Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

Numer ogłoszenia w BZP: 204992 - 2015

Data zamieszczenia w BZP: 11.08.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 z póź. zm.) w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowych i nierejestrowych, w tym paczek oraz ewentualnych ich zwrotów Zamawiającemu, w razie niemożności ich doręczenia (dalej zwanymi przesyłkami).

Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym, w szczególności:

1) przyjmowanie przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych będących i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii:

a) przesyłek listowych nierejestrowanych,

b) przesyłek listowych rejestrowanych,

c) paczek pocztowych - w tym z zadeklarowaną wartością,

2) przyjmowanie przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym przesyłek pocztowych będących i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii:

a) przesyłek pobraniowych - świadczenie usługi pobranie polega na odebraniu od Zamawiającego rejestrowanej przesyłki w obrocie krajowym i doręczenie jej adresatowi pod warunkiem uiszczenia przez niego odpowiedniej kwoty zadeklarowanej przez Zamawiającego - pobraną kwotę Wykonawca przekazuje na wskazane przez Zamawiającego konto,

b) przesyłek listowych niestandardowych lub przyjmowanych na warunkach szczególnych,

c) paczek pocztowych niestandardowych lub przyjmowanych na warunkach szczególnych (np. paczki z zawartością wymagającą oznaczenia - ostrożnie oraz paczki z inwentarzem żywym),

3) świadczenie usługi odbioru 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przesyłek listowych i paczek z siedziby Zamawiającego ul. Rynek 1 67-400 Wschowa (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1 na parterze budynku) i dostarczenie ich do wyznaczonego punktu nadawczego operatora w celu ich nadania i wysyłki,

4) dostarczanie Zamawiającemu: pokwitowania odbioru przesyłek, przesyłek rejestrowanych niedostarczonych, odpisów potwierdzeń nadania przesyłek rejestrowanych,

5) dostarczania Zamawiającemu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, potwierdzonego przez adresatów, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia,

6) świadczenie usługi pośrednictwa w zakresie nadawania u operatora wyznaczonego przesyłek terminowych wymagających zastosowania trybów wskazanych w art.57 § 5 pkt 2 KPA, art.12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów np. art.165 § 2 KPC.

Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących świadczenia usług pocztowych będących przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każde, polegające na wykonywaniu usługi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 1 do oferty,

2. oświadczenie dot. dysponowania placówkami - załącznik nr 6 do oferty,

3. zatwierdzony (podpisany) przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ,

4. zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów- załącznik nr 7 do oferty (jeżeli dotyczy)

5. oświadczenie dot. obowiązku podatkowego u Zamawiającego - załącznik nr 8 do oferty,

6. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,

7. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 5
 • 3 - Termin płatności faktur - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących przypadkach:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione,

c) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

d) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),

e) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

g) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa,

h) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, i) w przypadku zmiany godzin odbierania przesyłek przez Wykonawcę.

W przypadkach, o których mowa wyżej Zamawiający może:

a) wprowadzić w umowie zmiany nazwy stron;

b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c) przedłużyć termin wykonania umowy;

d) wprowadzić usługi zamienne;

e) wprowadzić usługi dodatkowe;

f) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

g) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług;

h) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi;

i) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy,

j) dokonać zmiany cen jednostkowych brutto w załączniku nr 1 do umowy,

k) dokonać zmiany godzin odbioru przesyłek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 71.50 KB
Data publikacji: 2015-08-11 12:20:31
Ilość pobrań: 160
SIWZ+ZAŁĄCZNIKI
Rozmiar: 273.18 KB
Data publikacji: 2015-08-11 12:21:12
Ilość pobrań: 193
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:36:12
Ilość pobrań: 141
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ
Rozmiar: 10 753.17 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:37:24
Ilość pobrań: 162
SIWZ PO ZMIANACH
Rozmiar: 325.50 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:39:30
Ilość pobrań: 162
ZAŁ. NR 1 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH
Rozmiar: 238.00 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:40:43
Ilość pobrań: 189
ZAŁ. NR 2 DO SIWZ- PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH
Rozmiar: 176.50 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:41:41
Ilość pobrań: 248
ZAŁ. NR 3 DO- SIWZ FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH
Rozmiar: 258.00 KB
Data publikacji: 2015-08-19 12:42:35
Ilość pobrań: 157

Data publikacji: 2015-08-11 12:12:52 (909 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-08-11 12:20:31 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5372x1].doc) Barbara Jaworska
2015-08-11 12:21:12 Dodano załącznik: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI (SIWZ+ZAŁĄCZNIKI[5372x2].exe) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:36:12 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA[5372x3].doc) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:37:24 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_SCAN[5372x4].pdf) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:39:30 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_po_zmianach[5372x5].doc) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:40:43 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH (ZAŁ[5372x6].doc) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:41:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH (ZAŁ[5372x7].doc) Barbara Jaworska
2015-08-19 12:42:35 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH (ZAŁ[5372x8].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa