Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył. i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami-ETAP 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETAP 2 (ETAP 1.1.b).
Numer ogłoszenia: 44439 - 2015;
Data zamieszczenia w BZP: 30.03.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ETAP 2 (ETAP 1.1.b)..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 2.Zakres robót objętych Etapem 2 zamówienia obejmuje: 1)Roboty drogowe i budowlane - Etap 1.1b (Ciąg {ścieżka} rowerowy od 0+000 km 0+730; Jezdnia od km 0+313 do 0+730); a)roboty przygotowawcze, b)roboty ziemne, c)podbudowy, d)nawierzchnie, e)roboty wykończeniowe, f)urządzenia bezpieczeństwa ruchu, g)elementy ulic, h)roboty ziemne - spryzmowanie humusu i urobku przywiezionego na działkę nr 2180/3. 2)Budowa oświetlenia drogowego - Etap 1.1b (od km 0+000 do km 0+730); 3)Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych - Etap 1.1b (od km 0+000 do km 0+730); 4)Odwodnienie (zrzut wody) - Etap 1.1b (od km 0+000 do km 0+730); a.roboty ziemne, b.roboty instalacyjne,.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.31.10.00-0, 45.31.61.10-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej po dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: a)budowie/przebudowie/modernizacji drogi z odwodnieniem o wartości minimum 600 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, b)budowie/przebudowie/modernizacji oświetlenia drogowego lub budowie/przebudowie linii napowietrznej SN, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparka do 1m3 , 2) koparko - spycharka, 3) spycharka gąsienicowa do 100 kM, 4) żuraw samochodowy do 6 Mg, 5) rozściełacz do mas bitumicznych szer. 3,5 m, 6) walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg, 7) walec statyczny samojezdny do 10 Mg, 8) zagęszczarka wibracyjna spalinowa do 100 m3 /h, 9) skrapiarka samojezdna, 10) samochód skrzyniowy do 10 Mg, 11) samochód wywrotka do 10 Mg, 12) samochód dostawczy, 13) samochód specj. z platformą i balkonem.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.4.1.dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami: 1.4.1.1. KIEROWNIK BUDOWY, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.1.2.kierownik robót branży instalacyjnej sanitarnej, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.1.3.kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej który posiada: a)uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.1.dysponowanie co najmniej 15-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.5.Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: 1.5.1.dysponuje środkami finansowymi, bądź zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1.5.2.jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty, W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2.wypełnione kosztorysy ofertowe odrębnie dla każdej branży robót - w wersji uproszczonej (w oparciu o przedmiary robót oraz kosztorysy ślepe stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ) 3.dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4.pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy). 5. dowód uiszczenia wadium,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - okres gwarancji - 5

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d)w przypadku niemożności dochowania przez Wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy, e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f)wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania, g)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz i badań, h)wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym, i)urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT). j)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, k)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, l)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, m) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może: a)wprowadzić w umowie zmiany nazwy stron; b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c)przedłużyć termin wykonania umowy; d)wprowadzić roboty zamienne; e)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; f)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; g)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

   

   

Tu wpisz treść


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 78.50 KB
Data publikacji: 2015-03-30 16:13:38
Ilość pobrań: 178
BIP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar: 14.58 KB
Data publikacji: 2015-04-03 10:04:26
Ilość pobrań: 186

Data publikacji: 2015-03-30 16:01:23 (1472 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-30 16:05:12 Dodano załącznik: SIWZ + FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+_FORMULARZ_OFERTY_I_ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY_ETAP_II[5250x1].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:05:47 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:08:21 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_Dokumentacja_kosztorysowa[5250x3].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:08:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ- DECYZJA ZRID (Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_Decyzja_ZRID[5250x4].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:09:39 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - BADANIA GEOTECHNICZNE (Załącznik_nr_5_do_SIWZ_-Dokumentacja_z_badań_geotechnicznych[5250x5].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:10:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-___Część_opisowa_projektu_zagospodarowania_terenu_z_uzgodnieniami[5250x6].pdf) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:11:31 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_PROJEKT_UMOWY[5250x7].pdf) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:13:39 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5250x8].doc) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:14:56 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.pdf) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:16:18 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:20:16 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:21:10 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.doc) Małgorzata Ilska
2015-03-30 16:23:20 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:49:44 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.pdf) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:49:44 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zam.doc) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:50:45 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zał[5250x8].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:53:13 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - BRANŻA DROGOWA, ODWODNIENIE (Zał[5250x9].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:53:54 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2B - OŚWIETLENIE DROGOWE (Zał[5250x10].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:54:47 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2C - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (Zał[5250x11].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:55:44 Dodano załącznik: Zał. nr 2D do SIWZ - Projekt zamienny w zakresie ciągu rowerowego i oświetlenia drogowego (Zał[5250x12].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:56:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2B - OŚWIETLENIE DROGOWE (Zał[5250x10].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:56:21 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2C - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (Zał[5250x11].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:57:25 Dodano załącznik: Zał. nr 2B do SIWZ - Oświetlenie drogowe (Zał[5250x11].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:57:59 Dodano załącznik: Zał. nr 2C do SIWZ - Projekt organizacji ruchu (Zał[5250x12].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 08:58:40 Dodano załącznik: Zał. nr 2E do SIWZ - Przebudowa energetyka (Zał[5250x13].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 09:00:03 Dodano załącznik: Zał. nr 2F do SIWZ - STWiOR etap 1.1. (Zał[5250x14].exe) Małgorzata Ilska
2015-03-31 14:17:29 Dodano załącznik: SIWZ ETAP 2 (SIWZ_ETAP_2[5250x15].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-31 14:23:42 Usunięto załącznik: SIWZ ETAP 2 (SIWZ_ETAP_2[5250x15].exe) Ewa Bogusławska
2015-03-31 14:24:22 Dodano załącznik: SIWZ ETAP 2 (SIWZ_ETAP_2[5250x15].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:02:59 Usunięto załącznik: Zał. nr 2D do SIWZ - Projekt zamienny w zakresie ciągu rowerowego i oświetlenia drogowego (Zał[5250x12].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:03:40 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[5250x15].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:03:56 Dodano załącznik: SIWZ ETAP 2 - PO ZMIANACH (SIWZ_ETAP_2_-_PO_ZMIANACH[5250x16].doc) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:04:13 Dodano załącznik: Zał. nr 2D do SIWZ - Projekt zamienny w zakresie ciągu rowerowego i oświetlenia drogowego (Zał[5250x17].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:04:27 Dodano załącznik: BIP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[5250x18].docx) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:37:17 Usunięto załącznik: Zał. nr 2C do SIWZ - Projekt organizacji ruchu (Zał[5250x12].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-03 10:38:19 Dodano załącznik: Zał. nr 2C do SIWZ - Projekt organizacji ruchu (Zał[5250x18].exe) Ewa Bogusławska
2015-04-10 12:04:04 Dodano załącznik: Zmiana SIWZ (ZMIANA_SIWZ[5250x19].pdf) Małgorzata Ilska
2015-04-10 12:05:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 PO ZMIANACH - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (Załącznik_nr_3_do_SIWZ__po_zmianach-_Dokumentacja_kosztorysowa_-_Kopia[5250x20].exe) Małgorzata Ilska
2015-04-13 15:40:01 Dodano załącznik: Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_2_do_SIWZ[5250x21].doc) Ewa Bogusławska
2018-06-12 11:51:58 Usunięto załącznik: SIWZ + FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (SIWZ_+_FORMULARZ_OFERTY_I_ZAŁACZNIKI_DO_OFERTY_ETAP_II[5250x1].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:51:59 Usunięto załącznik: SIWZ ETAP 2 (SIWZ_ETAP_2[5250x15].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:51:59 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_Dokumentacja_kosztorysowa[5250x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:00 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ- DECYZJA ZRID (Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_Decyzja_ZRID[5250x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:00 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - BADANIA GEOTECHNICZNE (Załącznik_nr_5_do_SIWZ_-Dokumentacja_z_badań_geotechnicznych[5250x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:00 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-___Część_opisowa_projektu_zagospodarowania_terenu_z_uzgodnieniami[5250x6].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:01 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (Załącznik_nr_7_do_SIWZ_-_PROJEKT_UMOWY[5250x7].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:01 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zał[5250x8].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:02 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - BRANŻA DROGOWA, ODWODNIENIE (Zał[5250x9].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:02 Usunięto załącznik: Zał. nr 2B do SIWZ - Oświetlenie drogowe (Zał[5250x11].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:02 Usunięto załącznik: Zał. nr 2C do SIWZ - Projekt organizacji ruchu (Zał[5250x18].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:03 Usunięto załącznik: Zał. nr 2E do SIWZ - Przebudowa energetyka (Zał[5250x13].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:03 Usunięto załącznik: Zał. nr 2F do SIWZ - STWiOR etap 1.1. (Zał[5250x14].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:04 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[5250x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:04 Usunięto załącznik: SIWZ ETAP 2 - PO ZMIANACH (SIWZ_ETAP_2_-_PO_ZMIANACH[5250x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:05 Usunięto załącznik: Zał. nr 2D do SIWZ - Projekt zamienny w zakresie ciągu rowerowego i oświetlenia drogowego (Zał[5250x17].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:05 Usunięto załącznik: Zmiana SIWZ (ZMIANA_SIWZ[5250x19].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:05 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 PO ZMIANACH - DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (Załącznik_nr_3_do_SIWZ__po_zmianach-_Dokumentacja_kosztorysowa_-_Kopia[5250x20].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:52:06 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_2_do_SIWZ[5250x21].doc) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa