Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017


 
Numer ogłoszenia: 347260 - 2015;

Data zamieszczenia: 18.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w obrębie miasta Wschowy w latach 2016-2017. 2.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowanie wymogów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21) oraz ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013 poz.1399). 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1. trawniki - 181 794,00 m2 , 3.2. żywopłoty w obrębie miasta - 1841 mb, 3.3. krzewy w obrębie miasta - 2703,00 m2, 3.4. staw nr 1 i 2 przy ul. Obrońców Warszawy - 14 658,00 m2, 3.5. alejki spacerowe - 17957,00 m2, w tym w obrębie stawów przy ul. Obrońców Warszawy - 9012,00 m2, 3.6. pielęgnacja i utrzymanie: a. gazonów - 121 szt. b. kwietników - 49 szt. 3.7. wycinka drzew - 41 szt. 3.8. fontanny - 4 szt. 3.9. uruchomienie i konserwacja systemów nawadniania - 3 szt. 4. Do zakres prac objętych zamówienie należy: 4.1. usuwanie zanieczyszczeń, 4.2. utrzymanie czystości alejek i ciągów pieszych położonych na terenach zieleni (odchwaszczanie, zamiatanie alejek i ciągów pieszych), 4.3. odśnieżanie ciągów pieszych i alejek parkowych położonych na terenach zieleni, 4.4. koszenie, zgrabianie i wywiezienie skoszonej trawy, 4.5. usuwanie chwastów, formowanie i odmładzanie żywopłotów oraz krzewów, 4.6. pielęgnację drzew i krzewów, 4.7. wycinka drzew i krzewów, wraz z uprzątnięciem terenu, 4.8. usuwanie wiatrołomów i wywrotów, 4.9. nasadzenie nowych drzew i krzewów, 4.10. naprawa i uzupełnianie siatek oraz palików wokół nasadzeń, 4.11. obsadzenie gazonów kwitnącymi roślinami jednorocznymi, 4.12. dokonanie nowych nasadzeń w uzgodnieniu z Zamawiającym na powierzchni 236,21 m2 i bieżące utrzymanie kwiatów jednorocznych lub dwurocznych (np. bratki, stokrotki, niezapominajki, szałwia, aksamitka), 4.13. motykowanie obszarów nasadzeń, 4.14. obsadzenie i pielęgnacja gazonów, rabat kwiatowych oraz wiszących i stojących kwietników, 4.15. podlewanie zieleni, rabat i kwiatów w gazonach, z częstotliwością odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym, natomiast kwietników wiszących co dwa dni, (koszt wody do podlewania ponosi Wykonawca), 4.16. nawożenie nawozami oraz stosowanie środków chemicznych ochrony roślin, 4.17. zbieranie i wywóz wszelkich nieczystości, w tym liści, skoszonej trawy, gałęzi itp. z terenu objętego przedmiotem zamówienia 4.18. odbudowa trawników, 4.19. na koniec sezonu (październik, listopad) usuwanie roślin jednorocznych oraz przygotowanie roślin wieloletnich i krzewów na okres zimy (przycięcie, okrycie, kopczykowanie róż), 4.20. jesienne grabienie trawników z opadających liści, 4.21. stały dozór placów zabaw dla dzieci przy ul. Głogowskiej, ul. Plac Grunwaldu, ul. Zacisze oraz Park Tysiąclecia (plac zabaw + siłowania), 4.22. wymiana piasku w piaskownicach, 4.23. prowadzenie rekultywacji zieleńców, 4.24. nadzór nad systemem nawadniania, w tym uruchomienie i bieżąca konserwacja, 4.25. utrzymanie czystości lustra wody w 2-ch stawach przy ul. Obr. Warszawy, 4.26. utrzymanie czystości lustra wody w fontannach miejskich, 4.27. malowanie ławek, 4.28. naprawa ławek, w tym ich ponowne osadzenie, niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z pomalowaniem wymienionych elementów, 4.29. systematyczne opróżnianie koszy parkowych oraz ich mycie i dezynfekcja jeden raz w kwartale, 4.30. kontrola zadrzewień i niezwłoczne pisemne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń drzew (np. wskutek warunków atmosferycznych), usychających gałęzi i konarów drzew, 4.31. utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych w obrębie miasta Wschowy. 5.Przedmiot zamówienia podzielono na 3 STREFY: 6.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV: 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew 77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew 77.21.16.00-8 Sadzenie drzew 77.31.20.00-0 Usługi usuwania chwastów 77.31.30.00-7 Usługi utrzymania parków 77.31.41.00-5 Usługi w zakresie trawników 77.34.00.00-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac - OPIS STANDARDÓW; Załącznik nr 2 do SIWZ Harmonogram wykonywania prac; Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz terenów zielonych- STREFA 1; Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz terenów zielonych- STREFA 2; Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz terenów zielonych- STREFA 3; Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz placów zabaw oraz zakres prac związany z ich dozorem; Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy; Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz oferty. 8.Na wykonany przedmiot umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi: 8.1. na rośliny jednoroczne - zgodnie z okresem wegetacji; 8.2. na rośliny wieloletnie - zgodnie z okresem wegetacji, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy; 8.3. na pozostałe usługi - 12 miesięcy licząc od daty potwierdzenia prawidłowości wykonanych prac zatwierdzonych w zestawieniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu umowy a także w pkt. 10, Rozdział II SIWZ. 9.Czas przystąpienia do usunięcia wad i usterek - do 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 10.Wykonawca, obowiązany będzie prowadzić Zestawienia wykonanych prac zgodnie z harmonogramem prac, standardami utrzymania, a także wykazami terenów zielonych według stref - potwierdzane przez Koordynatora prac po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zestawienie to wymaga comiesięcznego zatwierdzenia przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie prawidłowości wykonania prac. 11.Zamawiający może w trakcie realizacji zamówienia wprowadzić zmiany w załącznikach nr 3 - 6 do SIWZ, poprzez zastąpienie wyszczególnionych terenów zielonych w tym trawników, a także krzewów, żywopłotów, gazonów, kwietników, ścieżek/alei, drzew przeznaczonych do wycinki, placów zabaw innymi z wymienionych. Wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany ogólnej powierzchni powierzonej do utrzymania, ilości krzewów, żywopłotów, gazonów, kwietników, ścieżek alei, drzew przeznaczonych do wycinki, palców zabaw, z zastrzeżeniem pkt.12 oraz pkt. 2 lit. d i pkt. 5 lit. e Rozdziału 16 SIWZ. 12.Powierzchnia terenów zielonych objętych zamówieniem wyszczególnionych w załączniku nr 3-5 do SIWZ, będzie ulegać zmianie po każdorazowej sprzedaży budynku lub lokalu w budynkach stanowiących 100% własność Gminy, jeżeli budynek ten graniczy z terenem zielonym. Zmiana następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż. 13.Pojazdy specjalistyczne samojezdne wykorzystywane do prac objętych zamówieniem winny spełniać odpowiednie warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa, być technicznie sprawne (posiadać aktualny przegląd techniczny) a także być oznakowane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym muszą być wyposażone w lampy ostrzegawcze - barwa światła pomarańczowa. Pracownik obsługujący pojazd specjalistyczny samojezdny winien posiadać stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Pracownik wykonujący usługi musi być estetycznie ubrany w oznakowaną odzież roboczą nawiązującą do oznakowania pojazdu. 14.Wyłoniony w przetargu wykonawca staje się wytwórcą odpadów i sam będzie decydował do jakiej instalacji je skieruje, przy zachowaniu procedur postępowania z odpadami określonych w art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddawania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. 15-26. SIWZ Rozdział II. 27.Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: 27.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia: Stosownie do wymagań art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca i lub Podwykonawca (jeżeli dotyczy) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy 11 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub oddelegować do realizacji niniejszego zamówienia pracowników już zatrudnionych posiadających status osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 27.1.1. koordynatora nadzorującego realizację zamówienia, 27.1.2. minimum 10 pracowników fizycznych, w tym: 27.1.2.1. minimum 1 osobą do obsługi opryskiwacza, posiadającą przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie, (certyfikat - zaświadczenie); 27.1.2.2. minimum 1 osobą posiadającą aktualne badania wysokościowe uprawniające do prac na wysokości, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr. 169 poz.1650) § 105 - 110, (zaświadczenie lekarskie); 27.1.2.3. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie podestów ruchomych przejezdnych, samojezdnych montowanych na pojeździe - zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego 27.1.2.4. minimum 2-ma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami; Czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia są prace, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Rozdziału. 27.2. Zamawiający dopuszcza obie opcje, pod warunkiem, że pracownicy, o których mowa w pkt. 27.1. będą zaangażowani w realizację zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01 lutego 2016 r. lub od dnia podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 27.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia wymaganego stanu minimum 11 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji, o którym mowa w pkt. 27.2., Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę na ww. warunkach określających sposób zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 27.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 27.4.1.Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do prowadzenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem czasu trwania umowy o pracę. 27.4.2.Przed podpisaniem umowy na realizacje zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz udokumentuje status zatrudnienia przedkładając kserokopie umów o pracę. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od osób zaangażowanych do wykonania przedmiotu zamówienia na przekazanie Zamawiającemu kserokopii umów o pracę i kontrolę przez Zamawiającego danych osobowych i informacji zawartych w umowie stosownie do postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) Osoby, które zgody nie wyrażą, nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 27.4.3. Zamawiający w związku z powyższymi zapisami zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności do ochrony danych osobowych osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz informacji zawartych w umowie. 27.5. Monitorowanie zatrudnienia: 27.5.1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 27.1. W czasie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt i sposób zatrudnienia ww. osób. 27.5.2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładać będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób oraz dokument ZUS RCA służący do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ww. osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 27.6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 27.6.1.W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zmawiającego liczby osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w kwocie odpowiadającej iloczynowi 150 procent wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) obowiązującym w okresie, w którym doszło do naruszenia zasad zatrudnienia oraz liczby miesięcy, w których naruszenie to stwierdzono za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w pkt. 27.1. 27.6.2.Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w 27.6.1. ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie. 27.6.3.Kary umownej, o której mowa w pkt. 27.6.1. i 27.6.2. nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 27.6.4.W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 27.5.2. Wykonawca płacić będzie każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 27.7. W przypadku, gdy czynności wskazane w pkt.4 niniejszego rozdziału będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się, aby w umowie o podwykonawstwo zobowiązać podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego. 27.8. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z klauzuli społecznej i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 27 Rozdziału 2 SIWZ..

  II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.31.20.00-0, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 9000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na transport odpadów oznaczony kodem: 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu usługi bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże zamówienie w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże, że usługa ta jest już realizowana przez okres co najmniej 12 m-cy i na dzień składania ofert wartość zrealizowanej usługi była nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): 1) kosiarka samojezdna - szt. 1., 2) kosiarka spalinowa - szt. 3., 3) kosa spalinowa - szt. 3., 4) podkaszarka - szt. 1., 5) pilarka spalinowa - szt. 1., 6) opryskiwacz - szt. 2., 7) nożyce spalinowe do przycinania żywopłotu - szt. 2., 8) wertykulator - szt. 1., 9) glebogryzarka - szt. 1., 10) samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 2., 11) pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń - szt. 1., 12) podnośnik koszowy - szt.1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudniania u Wykonawcy usługi wynosiła co najmniej 15 osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1.wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ. 1.2. oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 1 do oferty. 1.3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 1.4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 1.5. dowód uiszczenia wadium. 1.6. oświadczenie, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 5.3. niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - wg. zał. nr 8 do oferty. 1.7.dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 1.8. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy). 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin płatności faktur - 5

  IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących przypadkach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione, c)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d)w przypadku zmian w wykazach terenów zielonych objętych zamówieniem, e)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, f)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, g)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, h)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach: a)w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę, c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 4.Obowiązek udowodnienia zamawiającemu, że zmiana/-y, o których mowa w ust. 3 pkt b i c wiąże/-ą się ze zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. 5.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający może: a)wprowadzić usługi zamienne; b)wprowadzić usługi dodatkowe; c)dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; e)dokonać zmian w załącznikach nr 2-6 do SIWZ; f)zmienić kwotę podatku VAT i ceny jednostkowe brutto/kwotę brutto wynagrodzenia; g)wprowadzić w umowie zmiany nazwy stron; h)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; i)dokonać w umowie zmiany dot. wprowadzenia lub rezygnacji z podwykonawcy, 6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, o których mowa, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                       Burmistrz Miasta i Gminy

                                               /-/Danuta Patalas

 

 

 


 BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 29.91 KB
Data publikacji: 2015-12-18 10:47:52
Ilość pobrań: 161
SIWZ (Word 97-2003)
Rozmiar: 394.50 KB
Data publikacji: 2015-12-18 11:38:28
Ilość pobrań: 244
Zawiadomienie o zmianie załącznika nr 8 do SIWZ (formularz oferty)
Rozmiar: 634.00 KB
Data publikacji: 2015-12-18 12:47:48
Ilość pobrań: 152
Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz ofertowy -PO ZMIANACH ;.dot
Rozmiar: 130.00 KB
Data publikacji: 2015-12-18 11:59:07
Ilość pobrań: 161
SIWZ
Rozmiar: 105.38 KB
Data publikacji: 2015-12-18 10:37:50
Ilość pobrań: 210
Załączniki do SIWZ
Rozmiar: 243.68 KB
Data publikacji: 2015-12-18 10:38:07
Ilość pobrań: 191
Załączniki do oferty
Rozmiar: 178.24 KB
Data publikacji: 2015-12-18 10:38:26
Ilość pobrań: 160

Data publikacji: 2015-12-18 10:31:58 (911 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-18 10:37:50 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5530x1].docx) Ewa Bogusławska
2015-12-18 10:38:07 Dodano załącznik: Załączniki do SIWZ (Załączniki_do_SIWZ[5530x2].exe) Ewa Bogusławska
2015-12-18 10:38:26 Dodano załącznik: Załączniki do oferty (Załączniki_do_oferty[5530x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-12-18 10:47:52 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5530x4].docx) Ewa Bogusławska
2015-12-18 11:38:28 Dodano załącznik: SIWZ (Word 97-2003) (SIWZ[5530x1]_[5530x5].doc) Ewa Bogusławska
2015-12-18 11:59:07 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz ofertowy -PO ZMIANACH ;.dot (Załącznik_nr_8_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy_-PO_ZMIANACH_;[5530x6].doc) Ewa Bogusławska
2015-12-18 12:47:48 Dodano załącznik: Zawiadomienie o zmianie załącznika nr 8 do SIWZ (formularz oferty) (Zawiadomienie_o_zmianie_załącznika_nr_8_do_SIWZ_(formularz_oferty)[5530x7].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa