Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017

 


Numer ogłoszenia w BZP: 350474 - 2015;

data zamieszczenia w BZP: 22.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2016-2017. 2.Zakres zamówienia obejmuje oczyszczanie: 2.1. dróg i ulic oraz chodników łącznej powierzchnia 158 283,90 m2, w tym: 2.1.1. drogi i ulice - 141 112,30 m2, 2.1.2. chodniki - 17 171,60 m2 , 2.2. koszy ulicznych - 281 szt. 2.3. koszy na psie odchody - 10 szt. 2.4. przystanków autobusowych-7 szt. 3.Do zakres prac objętych zamówienie należy: 1)oczyszczanie jezdni ulic, placów oraz oczyszczanie chodników i schodów w ciągu komunikacyjnym, w tym również oczyszczanie chodników w okresie sezonu zimowego (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.), z zastrzeżeniem pkt.12, 2)opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie powierzchni chodnika w promieniu 2 metrów wokół kosza, 3)opróżnianie koszy na psie odchody wraz z zakupem i uzupełnieniem zestawu higienicznego (obejmującego 5 tyś. torebek na rok), 4)sprzątanie przystanków autobusowych, 5)czyszczenie rynsztoków, 6)likwidacja zmiotek ulicznych, 7)usuwanie zarastającej roślinności z chodników, 8)likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, 9)zwilżanie nawierzchni ulic i placów, 10)prace interwencyjne po imprezach masowych, o których mowa w pkt.16. 4.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.60.00.00-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane; pomocniczo: 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic; 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz ulic gminnych na terenie Miasta Wschowa - do codziennego oczyszczania; Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz ulic gminnych na terenie Miasta Wschowa - oczyszczanie 1 raz w tygodniu; Załączniki nr 3 do SIWZ Wykaz ulic gminnych na terenie Miasta Wschowa - oczyszczanie 1 raz w miesiącu; Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz chodników, ulic gminnych na terenie Miasta Wschowa - do codziennego oczyszczania; Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz chodników, ulic gminnych - do oczyszczania 1 raz w tygodniu; Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych - do codziennego opróżniania; Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz koszy ulicznych - do opróżniania 3 razy w tygodniu; Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz koszy na psie odchody - do opróżniania co najmniej 1 raz w tygodniu (częściej w razie potrzeby) wraz z uzupełnieniem zestawu higienicznego; Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz przystanków autobusowych na terenie Miasta Wschowa - do oczyszczania 1 raz w tygodniu (mycie szyb, opróżnianie koszy, pozamiatanie); Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt umowy. 6.Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic, placów polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi i innych) z całej powierzchni jezdni ulic w tym pól martwych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, a także górnych powierzchni krawężnika i opasek przyjezdniowych. Usługi powinny być realizowane mechanicznie lub ręcznie w szczególności wszędzie tam, gdzie użycie mechanicznego sprzętu nie jest możliwe (np. w miejscach parkujących samochodów) lub przy zastosowaniu specjalistycznych mechanicznych urządzeń i narzędzi czyszczących, z zastrzeżeniem pkt. 12. 7.Oczyszczanie chodników ręczne lub mechaniczne polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń z całej powierzchni chodnika oraz odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w sezonie zimowym. 8.Usuwanie skutków wandalizmu, np. rozbite szkło, poprzewracane kosze uliczne, pojemniki na śmieci itp. 9.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie poprzez przeprowadzanie: 1)oczyszczania jezdni ulic i placów na całej szerokości pasa drogowego 2 x w roku wg załącznika nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 2)oczyszczania jezdni ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m 6 x w tygodniu (oprócz niedziel) - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 3)oczyszczania ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w tygodniu- szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. 4)oczyszczania jezdni, ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w miesiącu - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 3 do SIWZ. 5)oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 6 x w tygodniu (poniedziałek - sobota,w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 1900) - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 4 do SIWZ. 6)oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 1 x w tygodniu w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 19 00 - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 5 do SIWZ. 7)opróżniania 121 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 1 x dziennie - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 6 do SIWZ. 8)opróżniania 160 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 3 razy w tygodniu - szczegółowy wykaz został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 9)opróżnianie 10 sztuk koszy na psie odchody w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1x w tygodniu wraz z uzupełnieniem zestawu higienicznego - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 8 do SIWZ. 10)oczyszczanie 1 x w tygodniu 7 szt. przystanków autobusowych na terenie miasta Wschowa (mycie szyb, opróżnianie koszy, pozamiatanie) - szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 9 do SIWZ. 11)jednokrotnie w ciągu dnia zwilżanie w upalne dni tj. gdy temperatura powietrza o godz. 1700 wynosi 25 stopni C i więcej nawierzchni ulic i placów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, z zastosowaniem polewarek samochodowych lub pojazdów przystosowanych i/lub zastosowanie w razie konieczności kurtyny wodnej po uzgodnieniu z koordynatorem oczyszczania miasta po stronie Zamawiającego. 12)prac interwencyjnych, o których mowa w pkt. 16. 13)Ustawianie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego koszy ulicznych, oraz: 1)utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy ulicznych - 281 szt.; 2)utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy na psie odchody -10 szt.; 3)przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał inwentaryzacji koszy i niezwłocznego przekazywanie wyników inwentaryzacji na piśmie Zamawiającemu; 4)w przypadku stwierdzenia brakujących koszy powiadamianie o tym fakcie Zamawiającego; 5)mycie koszy co najmniej 1 raz na kwartał. 10.Zamawiający może w trakcie realizacji zamówienia wprowadzić zmiany w załącznikach nr 1 - 9 do SIWZ, poprzez zastąpienie wyszczególnionych jezdni ulic, placów, chodników bądź wyszczególnionych do opróżniania koszy ulicznych innymi, a także zmienić częstotliwość oczyszczania bądź opróżniania koszy. Wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany ogólnej powierzchni powierzonej do oczyszczania, ilości koszy powierzonych do opróżniania i ilości przystanków autobusowych do sprzątania, z zastrzeżeniem pkt.11 oraz pkt. 2 lit. d-f i pkt. 5 lit. e Rozdziału 16 SIWZ. 11.Powierzchnia chodników objętych zamówieniem wyszczególnionych w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ, będzie ulegać zmianie po każdorazowej sprzedaży budynku lub lokalu w budynkach stanowiących 100% własność Gminy, jeżeli budynek ten graniczy z chodnikiem. Zmiana następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż. 12.Usługi objęte zamówieniem przeprowadzane będą przez cały okres trwania umowy, z wyłączeniem zimowego utrzymania jezdni ulic w okresach, w których występuje konieczność odśnieżania, likwidacja gołoledzi i likwidacja śliskości pośniegowe tj.: a) - od 01 lutego do 15 kwietnia 2016 r. - od 15 listopada 2016r. (lub od dnia rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie 2016/2017) do 31 grudnia 2016r., b) - od 01 stycznia do 15 kwietnia 2017 r. - od 15 listopada 2017r. (lub od dnia rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie 2017/2018) do 31 grudnia 2017r. 13.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników na utrzymywanych placach, chodnikach i ulicach. 14.W okresie intensywnych opadów atmosferycznych powodujących konieczność przerwania wykonywania usług konieczne będzie skoncentrowanie pracy w przerwach między opadami. Zaległości w sprzątaniu spowodowane przerwą w realizacji zamówienia będą wyeliminowane w możliwie jak najkrótszym terminie nie dłuższym niż 2 dni. Zapis nie dotyczy oczyszczania chodników w okresie sezonu zimowego (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.), o którym mowa w pkt.3 ppkt.1). 15.Oczyszczanie jezdni i chodników maszynami samobieżnymi nie może powodować utrudnień w ruchu. Odcinki ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego winny być sprzątane w porze nocnej. 16.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace interwencyjne, które wykonywane będą na podstawie dyspozycji Zamawiającego, określonej odrębnym zleceniem i przekazanej telefonicznie, faksem lub e-mailem. W zleceniu określone zostanie miejsce, zakres i czas wykonania usług: 16.1. zakres zleceń interwencyjnych dotyczyć będzie: oczyszczania terenu przed i po różnych imprezach masowych, w tym opróżnianie koszy ulicznych oraz dodatkowych koszy ustawionych na potrzeby danej imprezy np. Dni Wschowy, Sylwester, Jarmarki, itp. 16.2. termin realizacji prac interwencyjnych nie może przekroczyć: - 6 godzin po zakończeniu imprezy masowej, - 2 godzin dla zleceń związanych z koniecznością oczyszczania np. z rozbitego szła itp. 16.3. Jednostką rozliczeniową wszystkich prac interwencyjnych jest 1 m2 jezdni ulic, chodnika lub placu bądź opróżnienia 1 kosza (stojak z workiem min.120 l). 17.Usługi dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy będą kwalifikowane do wykonania na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 18-32 SIWZ. 33.Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: 33.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia: Stosownie do wymagań art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca i lub Podwykonawca (jeżeli dotyczy) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy 11 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub oddelegować do realizacji niniejszego zamówienia pracowników już zatrudnionych posiadających status osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 33.1.1.koordynatora nadzorującego realizację zamówienia, 33.1.2.minimum dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami. Czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia są prace, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Rozdziału. 33.2. Zamawiający dopuszcza obie opcje, pod warunkiem, że pracownicy, o których mowa w pkt. 33.1. będą zaangażowani w realizację zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01 lutego 2016 r. lub dzień podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 33.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia wymaganego stanu minimum 11 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji, o którym mowa w pkt. 33.2., Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę na ww. warunkach określających sposób zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 33.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 33.4.1.Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do prowadzenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem czasu trwania umowy o pracę. 33.4.2.Przed podpisaniem umowy na realizacje zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz udokumentuje status zatrudnienia przedkładając kserokopie umów o pracę. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od osób zaangażowanych do wykonania przedmiotu zamówienia na przekazanie Zamawiającemu kserokopii umów o pracę i kontrolę przez Zamawiającego danych osobowych i informacji zawartych w umowie stosownie do postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) Osoby, które zgody nie wyrażą, nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 33.4.3.Zamawiający w związku z powyższymi zapisami zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności do ochrony danych osobowych osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz informacji zawartych w umowie. 33.5. Monitorowanie zatrudnienia: 33.5.1.Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób. W czasie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt i sposób zatrudnienia ww osób. 33.5.2.Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładać będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób oraz dokument ZUS RCA służący do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ww. osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 33.6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 33.6.1.W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zmawiającego liczby osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w kwocie odpowiadającej iloczynowi 150 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) obowiązującym w okresie, w którym doszło do naruszenia zasad zatrudnienia oraz liczby miesięcy, w których naruszenie to stwierdzono za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w pkt.33.1. 33.6.2.Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w pkt. 33.6.1. ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie. 33.6.3.Kary umownej, o której mowa w pkt. 33.6.1. i 33.6.2. nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 33.6.4.W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 33.5.2. Wykonawca płacić będzie każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 33.7. W przypadku, gdy czynności wskazane z pkt.3 niniejszego rozdziału będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się, aby w umowie o podwykonawstwo zobowiązać podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego. 33.8. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z klauzuli społecznej i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 33 Rozdziału 2 SIWZ..

  II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia: a) na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, b) na zbieranie odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na zbieranie odpadów oznaczonych kodami: 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na oczyszczaniu chodników oraz jezdni ulic miejskich, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże zamówienie będące w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże, że usługa ta jest już realizowana przez okres co najmniej 12 m-cy i na dzień składania ofert wartość zrealizowanej usługi była nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym technicznie sprawnym sprzętem (wymagania minimalne): a) zamiatarka chodnikowa samojezdna - 1 szt., b) sprzęt ręczny do czyszczenia chodników i ulic (wózki, miotły itp. min. po 10 szt.) c) ciągnik kołowy z przyczepą - 1 szt., d) samochód dostawczy min. ładowność 1 t - 1 szt., e) polewarka lub pojazd przystosowany - 1 szt. f) kurtyna wodna - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudniania u Wykonawcy usługi wynosiła co najmniej 15 osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 11 do SIWZ. 1.2. oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 1 do oferty. 1.3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 1.4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 1.5. Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. 1.6. dowód uiszczenia wadium. 1.7. oświadczenie, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 5.3. niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a nośniki do sprzętu oraz inne pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - wg. zał. nr 8 do oferty. 1.8. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 1.9. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Termin płatności faktur - 5

  IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących przypadkach: a)w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione, c)w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d)w przypadku zmian w wykazie dróg, ulic i chodników objętych zamówieniem, e)w przypadku zmian ilości koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody, f)w przypadku zmian ilości przystanków autobusowych, g)w przypadku zmiany okresu realizacji zimowego utrzymania dróg i ulic, h)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, i)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, j)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, k)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach: a)w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę, c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 4.Obowiązek udowodnienia zamawiającemu, że zmiana/-y, o których mowa w ust. 3 pkt b i c wiąże/-ą się ze zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. 5.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający może: a)wprowadzić usługi zamienne; b)wprowadzić usługi dodatkowe; c)dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; e)dokonać zmian w załącznikach nr 1-9 do SIWZ; f)zmienić kwotę podatku VAT i ceny jednostkowe brutto/kwotę brutto wynagrodzenia; g)wprowadzić w umowie zmiany nazwy stron; h)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; i)dokonać w umowie zmiany dot. wprowadzenia lub rezygnacji z podwykonawcy, j)zmienić termin, o którym mowa w pkt. 12 Rozdziału 2. 6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, o których mowa, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                              Burmistrz Miasta i Gminy

                           

                                       /-/Danuta Patalas

 

 


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 27.56 KB
Data publikacji: 2015-12-22 11:21:01
Ilość pobrań: 153
SIWZ
Rozmiar: 382.50 KB
Data publikacji: 2015-12-22 11:21:56
Ilość pobrań: 162
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Rozmiar: 311.29 KB
Data publikacji: 2015-12-22 11:22:09
Ilość pobrań: 189
Załączniki do oferty
Rozmiar: 178.13 KB
Data publikacji: 2015-12-22 11:22:52
Ilość pobrań: 148

Data publikacji: 2015-12-22 11:19:48 (748 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-22 11:21:01 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5532x1].docx) Ewa Bogusławska
2015-12-22 11:21:56 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5532x2].doc) Ewa Bogusławska
2015-12-22 11:22:09 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZAŁĄCZNIKI_DO_SIWZ[5532x3].exe) Ewa Bogusławska
2015-12-22 11:22:52 Dodano załącznik: Załączniki do oferty (Załączniki_do_oferty[5532x4].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa