Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej - Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej
- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie realizowane w ramach WPF).

Data zamieszczenia w BZP: 27.06.2014
Numer ogłoszenia: 216172 - 2014;

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe i budowlane związane z utwardzeniem ulicy Sportowej we Wschowie, budową chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II (zadanie realizowane w ramach WPF) oraz modernizacją kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie realizowane w ramach WPF)..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne części:

  CZĘŚĆ 1 Wykonanie utwardzenia ulicy Sportowej we Wschowie wraz z odwodnieniem na działkach o numerach ewidencyjnych 1831, 1896, 1870, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wschowskiego decyzją nr 311/2013 z dn.14.10.2013r.

  CZĘŚĆ 2 Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej od km 0+000 do km 0+477 - etap II (od km 0+273 do km 0+477) wzdłuż drogi gminnej na działce nr 101. Roboty objęte są zgłoszeniem budowy z dn. 15.05.2013 r. Zadanie realizowane w ramach WPF pn. Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej. CZĘŚĆ 3 Wykonanie zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 - plac przed wejściem do szkoły od strony zachodniej, na działce o numerze geodezyjnym 1878, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wschowskiego decyzją nr 216/2012 z dn.20.07.2012r. Zadanie realizowane w ramach WPF pn. Modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 77.31.41.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: część 1 i 2 – 3 m-ce, część 3 – 2 m-ce.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:

  Część 1 zamówienia 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

  Część 2 zamówienia 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

  Część 3 zamówienia 2.500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1 do Formularza oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Część 1 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: budowie/przebudowie/utwardzeniu dróg i ulic o wartości co najmniej 100 000,00 zł w ramach jednej umowy.

  Część 2 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: budowie/przebudowie/modernizacji chodników, o wartości co najmniej 70 000,00 zł w ramach jednej umowy,

  Część 3 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: budowie/przebudowie/modernizacji chodników i ulic/ utwardzeniu placów, o wartości co najmniej 100 000,00 zł w ramach jednej umowy,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Część 1 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne): 1. koparka do 1 m3 , 2. koparko-spycharka, 3. frezarka do nawierzchni bitumicznej, 4. rozściełacz do mas bitumicznych szer. 3,5 m, 5. walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg, 6. walec statyczny samojezdny do 10 Mg, 7. zagęszczarka wibracyjna spalin. do 100 m3/h, 8. skrapiarka samojezdna, 9. samochód skrzyniowy do 10 Mg, 10. samochód wywrotka do 10 Mg, 11. samochód dostawczy.

  Część 2 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne): 1. koparko-spycharka, 2. wibrator powierzchniowy, 3. samochód dostawczy, 4. samochód wywrotka do 10 Mg, 5. piła do cięcia kostki.


  Część 3 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprzętem (wymagania minimalne): 1. koparko-spycharka, 2. wibrator powierzchniowy, 3. samochód dostawczy, 4. samochód wywrotka do 10 Mg, 5. piła do cięcia kostki.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Część 1 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:

  1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami:

  1.1. kierownik budowy, który posiada:

  a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

  b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

  2. dysponowanie co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe
  i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

  Część 2 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:

  1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami:

  1.1. kierownik budowy, który posiada:

  a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

  b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

  2. dysponowanie co najmniej 8-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

  Część 3 zamówienia:

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje:

  1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami:

  1.1. kierownik budowy, który posiada:

   a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

  b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

  2. dysponowanie co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Część 1 zamówienia:

  Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 150.000,00 zł.

  Część 2 zamówienia:

  Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 100.000,00 zł.

  Część 3 zamówienia:

  Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 150.000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej zgodnie z częścią zamówienia, na którą składana jest oferta. 2. Dowód uiszczenia wadium, 3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

 


SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) w przypadku niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od wykonawcy; e) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h) w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym. i) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt.1 Zamawiający może: a) przedłużyć termin wykonania umowy; b) wprowadzić roboty zamienne; c) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; d) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; e) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie utwardzenia ulicy Sportowej we Wschowie wraz z odwodnieniem.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.2. Wykonanie utwardzenia ulicy Sportowej we Wschowie wraz z odwodnieniem na działkach o numerach ewidencyjnych 1831, 1896, 1870, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wschowskiego decyzją nr 311/2013 z dn.14.10.2013r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.32.52-0, 77.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej- Etap II.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej od km 0+000 do km 0+477 - etap II (od km 0+273 do km 0+477) wzdłuż drogi gminnej na działce nr 101. Roboty objęte są zgłoszeniem budowy z dn. 15.05.2013 r. Zadanie realizowane w ramach WPF pn. Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 77.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

  Modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz
  z zagospodarowaniem terenu -wykonanie placu przed wejściem do szkoły od strony zachodniej, na działce o numerze geodezyjnym 1878, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Wschowskiego decyzją nr 216/2012 z dn.20.07.2012r. Zadanie realizowane w ramach WPF pn. Modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 77.31.41.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

   

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Grabka

 

 

 Data publikacji: 2014-06-27 12:54:30 (821 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-06-27 13:15:07 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4897x1].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:18:43 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x2].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:19:32 Dodano załącznik: ZAŁ.2A DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x3].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:20:04 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2B DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x4].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:20:38 Dodano załącznik: ZAŁ.NR3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x5].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:21:01 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 3A - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x6].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:21:26 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3B - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x7].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:22:00 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 4 DO SIWZ - DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[4897x8].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:22:22 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 4A - ZGŁOSZENIE ROBÓT (ZAŁ[4897x9].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 13:22:52 Dodano załącznik: ZAŁ.NR4A DO SIWZ -DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[4897x10].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 14:03:07 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4897x1].exe) Małgorzata Ilska
2014-06-27 14:03:40 Dodano załącznik: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4897x10].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:17:07 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:07 Usunięto załącznik: ZAŁ.2A DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:07 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2B DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁ[4897x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:07 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:08 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 3A - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:09 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3B - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[4897x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:09 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 4 DO SIWZ - DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[4897x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:10 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 4A - ZGŁOSZENIE ROBÓT (ZAŁ[4897x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:10 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR4A DO SIWZ -DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (ZAŁ[4897x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:17:10 Usunięto załącznik: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[4897x10].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa