Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II.

Numer ogłoszenia w BZP: 22860 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 02.02.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - etap II. Zamówienie realizowane jest w ramach WPF - zadanie pn. Budowa kompleksu ulic:Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie - utworzenie infrastruktury drogowej. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 1. ROBOTY DROGOWE - Ulica Działkowa od km 0+040 do km 0+288,30 w tym: - Roboty przygotowawcze; - Roboty ziemne; - Wykonanie podbudowy; - Wykonanie odwodnienia; - Wykonanie elementów ulic; - Wykonanie nawierzchni; - Roboty wykończeniowe. 2. ROBOTY INSTALACYJNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Ulica Działkowa od km 0+040 do km 0+288,30 w tym: - Kanalizacja deszczowa grawitacyjna fi 250 mm (od SD-11 do SD-15 - studnia SD-11 wykonana w poprzednim etapie); - Kanalizacja deszczowa grawitacyjna fi 200 mm (od SD-11 do SD-17 - studnia SD-11 wykonana w poprzednim etapie). 3. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - Linia oświetlenia ulicznego i likwidacja kolizji telekomunikacyjnej - Ulica Działkowa od km 0+040 do km 0+288,30 w tym: - Linia oświetlenia ulicznego; - Usunięcie kolizji napowietrznej linii telekomunikacyjnej w ulicy Działkowej; 4. ROBOTY DROGOWE, ROBOTY INSTALACYJNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - Linia oświetlenia drogowego i likwidacja kolizji telekomunikacyjnej - Koszty pozostałe - Ulica Działkowa od km 0+040 do km 0+288,30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.31.61.10-9, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej po dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na: 1. budowie/przebudowie drogi z odwodnieniem o wartości minimum 180.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, 2. budowie/przebudowie oświetlenia drogowego, o wartości minimum 80.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy, lub 3. budowie/przebudowie drogi z odwodnieniem i oświetleniem drogowym o wartości minimum 260.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy, przy czym wartość budowy/przebudowy oświetlenia drogowego nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparko-spycharka, 2) koparka, 3) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, 4) samochód wywrotka 10-15 Mg, 5) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 6) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 7) żuraw samochodowy 4-6 Mg, 8) samochód specjalistyczny z platformą i balkonem, 9) ubijak spalinowy, 10) wibrator powierzchniowy, 11) piła do cięcia kostki. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: 1.1. kierownik budowy branży drogowej, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.2. kierownik budowy branży elektrycznej , który posiada: a) uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej; 1.3. kierownik budowy branży sanitarnej, który posiada: a) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej; 2.dysponowanie co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 3. dowód uiszczenia wadium, 4. oświadczenie, że wykazany w załączniku nr 8 do oferty sprzęt jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - wg. zał. nr 9 do oferty. 5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów, niezinwentaryzowane sieci itp.; e) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g) wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; i) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; j) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT); k) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy; l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; m) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; n) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadkach, o których mowa powyżej Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c) przedłużyć termin wykonania umowy; d) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; e) wprowadzić roboty zamienne; f) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy; g) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; h) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; i) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 84.50 KB
Data publikacji: 2016-02-02 14:51:51
Ilość pobrań: 178

Data publikacji: 2016-02-02 14:35:21 (1206 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-02-02 14:50:16 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5578x1].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:51:31 Usunięto załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5578x1].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:51:51 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5578x1].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:55:37 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5578x2].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:56:08 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (ZAŁĄCZNIKI_DO_OFERTY[5578x3].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:58:20 Dodano załącznik: ZAŁACZNIKI DO SIWZ NR 1, 4A,4B,4C, 5 I 6 (ZAŁACZNIKI_DO_SIWZ_NR_1,_4A,4B,4C,_5_I_6[5578x4].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:59:05 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - Projekt budowlany - Branza drogowa (ZAŁ[5578x5].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 14:59:39 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2B DO SIWZ Projekt budowlany - Sieć kanalizacji deszczowej (ZAŁ[5578x6].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:00:02 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2C DO SIWZ - Projekt budowlany - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej (ZAŁ[5578x7].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:00:29 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2D DO SIWZ -Projekt budowlany - Linia oświetlenia drogowego - etap II (ZAŁ[5578x8].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:01:05 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (ZAŁ[5578x9].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:04:54 Usunięto załącznik: SIWZ (SIWZ[5578x2].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:05:49 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5578x9].doc) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:08:57 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIKI DO SIWZ NR 1, 4A,4B,4C, 5 I 6 (ZAŁACZNIKI_DO_SIWZ_NR_1,_4A,4B,4C,_5_I_6[5578x4].exe) Barbara Jaworska
2016-02-02 15:13:09 Dodano załącznik: ZAŁACZNIKI DO SIWZ NR 1, 4A,4B,4C, 5 I 6 (ZAŁACZNIKI_DO_SIWZ_NR_1,_4A,4B,4C,_5_I_6[5578x9].exe) Barbara Jaworska
2016-02-03 09:50:35 Dodano załącznik: PROJEKT UMOWY- załącznik nr 5 do SIWZ (ZAŁ[5578x10].doc) Barbara Jaworska
2016-02-05 12:21:02 Dodano załącznik: ZMIANA SIWZ (ZMIANA_SIWZ[5578x11].doc) Barbara Jaworska
2016-02-05 12:21:37 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_po_zmianach[5578x12].doc) Barbara Jaworska
2016-02-05 12:23:07 Dodano załącznik: FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH- ZAŁ. NR 6 DO SIWZ (ZAŁ[5578x13].doc) Barbara Jaworska
2016-04-01 13:14:51 Dodano załącznik: BIP ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY[5578x14].pdf) Ewa Bogusławska
2018-06-12 11:54:49 Usunięto załącznik: SIWZ (SIWZ[5578x9].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:50 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (ZAŁĄCZNIKI_DO_OFERTY[5578x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - Projekt budowlany - Branza drogowa (ZAŁ[5578x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2B DO SIWZ Projekt budowlany - Sieć kanalizacji deszczowej (ZAŁ[5578x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2C DO SIWZ - Projekt budowlany - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej (ZAŁ[5578x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:52 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2D DO SIWZ -Projekt budowlany - Linia oświetlenia drogowego - etap II (ZAŁ[5578x8].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:52 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (ZAŁ[5578x9].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:53 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIKI DO SIWZ NR 1, 4A,4B,4C, 5 I 6 (ZAŁACZNIKI_DO_SIWZ_NR_1,_4A,4B,4C,_5_I_6[5578x9].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:53 Usunięto załącznik: PROJEKT UMOWY- załącznik nr 5 do SIWZ (ZAŁ[5578x10].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:53 Usunięto załącznik: ZMIANA SIWZ (ZMIANA_SIWZ[5578x11].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:54 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_po_zmianach[5578x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:54 Usunięto załącznik: FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH- ZAŁ. NR 6 DO SIWZ (ZAŁ[5578x13].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:54:55 Usunięto załącznik: BIP ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY[5578x14].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa