Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015 (II postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015 (II postępowanie)


Numer ogłoszenia w BZP: 380682 - 2014;

data zamieszczenia w BZP: 20.11.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2014/2015 (II postępowanie).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 118,552 km dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wschowa, w tym: -drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ - o długości 28,805 km. - drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1A do SIWZ - o długości 4,072 km. - drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ - o długości 58,600 km. - drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2A do SIWZ -o długości 27.075 km. 2. Do zakresu zamówienia należy: a)usługa sprzętu i transportu wraz z obsługą oraz materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic. b)zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych, również w dni wolne od pracy i święta, a w przypadku nie występowania warunków zimowych pozostawanie w gotowości ze sprzętem i jego obsługą, mieszanką piaskowo-solną, materiałami pędnymi. c)zakup i przygotowanie mieszanki materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna 20:1 na drogi miejskie i 4:1 na drogi zamiejskie). 3. Zasady wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w wykazie nr 1 i nr 1A zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ pn. Opis standardów zimowego utrzymania ulic gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Wschowy- standard 2. 4. Zasady wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w wykazie nr 2 i nr 2A zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ pt. Opis standardów zimowego utrzymania ulic gminnych oraz wewnętrznych zamiejskich- standard 6. 5. Przedmiot realizacji zamówienia obejmującego drogi i ulice wykazane w załącznikach nr 1, 1A, 2 i 2A w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania ustala się następująco: a)rozpoczęcie realizacji: 01 grudnia 2014 r. od godz. 000 lub w dniu podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie; b)zakończenie realizacji: 15 kwietnia 2015 r. do godz. 2400. 6. Wykonywanie przedmiotu zamówienia polega na: 6.1.Pozostawaniu w gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia. 6.2.Odpowiednim oznakowaniu sprzętu biorącego udział w akcji oraz jego utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej. 6.3.Zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załącznikach nr 1, 1A, 2 i 2A, do niniejszej Specyfikacji, zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 6.4.Zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a)w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b)w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c)w obrębie przystanków autobusowych, d)w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, e)na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4% f)inne, według zaleceń Zamawiającego. 6.5.Zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 20:1 na drogi miejskie oraz 4:1 na drogi zamiejskie. 6.6.Odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: a)odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, b)oczyszczenie nawierzchni jezdni z piasku, śniegu i lodu, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków i wpustów ulicznych; c)oczyszczanie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych z piasku, śniegu i lodu. 6.6.1.Zakres zamówienia nie obejmuje oczyszczania z piasku, śniegu i lodu miejsc parkingowych w Płatnej Strefie Parkowania we Wschowie, z zastrzeżeniem pkt.7.4. 6.7.Składaniu Zamawiającemu na bieżąco informacji o przebiegu akcji, stanie dróg, ich przejezdności oraz sytuacjach na drogach. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania, Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazywania Zamawiającemu w godz. 700- 800 telefonicznych meldunków z przebiegu akcji, a w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych, także w godz.1900-2000. 6.8.Zapewnieniu łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy osobami biorącymi udział w akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, a koordynatorami akcji ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 7.Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: 7.1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpocząć w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 7.2.O konieczności rozpoczęcia wykonania zamówienia decyduje Wykonawca, informując o powyższym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przystępuje do wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia warunków atmosferycznych opisanych w ppkt. 7.1. 7.3.Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach w godz. 700-800 (telefonicznie, potwierdzając informację faksem lub na piśmie) a w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych, także w godz. 1900-2000. 7.4.Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego po zakończeniu sezonu zimowego. Końcowe oczyszczanie ulic miejskich obejmuje również miejsca parkingowe w Płatnej Strefie Parkowania we Wschowie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na zimowym utrzymaniu jezdni ulic miejskich, trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł w ramach jednej umowy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym, oraz dopuszczonym do ruch niżej wymienionym sprzętem (wymagania minimalne): a)ładowarka - szt.1 b)pługi - szt.4 c)piaskarki - szt.3 d)nośniki do w/w sprzętu - szt.4 e)samochód ciężarowy 5-8 ton do wywozu pozostałości materiałów uszarstniających.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej 7-ma osobami, w tym: a)jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora prac po stronie Wykonawcy, b)minimum 4-ma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami/nośnikami sprzętu, o których mowa w pkt.1.3.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 200 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.dowód uiszczenia wadium. 2. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu określające zakres umocowania, podpisane przez wszystkich Wykonawców/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących sytuacjach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2.W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a) wprowadzić usługi zamienne; b) wprowadzić usługi dodatkowe; c) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; e) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług, f) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


                     Burmistrz Miasta i Gminy

                            /-/ Krzysztof Grabka

 

 
BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - II postępowanie
Rozmiar: 23.23 KB
Data publikacji: 2014-11-20 09:22:49
Ilość pobrań: 169

Data publikacji: 2014-11-20 09:19:31 (817 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-11-20 09:22:49 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - II postępowanie (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_-_II_postępowanie[5065x1].docx) Ewa Bogusławska
2014-11-20 09:25:03 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[5065x2].exe) Ewa Bogusławska
2014-11-20 09:25:25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5-6 DO SIWZ - Załacznik graficzny (ZAŁ[5065x3].exe) Ewa Bogusławska
2014-11-20 11:19:41 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[5065x2].exe) Małgorzata Ilska
2014-11-20 12:48:31 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[5065x3].exe) Ewa Bogusławska
2014-11-20 12:50:33 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI PO ZMIANACH (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI_PO_ZMIANACH[5065x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:52 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5-6 DO SIWZ - Załacznik graficzny (ZAŁ[5065x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:52 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI[5065x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 09:08:52 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI PO ZMIANACH (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI_PO_ZMIANACH[5065x4].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa