Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa kompleksu ulic na Osiedlu Działkowa- etap I/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kompleksu ulic na Osiedlu Działkowa- etap I/2015

Zamówienie realizowane w ramach WPF - zadanie pn. Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie.


Numer ogłoszenia w BZP: 58426 - 2015;

data zamieszczenia w BZP: 17.03.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu ulic na Osiedlu Działkowa- etap I/2015.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: A. Wykonanie łącznika nr 2 ulicy 17. Pułku Ułanów i ulicy Działkowej od km 0+000 do km 0+103, w tym: 1)Roboty przygotowawcze; Roboty pomiarowe, 2)Roboty rozbiórkowe; 3)Roboty ziemne; 4)Wykonanie odwodnienia; 5)Wykonanie podbudowy; 6)Wykonanie elementów ulic; 7)Wykonanie nawierzchni; 8)Roboty wykończeniowe. B. Wykonanie fragmentu ulicy Działkowej od km 0+000 do km 0+040, w tym: 1)Roboty przygotowawcze; Roboty pomiarowe, 2)Roboty rozbiórkowe; 3)Roboty ziemne; 4)Wykonanie podbudowy; 5)Wykonanie elementów ulic; 6)Wykonanie nawierzchni; 7)Roboty wykończeniowe. C. Budowa linii oświetlenia ulicznego - część 1 etapu II; D. Usunięcie kolizji kablowej n.n.; E. Roboty pozostałe.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100)

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: budowie lub przebudowie drogi wraz z oświetleniem drogowym, o wartości 150.000 zł brutto, w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie    w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1)koparko - spycharka, 2)walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg, 3)samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 4)samochód wywrotka min. 5 Mg, 5)wibrator powierzchniowy, 6)piła do cięcia kostki. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami: 1.1. kierownik budowy, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.2. kierownik budowy, który posiada: a)uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 7-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 250.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie). Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty, o których mowa  w Rozdziale 6 pkt 6 SIWZ.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 10 do SIWZ. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty,W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie  o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3. wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 4. dowód uiszczenia wadium, 5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6.pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin płatności faktur - 5

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,   d)w przypadku niemożności dochowania przez Wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy, e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f)wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania, g)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz i badań, h)wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym, i)urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT). j)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, k)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, l)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, m)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadkach,   o których mowa w ust. 1 Zamawiający może: a)wprowadzić w umowie zmiany nazwy stron; b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c)przedłużyć termin wykonania umowy; d)wprowadzić roboty zamienne; e)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; f)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; g)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, II piętro pokój nr 20.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   


                                         Burmistrz Miasta i Gminy


                                              /-/Danuta Patalas


 BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 24.83 KB
Data publikacji: 2015-03-17 12:37:46
Ilość pobrań: 168

Data publikacji: 2015-03-17 12:33:14 (901 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-17 12:37:46 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5221x1].docx) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:38:15 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+_ZAŁĄCZNIKI_DO_OFERTY__-_ETAP_II[5221x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:38:27 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:38:59 Dodano załącznik: Załączniki nr 2, nr 3, nr 4 do SIWZ - Pozwolenia na budowę (Załączniki_nr_2,_nr_3,_nr_4_do_SIWZ_-_Pozwolenia_na_budowę[5221x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:39:15 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża drogowa (Załącznik_nr_5_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Branża_drogowa[5221x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:39:33 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany - Likwidacja kolizji (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Likwidacja_kolizji[5221x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:39:52 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany - Oswietlenie drogowe (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Oswietlenie_drogowe[5221x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:40:07 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-_Dokumentacja_kosztorysowa[5221x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:40:22 Dodano załącznik: Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz oferty (Załącznik_nr_10_do_SIWZ__-_Formularz_oferty[5221x9].doc) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:41:40 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.docx) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:41:52 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:43:27 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.docx) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:43:44 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:44:37 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.doc) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:45:32 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:46:44 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.doc) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:51:18 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-17 12:52:20 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.doc) Małgorzata Ilska
2015-03-17 12:53:15 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-17 12:57:04 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.exe) Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:59:14 Dodano załącznik: Opis przedmiotu zamówienia (Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 12:59:50 Usunięto załącznik: Opis przedmiotu zamówienia (Opis_przedmiotu_zam.doc) Ewa Bogusławska
2015-03-17 13:03:53 Dodano załącznik: Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ (Opis_przedmiotu_zam Ewa Bogusławska
2015-03-17 13:07:39 Dodano załącznik: Zał nr 1 i 10 do SIWZ (Zał[5221x10].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-17 13:08:22 Usunięto załącznik: Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz oferty (Załącznik_nr_10_do_SIWZ__-_Formularz_oferty[5221x9].doc) Małgorzata Ilska
2015-03-17 13:08:22 Usunięto załącznik: Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ (Opis_przedmiotu_zam.pdf) Małgorzata Ilska
2015-03-18 08:47:36 Dodano załącznik: Załącznik nr 9 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (Załącznik_nr_9_do_SIWZ_-_PROJEKT_UMOWY[5221x9].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:45 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+_ZAŁĄCZNIKI_DO_OFERTY__-_ETAP_II[5221x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:45 Usunięto załącznik: Załączniki nr 2, nr 3, nr 4 do SIWZ - Pozwolenia na budowę (Załączniki_nr_2,_nr_3,_nr_4_do_SIWZ_-_Pozwolenia_na_budowę[5221x4].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:46 Usunięto załącznik: Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża drogowa (Załącznik_nr_5_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Branża_drogowa[5221x5].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:48 Usunięto załącznik: Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany - Likwidacja kolizji (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Likwidacja_kolizji[5221x6].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:49 Usunięto załącznik: Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany - Oswietlenie drogowe (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Oswietlenie_drogowe[5221x7].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:49 Usunięto załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-_Dokumentacja_kosztorysowa[5221x8].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:49 Usunięto załącznik: Zał nr 1 i 10 do SIWZ (Zał[5221x10].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 10:39:49 Usunięto załącznik: Załącznik nr 9 do SIWZ - PROJEKT UMOWY (Załącznik_nr_9_do_SIWZ_-_PROJEKT_UMOWY[5221x9].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa