Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa - II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa - II postępowanie

Numer ogłoszenia w BZP: 9109 - 2016;

data zamieszczenia w BZP : 26.01.2016

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa - II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa. 2. CPV (II.1.6) 3.Przedmiotowe zamówienia obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w planowanej ilości 565 887 kWh w terminie od dnia 01.03.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej zawarty jest w Załączniku nr 1. Deklarowane w ww. załączniku zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. 5.Wykaz Zamawiających, na rzecz których działa Zamawiający określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 6.Zamawiający informuje, iż w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą, nastąpi przepisanie wybranych punktów poboru energii elektrycznej z obecnego Płatnika - Gmina Wschowa lub Urząd Miasta i Gminy Wschowa na rzecz nowych Płatników, którzy zostali wskazani w Załączniku Nr 2 do SIWZ od numeru lp. 7 do numeru lp. 17. 7.Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1200). 8.Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 9.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy-Prawo Energetyczne. 10.Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 11.Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na dystrybucję energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR SP. Z O.O. działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1. 12.Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru energii elektrycznej określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ posiadają kompleksową umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zawartą z firmą ENEA SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań zawartą na czas określony do dnia 29.02.2016 roku. 13.Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego wynagrodzenia, w terminie określonym w ofercie wykonawcy nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Termin płatności nie może jednakże przypadać wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Termin płatności faktury korygującej będzie nie krótszy niż 14 dni od dnia jej wystawienia, nie wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - będzie to dostawa dodatkowych ilości energii elektrycznej w przypadku dużego wzrostu jej zapotrzebowania, jednakże nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie: a)aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b)aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. lub c)oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 3 do SIWZ (Formularz oferty), o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku nr 1 (obowiązujące na cały okres realizacji niniejszego zamówienia) - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru- załącznik nr 4 do SIWZ; 2. oświadczenie o podwykonawstwie - załącznik nr 1 do oferty; 3.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do oferty; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 4.wypełniony formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do oferty; 5.aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 6.aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 4 do SIWZ (Formularz oferty) o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku nr 1 (obowiązujące na cały okres realizacji niniejszego zamówienia) - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 7. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 8. informację o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do oferty; 9.pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktur - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: tj: a)dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, tj. ceny brutto za 1 kWh ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT. b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku zmiany taryfy dla świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. d)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile zmiana taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej określonej w Załączniku nr 3 do Umowy. e)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w przypadku wyłączenia lub przekazania punktu poboru energii elektrycznej innemu Płatnikowi lub włączenia nowego punktu poboru energii elektrycznej przez Zamawiającego, jednak jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. f)Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmian sposobu spełnienia zakresu świadczonych usług w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego (w poszczególnych punktach poboru); 2) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń w poszczególnych punktach poboru; 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na świadczone usługi i skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach; 4) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 5) w przypadku wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; 6) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

   

                       /-/Danuta Patalas

 


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 25.14 KB
Data publikacji: 2016-01-26 11:15:03
Ilość pobrań: 128
SIWZ
Rozmiar: 305.50 KB
Data publikacji: 2016-01-26 11:15:18
Ilość pobrań: 147
Załączniki do oferty
Rozmiar: 205.77 KB
Data publikacji: 2016-01-26 11:15:30
Ilość pobrań: 151
załączniki do SIWZ
Rozmiar: 191.81 KB
Data publikacji: 2016-01-26 11:15:42
Ilość pobrań: 168

Data publikacji: 2016-01-26 10:40:08 (699 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-01-26 11:15:03 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5572x1].docx) Ewa Bogusławska
2016-01-26 11:15:18 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5572x2].doc) Ewa Bogusławska
2016-01-26 11:15:30 Dodano załącznik: Załączniki do oferty (Załączniki_do_oferty[5572x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-01-26 11:15:42 Dodano załącznik: załączniki do SIWZ (załączniki_do_SIWZ[5572x4].exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa