Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu Umiem Pływać

Numer ogłoszenia: 231902 - 2014;

Data zamieszczenia w BZP: 10.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu Umiem Pływać.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2014-2015, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu- Umiem Pływać. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne części: CZEŚĆ 1 Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w roku szkolnym 2014-2015, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych. CZĘŚĆ 2 Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie wraz z opieką podczas przewozów, w roku szkolnym 2014-2015, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych. CZĘŚĆ 3 Przewóz (dowóz wraz z odwozem) uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt powszechnej nauki pływania- Umiem pływać.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Części 1 zamówienia - w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Części 2 zamówienia - w kwocie 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100). Części 3 zamówienia - w kwocie 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część 1 zamówienia- Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.). Część 2 zamówienia - Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.). Część 3 zamówienia - Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część 1 zamówienia- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na regularnym transporcie osób przez okres minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy. Część 2 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na transporcie osób niepełnosprawnych, przez okres minimum 3 miesięcy w ramach jednej umowy. Część 3 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część 1 zamówienia - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu uczniów, w ilości minimum 6 pojazdów, pozwalających na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie. Pojazdy winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r. poz. 951 ze zm.). Część 2 zamówienia - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum jednym w pełni technicznie sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 8 osób (bez kierowcy) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia minimum 2 uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu oraz niezależnym ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.). Część 3 zamówienia - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie przynajmniej jednym, w pełni technicznie sprawnym dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu uczniów, pozwalającym na dowożenie dzieci w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazd przewidziany do przewozu uczniów winien posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów. Pojazd winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2013 r. poz.951 ze zm.).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część 1 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 6 kierowców posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Część 2 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 1 kierowca (liczba kierowców uzależniona jest od liczby pojazdów przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji tej części zamówienia) posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania wykazanymi pojazdami, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Część 3 zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum jeden kierowca posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część 1 zamówienia - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 500 000,00 zł. Część 2 zamówienia - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50 000,00 zł. Część 3 zamówienia - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 7 do oferty dla Części 1 oraz załącznik nr 7A do oferty dla Części 2, oraz załącznik nr 7B do oferty dla Części 3. 2. proponowany plan (rozkład) jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy Części 1 zamówienia). 3. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu określające zakres umocowania, podpisane przez wszystkich Wykonawców/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: a) w przypadku udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej (dotyczy części 1 i 2 zamówienia); b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi (w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia; c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) w przypadku zmiany / modyfikacji harmonogramu przejazdów lub wykazu tras, e) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. g) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3 Zamawiający może: a) zmienić termin wyjazdu (dotyczy części 3 zamówienia) b) wprowadzić usługi zamienne; c) wprowadzić usługi dodatkowe; d) zmienić cenę za 1 km przewozu; e) dokonać rozliczenia na podstawie ustalonej w wyniku negocjacji ceny za 1 km przewozu (dotyczy części 1 i 2 zamówienia); f) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług, g) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wschowa w roku szkolnym 2014-2015, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do następujących szkół: - Szkoła Podstawowa Nr 1 położona we Wschowie przy ul. K. Wielkiego 10 - Gimnazjum Nr 1 położone we Wschowie przy ul. Kopernika 7 - Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie wraz z opieką podczas przewozów, w roku szkolnym 2014-2015, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewóz (dowóz wraz z odwozem) uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przewóz (dowóz wraz z odwozem) dwóch grup uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie (ogółem 30 osób + 2 opiekunów) na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

                                   Burmistrz Miasta i Gminy

                                      /-/ Krzysztof Grabka

 

 


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 81.00 KB
Data publikacji: 2014-07-10 15:04:04
Ilość pobrań: 204

Data publikacji: 2014-07-10 15:01:42 (898 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-07-10 15:04:04 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[4907x1].doc) Ewa Bogusławska
2014-07-10 15:05:45 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4907x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-07-14 16:02:24 Dodano załącznik: ZMIANA SIWZ (ZMIANA_SIWZ[4907x3].doc) Ewa Bogusławska
2014-07-14 16:02:52 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH[4907x4].doc) Ewa Bogusławska
2014-07-14 16:03:18 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do Formularza oferty - FORMULARZ CENOWY cz. 1 PO ZMIANACH (Zał[4907x5].doc) Ewa Bogusławska
2014-07-14 16:03:45 Dodano załącznik: Zał. nr 7 A do Formularza oferty- FORMULARZ CENOWY cz. 2 PO ZMIANACH (Zał[4907x6].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:08:05 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[4907x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:08:05 Usunięto załącznik: ZMIANA SIWZ (ZMIANA_SIWZ[4907x3].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:08:05 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH[4907x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:08:06 Usunięto załącznik: Zał. nr 7 do Formularza oferty - FORMULARZ CENOWY cz. 1 PO ZMIANACH (Zał[4907x5].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:08:06 Usunięto załącznik: Zał. nr 7 A do Formularza oferty- FORMULARZ CENOWY cz. 2 PO ZMIANACH (Zał[4907x6].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa