Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów SPnr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu Umiem Pływać

Data zamieszczenia w BZP: 22.06.2015
Numer ogłoszenia: 151224 - 2015;

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu Umiem Pływać.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie w ramach programu Umiem Pływać. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery odrębne części: CZEŚĆ 1 Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód I) we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016 CZEŚĆ 2 Przewożenie (dowożenie
  i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód II) we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016 CZĘŚĆ 3 Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych
  z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016. CZĘŚĆ 4 Przewóz (dowóz wraz z odwozem) uczniów Szkoły Podstawowej
  nr 2 we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać .

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:

  Część 1 zamówienia - w kwocie 1200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100).

  Część 2 zamówienia - w kwocie 7500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100).

  Część 3 zamówienia - w kwocie 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

  Część 4 zamówienia - w kwocie 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
   o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.). Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej 5 usług polegających na transporcie min. 45 osób i wartości brutto nie mniejszej niż 3.000 zł - w ramach jednej usługi.

  • Część 2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na regularnym transporcie osób przez okres minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy.

  • Część 3 - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej usługi tożsamej
   z przedmiotem zamówienia, polegającą na transporcie osób niepełnosprawnych, przez okres minimum 3 miesięcy w ramach jednej umowy.

  • Część 4 - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w pełni technicznie sprawnym dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu uczniów, wyposażonym w system mechanicznego zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę w ilości minimum 1 pojazd, pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazd przewidziany do przewozu uczniów winien posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie. Pojazd winien posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).

  • Część 2 - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdami, wyposażonymi w system mechanicznego zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę, przystosowanymi do przewozu uczniów, w ilości minimum 6 pojazdów, pozwalających na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie. Pojazdy winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 ze zm.)

  • Część 3 - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum jednym w pełni technicznie sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 11 osób (bez kierowcy) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia minimum 2 uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu oraz w niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.).

  • Część 4 - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie przynajmniej jednym, w pełni technicznie sprawnym dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu uczniów, pozwalającym na dowożenie dzieci w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazd przewidziany do przewozu uczniów winien posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz wymaganej ilości uczniów (32 osoby+kierowca). Pojazd winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
   z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz.305 ze zm.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1-Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 1 kierowca posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób.

  • Część 2 - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 6 kierowców posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób.

  • Część 3 - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum 1 kierowca (liczba kierowców uzależniona jest od liczby pojazdów przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania wykazanymi pojazdami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób.

  • Część 4- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowników z uprawnieniami do przewozu osób - minimum jeden kierowca posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
   w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 4 ppkt 4.2 - 4.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

  • Część 2- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 300.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

  • Część 3 - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

  • Część 4- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 50.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

  • Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
   w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt. 5.1. SIWZ.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty;

 

2.proponowany plan (rozkład) jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia).

 

3. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

4. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu określające zakres umocowania, podpisane przez wszystkich Wykonawców/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców (jeżeli dotyczy).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - termin płatności - 5

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

  a)w przypadku udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej (dotyczy części 1, 2 i 3 zamówienia);

  b)w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi (w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia;

  c)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  d)w przypadku zmiany / modyfikacji harmonogramu przejazdów lub wykazu tras,

  e)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  f)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), g)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,

  h)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

  i)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa (dotyczy części 1,2 i 4 zamówienia).

  j) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót.

  Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy części 1,2 i 4 zamówienia).

  2.W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:

  a)dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

  b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  c)zmienić termin wyjazdu (dotyczy części 4 zamówienia)

  d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług;

  e)zmienić cenę brutto za 1 km przewozu i kwotę brutto wynagrodzenia

  f)dokonać rozliczenia na podstawie ustalonej w wyniku negocjacji ceny za 1 km przewozu (dotyczy części 1,2 i 3 zamówienia);

  g)dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług;

  h)wprowadzić usługi zamienne;

  i)wprowadzić usługi dodatkowe.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
  i Gminy ul. Rynek 1 67-400 Wschowa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20 na II piętrze.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód I) we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 położona we Wschowie przy ul. K. Wielkiego 10 Gimnazjum Nr 2 położone
  we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów) Przedszkole Nr 1 położone we Wschowie
  ul. Moniuszki 9. Przeciętny limit kilometrów wynosi: a)poniedziałek - piątek - 38 km dziennie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 •    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. termin płatności - 5

    CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód II) we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do następujących szkół: Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów) Przeciętny limit kilometrów wynosi: a)wtorek, środa, piątek - 234,0 km dziennie b)poniedziałek i czwartek - 248,3 km dziennie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 •    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. termin płatności - 5

    

   CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2015/2016. Przeciętny limit kilometrów wynosi średnio: trzy dni w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) -ok. 94 km, a dwa dni w tygodniu (poniedziałek i piątek)- ok. 100 km. Na dzień ogłaszania postępowania transportem objętych jest łącznie 10. dzieci:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 •    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. termin płatności - 5

   CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przewóz (dowóz wraz z odwozem) uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
   we Wschowie na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przewóz (dowóz wraz z odwozem) uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie (ogółem 30 osób + 2 opiekunów) na pływalnię w Wolsztynie - Pływalnia Miejska w Wolsztynie
  ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn. Szacunkowa długość trasy wynosi 41 km w jedną stronę.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. termin płatności - 5

    

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                               /-/ Danuta Patalas

    

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 100.00 KB
Data publikacji: 2015-06-22 14:39:29
Ilość pobrań: 181
SIWZ
Rozmiar: 604.54 KB
Data publikacji: 2015-06-22 14:39:56
Ilość pobrań: 338
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Rozmiar: 192.10 KB
Data publikacji: 2015-06-22 14:40:22
Ilość pobrań: 194
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Rozmiar: 258.78 KB
Data publikacji: 2015-06-24 07:41:33
Ilość pobrań: 175

Data publikacji: 2015-06-22 14:31:20 (936 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-06-22 14:39:29 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5323x1].doc) Małgorzata Ilska
2015-06-22 14:39:56 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5323x2].pdf) Małgorzata Ilska
2015-06-22 14:40:22 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (ZAŁĄCZNIKI_DO_OFERTY[5323x3].exe) Małgorzata Ilska
2015-06-22 14:40:47 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZAŁĄCZNIKI_DO_SIWZ[5323x4].exe) Małgorzata Ilska
2015-06-24 07:40:40 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZAŁĄCZNIKI_DO_SIWZ[5323x4].exe) Małgorzata Ilska
2015-06-24 07:41:33 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZAŁĄCZNIKI_DO_SIWZ[5323x4].exe) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa