Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome
i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015;

Data zamieszczenia w BZP: 27.01.2015;

Numer ogłoszenia: 11497 - 2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2015.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:

  CZĘŚĆ 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

  CZĘŚĆ 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

  CZĘŚĆ 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym przewidywany zakres prac został określony w: - Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, - dokumentacji kosztorysowej stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, - projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.90-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3000,00 zł

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków
   art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającą na wykonaniu remontów cząstkowych dróg
   o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
   w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału
   w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne):

  • 1)Ładowarka kołowa - 1 szt.

  • 2)Walec statyczny samojezdny 6 Mg - 1 szt.

  • 3)Ciągnik kołowy 50kM z przyczepą - 1 szt.

  • 4)Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą - 1 szt.

  • 5)Piaskarka samochodowa - 1 szt.

  • 6)Przecinarka do asfaltu - 1 szt.

  • 7)Ubijarka płytowa - 1 szt. 8)Ubijarka (skoczek) - 1 szt.

  • 9)Samochód samowyładowczy powyżej 5t - 1szt.

  • Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
   w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami: a)kierownik robót, który posiada: -uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) -aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2.dysponowanie co najmniej 7-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż
   200 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie). Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6 SIWZ.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
   w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

2.dowód uiszczenia wadium,

3. zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ;

4. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

5. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin płatności faktur - 5

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach:

  a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót
  (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej
  + 5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;
  b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  d)wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;

  e)wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym.

  f)urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT).

  g)przekształcenia lub zmiany siedziby którejkolwiek ze stron umowy,

  h)zmiany osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, i)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

  j)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

  k)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  2.W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)wprowadzić w umowie zmiany siedziby stron; b)wprowadzić w umowie zmiany osób reprezentujących strony; c)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d)przedłużyć termin wykonania umowy; e)wprowadzić roboty zamienne; f)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; g)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; h)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
  i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

   

   

                      Burmistrz Miasta i Gminy

                        

                               /-/Danuta Patalas

   

   Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 68.00 KB
Data publikacji: 2015-01-27 15:11:57
Ilość pobrań: 171
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Rozmiar: 88.50 KB
Data publikacji: 2015-02-02 11:40:57
Ilość pobrań: 164

Data publikacji: 2015-01-27 15:01:46 (812 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-01-27 15:11:57 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5163x1].doc) Ewa Bogusławska
2015-01-27 15:12:37 Dodano załącznik: SIWZ +ZAŁACZNIKI (SIWZ_+ZAŁACZNIKI[5163x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-01-27 15:13:11 Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ (1, 3, 4) (Załączniki_do_SIWZ[5163x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-01-27 15:15:58 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 2 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[5163x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-02-02 11:40:57 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_1[5163x5].doc) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:46:29 Dodano załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY__-_PO_ZMIANACH[5163x6].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:48:35 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ PO ZMIANACH - Dokumentacja kosztorysdowa zadanie 1 (Załącznik_nr_2_do_SIWZ__PO_ZMIANACH-_Dokumentacja_kosztorysowa_-_Zadanie_nr_1;_PO_ZMIANACH[5163x7].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:51:43 Usunięto załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY__-_PO_ZMIANACH[5163x6].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:55:45 Dodano załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY - PO ZMIANACH (SIWZ_+ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY__-_PO_ZMIANACH[5163x7].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:56:56 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIK NR 2a. do SIWZ PO ZMIANACH (Załącznik_nr_2a[5163x8].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:58:22 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK NR 2B PO ZMIANACH- DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA - ZADANIE 3 (Załącznik_nr_2b[5163x9].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:58:40 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIK NR 2a. do SIWZ PO ZMIANACH (Załącznik_nr_2a[5163x8].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 11:59:32 Dodano załącznik: ZAŁACZNIK NR 2a PO ZMIANACH - Dokumentacja kosztorysowa - Zadanie 2 (Załącznik_nr_2a[5163x9].exe) Małgorzata Ilska
2015-02-02 12:01:31 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI NR 1,1A,1B,3,3A,3B,4,4A,4B DO SIWZ PO ZMIANACH (Załączniki_do_SIWZ_PO_ZMIANACH-_1,_1a[5163x10].exe) Małgorzata Ilska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: SIWZ +ZAŁACZNIKI (SIWZ_+ZAŁACZNIKI[5163x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: Załączniki do SIWZ (1, 3, 4) (Załączniki_do_SIWZ[5163x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 2 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (ZAŁ[5163x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ PO ZMIANACH - Dokumentacja kosztorysdowa zadanie 1 (Załącznik_nr_2_do_SIWZ__PO_ZMIANACH-_Dokumentacja_kosztorysowa_-_Zadanie_nr_1;_PO_ZMIANACH[5163x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: SIWZ +ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY - PO ZMIANACH (SIWZ_+ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY__-_PO_ZMIANACH[5163x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK NR 2B PO ZMIANACH- DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA - ZADANIE 3 (Załącznik_nr_2b[5163x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIK NR 2a PO ZMIANACH - Dokumentacja kosztorysowa - Zadanie 2 (Załącznik_nr_2a[5163x9].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:14:33 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIKI NR 1,1A,1B,3,3A,3B,4,4A,4B DO SIWZ PO ZMIANACH (Załączniki_do_SIWZ_PO_ZMIANACH-_1,_1a[5163x10].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa