Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015


Numer ogłoszenia w BZP: 374648 - 2014;

data zamieszczenia w BZP: 14.11.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: ZADANIE NR 1. 1.1. zarządzanie nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi stanowiącymi odrębną od gruntu własność Gminy Wschowa (dalej Gmina), określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ, na które składa się 54 budynki komunalne wraz z przynależnościami, polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość. Przez przynależności rozumie się - pomieszczenia, które przynależą do danego lokalu jako jego części składowe, zgodnie z zawartymi umowami najmu. 1.1.1.Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 6646,75 m2, w tym: a)115 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5065,97 m2; b)19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1580,78 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 1.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a)152 garaże o łącznej powierzchni użytkowej 2305,42 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; b)61 komórek o łącznej powierzchni użytkowej 675,71 m2- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 1.1.3.Liczba lokali objętych zamówieniem, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, będzie ulegać zmianie przy każdorazowej sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego będącego własnością Gminy Wschowa lub też nabycia kolejnych lokali w zasoby Gminy. 1.1.4. Do podstawowych obowiązków Zarządcy będzie należało: 1.1.4.1.Zarządzanie lokalami i budynkami Gminy Wschowa, w szczególności: 1)naliczanie, pobieranie i przekazywanie na rzecz Gminy Wschowa czynszów oraz opłat eksploatacyjnych i nadzór nad realizowaniem przez najemców umów najmu, 2)bieżące gospodarowanie zarządzanymi budynkami i lokalami wraz z ich przynależnościami, 3)zgłaszanie informacji o zwalnianych lokalach, 4)potwierdzanie wniosków, druków dotyczących zajmowanego przez najemcę lokalu, 5)nadzorowanie utrzymania czystości nieruchomości, 6)sprawdzanie i analizowanie faktur za media i usługi świadczone przez podmioty trzecie, 7)zgłaszanie napraw konserwacyjnych i kontrola ich realizacji, 8)zabezpieczanie przed włamaniem i kradzieżą obiektów zwalnianych w zakresie uzgodnionym z Gminą w poszczególnych przypadkach, na koszt Gminy, 9)dwukrotne przeprowadzenie deratyzacji (marzec, październik) na koszt Wykonawcy (dalej Zarządca), 10)wystawianie faktur za usługi Zarządcy, 11)sporządzanie sprawozdawczości wymaganej w danym roku przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie objętym umową. 1.1.4.2. Obsługa techniczno- eksploatacyjna: 1)utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ, 2)dokonywanie przeglądów technicznych budynków przewidzianych prawem budowlanym. Przegląd roczny budowlany winien zostać wykonany w terminie do 30 czerwca 2015 r. na koszt Zarządcy. 3)przedstawianie właścicielowi budynków potrzeb remontowych budynków, 4) przygotowywanie i przedstawianie do zaakceptowania przez Gminę planów remontów koniecznych do podjęcia ze względu na wydane orzeczenia i ekspertyzy, ogólny stan techniczny oraz uzasadnione wnioski najemców do 15-go dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, 5)podejmowanie działań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego budynków: prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne po uzyskaniu akceptacji Gminy oraz usuwanie awarii i ich skutków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, które obciążają Właściciela lokalu/ Gminę, na jej koszt; 6)organizowanie i nadzór nad przeprowadzanymi remontami w lokalach nie zasiedlonych w zakresie określonym przez Gminę, 7)sporządzanie kosztorysów prac budowlanych, o których mowa w pkt.4 i 5. 8)zlecanie opracowania dokumentacji technicznych, uzyskiwanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do rozpoczęcia robót budowlanych - zgodnie z Prawem budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi, na podstawie pisemnego upoważnienia Gminy do zawarcia umowy wraz z określeniem wartości przedmiotu umowy. Koszt wykonania dokumentacji pokrywa Gmina, 9)likwidacja z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych szkód powstałych w lokalach, 10)rozpatrywanie i załatwianie korespondencji i realizacja wniosków Gminy i najemców, 11)fakturowanie wykonywanych prac, 12)rozliczanie wykonanych remontów lokali i usuniętych awarii wg procedury określonej w § 13 projektu umowy. 13)dopilnowanie by najemcy i dzierżawcy zarządzanych lokali i budynków prowadzili swoją działalność w sposób nieutrudniający działalności innym najemcom i dzierżawcom, 14)prowadzenie książki obiektu budowlanego dla poszczególnych budynków wraz z dokumentacją wszelkich remontów wykonywanych w poszczególnych lokalach. ZADANIE 2 1.2.Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych (dalej: Wspólnot mieszkaniowych) 1.2.1.Zamówieniem objętych jest 597 lokali o łącznej powierzchni 28 148,26 m2, w tym: a) 564 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 26651,65 m2; b) 33 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 1496,61 m2. 1.2.2.Liczba lokali objętych zamówieniem wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ będzie ulegać zmianie przy każdorazowej sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego będącego własnością Gminy Wschowa lub też nabycia kolejnych lokali w zasoby Gminy. 3.2.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje administrowanie lokalami w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z prawem ich funkcjonowanie, w szczególności: 1)naliczanie, pobieranie i przekazywanie na rzecz Gminy Wschowa czynszów, opłat eksploatacyjnych oraz nadzór nad realizowaniem przez najemców umów najmu; 2)przygotowywanie i przedstawianie do zaakceptowania przez Gminę miesięcznych planów rzeczowo-finansowych remontów lokali, koniecznych do podjęcia ze względu na wydane orzeczenia i ekspertyzy, ogólny stan techniczny lokali oraz uzasadnione wnioski najemców, w terminie do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty planem. 3)usuwanie awarii i ich skutków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, które obciążają Gminę, na jej koszt; 4)rozliczanie wykonanych remontów lokali i usuniętych awarii wg procedury określonej w § 13 projektu umowy. 5)współdziałanie wraz z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych w celu oszacowania szkód powstałych w lokalach w wyniku zdarzeń losowych; 1.3.Przedstawiciel Gminy ma prawo do dokonywania w siedzibie Zarządcy (Biuro Obsługi Klienta we Wschowie) czynności wynikających z nadzoru i kontroli w zakresie naliczania, pobierania należności oraz ich przekazywania na konto Gminy. W związku z powyższym wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna być dostępna na każde żądanie przedstawiciela Gminy w Biurze Obsługi Klienta we Wschowie. 1.4. Przedstawiciel Zarządcy, co najmniej raz w miesiącu będzie obecny w siedzibie Gminy celem dokonania wzajemnych uzgodnień oraz omówienia istotnych zagadnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 2.ROZLICZENIE FINANSOWE 2.1. Rozliczenie finansowe, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, obejmuje: 1)dokonywanie rozliczeń z najemcami i/lub dzierżawcami zarządzanych lokali mieszkalnych i użytkowych wynikających ze stawek czynszu oraz opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z lokali, 2)wystawianie faktur w imieniu Gminy - za najem nieruchomości stanowiących własność Gminy (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, komórki) obejmujących cały przypis należności, 3)bieżące prowadzenie na kontach ksiąg pomocniczych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat dla lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rejestru dla potrzeb ustalania rozliczeń z tytułu podatku VAT, 4)pobieranie w imieniu Gminy od najemców należności z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela oraz ich rozliczanie z Gminą, 5)dokonywanie ostatecznych rozliczeń w związku z zakończeniem indywidualnych stosunków najmu lub dzierżawy, 6)dokonywanie rozliczeń związanych z dodatkami mieszkaniowymi przekazywanymi przez Gminę, 7)wysłanie najemcom wszystkich lokali, informacji o stanie ich konta na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z informacją o naliczonych odsetkach oraz przekazanie zestawienia wysłanych zawiadomień w terminie do 15 stycznia 2016 roku, 8)Zarządca jest zobowiązany przekazywać Gminie miesięczne rozliczenie przychodów i umorzeń, odrębnie dla każdej nieruchomości wraz z dokumentacją w zakresie podatku od towarów i usług w następujących terminach: - za miesiące od stycznia do listopada 2015 r. do 8-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, - za miesiąc grudzień 2015 r. do dnia 15 stycznia 2016 roku. 9)Przez miesięczne rozliczenie przychodów odrębnie dla każdej nieruchomości wraz z dokumentacją w zakresie podatku od towarów i usług rozumie się: a)Rejestr sprzedaży określony w załączniku nr 5 do SIWZ, zgodnie z Instrukcją sporządzania rejestru sprzedaży ( załącznik nr 5A do SIWZ), b)Zbiorczy rejestr sprzedaży określony w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z Instrukcją sporządzania Zbiorczego rejestru sprzedaży (załącznik nr 6A do SIWZ), c)Miesięczne rozliczenie wpływów określone w załączniku Nr 7 do SIWZ, zgodnie z Instrukcją sporządzania rozliczenia miesięcznego (załącznik nr 7A do SIWZ). 10)Zarządca zobowiązuje się do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do realizacji wszelkich należności Gminy wynikających z umowy, 11)Kwota pobranych przez Zarządcę w imieniu Gminy należności czynszowych, odsetek i innych należności z nimi związanych będzie przekazywana w pełnej wysokości z rachunku o którym mowa w pkt.10 przelewem na rachunek bankowy Gminy w następujący sposób: a)należności pobrane do 10-go dnia każdego miesiąca będą przekazywane na rachunek Gminy w terminie do 15-go dnia tego samego miesiąca, b)należności pobrane do 25-go dnia każdego miesiąca będą przekazywane na rachunek Gminy w terminie do 30-go dnia tego samego miesiąca, c)należności pobrane od 25-go dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca będą przekazywane na rachunek Gminy w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca. d)środki finansowe pozostające na rachunku bankowym, o którym mowa w pkt.10, na dzień: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia, będą przekazywane na rachunek Gminy w tych dniach. 3.POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE: 3.1.Zarządca winien uruchomić na terenie miasta Wschowy, nie później niż z dniem 01 stycznia 2015 r. odpowiednio wyposażone Biuro Obsługi Klienta, we własnym zakresie i na własny koszt, działające przez cały okres realizacji zamówienia.Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Biuro czynne będzie we wszystkie dni powszednie przez cały okres realizacji zamówienia, nie krócej niż przez 8 godzin dziennie, oraz powinno być wyposażone w: - sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości; - czynną linię telefoniczną; - faks czynny całą dobę; - łączność internetową; - co najmniej jeden numer telefonu czynny całą dobę dla nagłych zdarzeń alarmowych. 3.2.Wykonawca oraz osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy muszą spełniać wymogi dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności. 3.3.Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością zgodnie z art. 186 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 518 z późn. zm.), w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC (przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta). 3.4.Jeżeli Zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. 3.5.Zaleca się sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 3.6.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, za które uznaje usługi określone w pkt.1.1. (Zadanie nr 1- Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości) i w pkt.1.2 (Zadanie nr 2 - administrowanie) i oraz w pkt 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia osobom trzecim (podwykonawcom) prac związanych z usuwaniem awarii, wykonaniem robót remontowo-budowlanych, przeprowadzaniem deratyzacji oraz przeglądów budynków przewidzianych prawem budowlanym. 3.7.Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 5.6. nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 3.8.W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie: a)tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy, b)podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonywaniu usługi z zakresu zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni tych lokali nie mniejszej niż 30 000,00 m2 nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował na terenie miasta Wschowy odpowiednio wyposażonym Biurem Obsługi Klienta, które uruchomi najpóźniej do dnia 01.01.2015 r. Pomieszczenie to musi posiadać swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Biuro czynne będzie we wszystkie dni powszednie przez cały okres realizacji zamówienia, nie krócej niż przez 8 godzin dziennie, oraz powinno być wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, a także w czynną linię telefoniczną, faks czynny całą dobę, łączność internetową oraz co najmniej jeden numer telefonu czynny całą dobę dla sytuacji alarmowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowanymi pracownikami, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, w tym minimum: 1.jedną osobą posiadającą co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w zarządzaniu i administrowaniu lokalami mieszkalnymi o powierzchni tych lokali nie mniejszej niż 10 000,00 m2, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, spełniającą wymogi dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, 2.minimum dwoma osobami posiadającymi praktykę zawodową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, które spełniają wymogi dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, w tym jedną osobą posiadającą co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3.jedną osobą ds. eksploatacyjno-administracyjnych, 4.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej, 5.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej, 6.jedną osobą posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129 poz.1184 oraz z 2005 Nr 141 poz.1189) uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowych dla urządzeń i instalacji gazowych oraz na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych, urządzeń i instalacji gazowych, 7.jedną osobą posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129 poz.1184 oraz z 2005 Nr 141 poz.1189) uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Zamawiający dopuszcza sytuację dysponowania przez Wykonawcę mniejszą ilością osób niż suma osób wymienionych w podpunktach 1.4.4.- 1.4.7., w przypadku, gdy osoba/y, którymi będzie dysponował Wykonawca będą posiadały więcej niż jedno wymagane uprawnienie, o których mowa powyżej. 8.dysponowanie całodobowym pogotowiem technicznym świadczącym usługi w zakresie zabezpieczania i usuwania awarii w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych i innych niecierpiących zwłoki zagrażających życiu lub mieniu również w dni wolne od pracy i święta.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Opłacona polisa obowiązkowego ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością zgodnie z art. 186 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 518 z późn. zm.) wraz z dowodem opłacenia 2. Oświadczenie, dot. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie spełniania wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności - wg załącznika nr 8 do oferty; 3. dowód uiszczenia wadium; 4. zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. 5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktur - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a) wprowadzić usługi zamienne; b) wprowadzić usługi dodatkowe; c) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; d)zmienić kwotę podatku VAT i ceny jednostkowe brutto/kwotę brutto wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Burmistrz Miasta i Gminy

                /-/ Krzysztof Grabka


           

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 28.89 KB
Data publikacji: 2014-11-14 10:16:26
Ilość pobrań: 214

Data publikacji: 2014-11-14 10:13:08 (1307 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-11-14 10:16:26 Dodano załącznik: (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5059x1].docx) Ewa Bogusławska
2014-11-14 10:17:04 Dodano załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załączniki[5059x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-11-19 13:30:43 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[5059x3].doc) Małgorzata Ilska
2014-11-20 12:57:37 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[5059x4].doc) Małgorzata Ilska
2014-11-20 12:58:09 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH[5059x5].doc) Małgorzata Ilska
2014-11-20 12:59:36 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO OFERTY - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (Zał[5059x6].doc) Małgorzata Ilska
2014-11-20 13:06:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO OFERTY - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (Zał[5059x6].doc) Małgorzata Ilska
2014-11-20 13:07:43 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO OFERTY PO ZMIANACH - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (Zał[5059x6].doc) Małgorzata Ilska
2015-04-30 09:12:43 Usunięto załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ_+_załączniki[5059x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:12:43 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[5059x3].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:12:43 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[5059x4].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:12:43 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH[5059x5].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:12:43 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO OFERTY PO ZMIANACH - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (Zał[5059x6].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa