09:50:07 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[4721x20].doc) Małgorzata Ilska
2014-04-30 09:50:48 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH NR 2 (SIWZ_-_PO_ZMIANACH_NR_2[4721x21].doc) Małgorzata Ilska
2014-04-30 09:52:49 Dodano załącznik: KOSZTORYS PO ZMIANACH NR 2 (KOSZTORYS_PO_ZMIANACH_NR_2[4721x22].exe) Małgorzata Ilska
2014-04-30 10:10:35 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2[4721x23].doc) Małgorzata Ilska
2014-05-05 13:44:08 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 3 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_3_DO_SIWZ[4721x24].doc) Ewa Bogusławska
2014-05-05 13:45:00 Dodano załącznik: KOSZTORYS 871-00-001 PO ZMIANACH NR 3 (kosztorys_871-00-001_PO_ZMIANACH__NR_3[4721x25].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:19 Usunięto załącznik: SIWZ + Załączniki (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4721x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:20 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Projekt organizacji ruchu (ZAŁ[4721x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Przebudowa energetyka (ZAŁ[4721x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ Dokumentacja kosztorysowa - etap 1-1a (ZAŁ[4721x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Oświetlenie drogowe (ZAŁ[4721x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ 1 z 2 Decyzja ZRID (ZAŁ[4721x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ 2 z 2 Decyzja ZRID (ZAŁ[4721x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ SST (ZAŁ[4721x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ Sieć wodociągowa (ZAŁ[4721x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:22 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 1 z 2 Branża drogowa, odwodnienie (ZAŁ[4721x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:22 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 2 z 2 Branża drogowa, odwodnienie (ZAŁ[4721x11].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:22 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 1 z 2 Kanalizacja sanitarna (ZAŁ[4721x12].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:22 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 2 z 2 Kanalizacja sanitarna (ZAŁ[4721x13].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:23 Usunięto załącznik: SIWZ - PO ZMIANACH (SIWZ_-_PO_ZMIANACH[4721x14].docx) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:23 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4721x15].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:24 Usunięto załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ -Dokumentacja z badań geotechnicznych (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-Dokumentacja_z_badań_geotechnicznych[4721x17].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:24 Usunięto załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Część opisowa projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniami. (Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-___Część_opisowa_projektu_zagospodarowania_terenu_z_uzgodnieniami[4721x18].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:24 Usunięto załącznik: Kosztorys 871-00-001 - branża drogowa - PO ZMIANACH (Kosztorys_871-00-001_-_branża_drogowa_-_PO_ZMIANACH_[4721x19].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:24 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[4721x20].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:25 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH NR 2 (SIWZ_-_PO_ZMIANACH_NR_2[4721x21].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:25 Usunięto załącznik: KOSZTORYS PO ZMIANACH NR 2 (KOSZTORYS_PO_ZMIANACH_NR_2[4721x22].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:25 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 3 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_3_DO_SIWZ[4721x24].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 08:31:25 Usunięto załącznik: KOSZTORYS 871-00-001 PO ZMIANACH NR 3 (kosztorys_871-00-001_PO_ZMIANACH__NR_3[4721x25].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa