Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w tym budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w tym budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie

Numer ogłoszenia: 157388 - 2014;

data zamieszczenia w BZP: 09.05.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie w tym budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres robót obejmuje: 1.1. roboty rozbiórkowe 1.2. wykonanie ścianek, murków, ławek, cokołów i filarów ogrodzenia zewnętrznego z cegły klinkierowej 1.3. wykonanie schodów żelbetowych 1.4. wykonanie ogrodzenia- elementy metalowe (przęsła, bramy i furtki) oraz ogrodzenia panelowego 1.5. wykonanie barier ochronnych i balustrad 1.6. wykonanie siedzisk ławek i masztów flagowych 1.7. budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, z zespołem stałych trybun, ogrodzeniem i oświetleniem. 1.8. wykonanie placu zabaw 1.9. wykonanie miasteczka ruchu drogowego 1.10. wykonanie dróg, placów utwardzonych i chodników 1.11. budowę nowego zjazdu z drogi powiatowej nr 4209F (ul. Kościuszki) na teren Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, realizacja na działce nr ew. 1002. 1.12. założenie zieleni 1.13. wykonanie odwodnienia powierzchni 1.14. roboty elektryczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.20-4, 45.23.31.20-6, 45.11.00.00-1, 45.23.24.52-5, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1 do Formularza oferty)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej po dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: a) budowie/przebudowie/modernizacji dróg /utwardzeniu placów/terenów o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, b) budowie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne): 1. Koparko - spycharka 2. Koparka gąsienicowa 3. Samochód wywrotka 5-10 Mg 4. Walec statyczny samojezdny 5. Wibrator powierzchniowy 6. Samochód dostawczy 7. Piła do cięcia kostki 8. Giętarka mechaniczna do prętów 9. Betoniarka wolnospadowa 10. Deskowania systemowe

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: a)kierownik budowy, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. b)kierownik robót branży ogólnobudowlanej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. c) kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej, który posiada: - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 20-ma wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: 1. dysponuje środkami finansowymi, bądź zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony kosztorys ofertowy- w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ). 2. harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z załącznikiem nr 11 do Formularza oferty. 3. Oświadczenie wykonawcy dot. nawierzchni poliuretanowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 12 do Formularza oferty. 4. dowód uiszczenia wadium, 5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; e)w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; g)w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym. h)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może: a)przedłużyć termin wykonania umowy; b)wprowadzić roboty zamienne; c)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; e)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

      /-/Krzysztof Grabka

 


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 67.00 KB
Data publikacji: 2014-05-09 14:15:38
Ilość pobrań: 221

Data publikacji: 2014-05-09 13:49:52 (1256 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-05-09 14:15:38 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[4814x1].doc) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:15:54 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4814x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:16:13 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁ[4814x3].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:16:38 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 A DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4814x4].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:16:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 B DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4814x5].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:17:14 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4814x6].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:17:39 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 do SIWZ - Decyzja nr 146 (ZAŁ[4814x7].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:17:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 do SIWZ - Decyzja nr 147 (ZAŁ[4814x8].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:18:29 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 do SIWZ - Decyzja LWKZ (ZAŁ[4814x9].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:18:46 Dodano załącznik: ZAŁ NR 7 do SIWZ - Decyzja na wycinkę drzew (ZAŁ_NR_7_do_SIWZ_-_Decyzja_na_wycinkę_drzew[4814x10].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-09 14:19:01 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - HARMONOGRAM PRAC (ZAŁ[4814x11].exe) Ewa Bogusławska
2014-05-20 07:14:17 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4814x12].doc) Ewa Bogusławska
2014-05-20 07:14:35 Dodano załącznik: ZAı. NR 9 DO SIWZ PROJEKT UMOWY - PO ZMIANACH (ZAı[4814x13].docx) Ewa Bogusławska
2014-05-26 11:21:01 Dodano załącznik: ZAŁ. Nr 11 do Formularza oferty - Harmonogram rzeczowo-finansowy (ZAŁ[4814x14].exe) Małgorzata Ilska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4814x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁ[4814x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 A DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4814x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 B DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4814x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4814x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:35 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 do SIWZ - Decyzja nr 146 (ZAŁ[4814x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:36 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 do SIWZ - Decyzja nr 147 (ZAŁ[4814x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:36 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 do SIWZ - Decyzja LWKZ (ZAŁ[4814x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:36 Usunięto załącznik: ZAŁ NR 7 do SIWZ - Decyzja na wycinkę drzew (ZAŁ_NR_7_do_SIWZ_-_Decyzja_na_wycinkę_drzew[4814x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:36 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - HARMONOGRAM PRAC (ZAŁ[4814x11].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:37 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[4814x12].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:37 Usunięto załącznik: ZAı. NR 9 DO SIWZ PROJEKT UMOWY - PO ZMIANACH (ZAı[4814x13].docx) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:13:37 Usunięto załącznik: ZAŁ. Nr 11 do Formularza oferty - Harmonogram rzeczowo-finansowy (ZAŁ[4814x14].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa