Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016

 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016


Numer ogłoszenia w BZP: 53436 - 2016;

data zamieszczenia w BZP: 10.03.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 niezależne zadania: ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 4.Zakres prac obejmuje: 4.1.Zadanie nr 1 - Roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe 4.1.1.Remont cząstkowy nawierzchni asfaltem grysowym mechanicznie, 4.1.2.Wyrównanie nierówności nawierzchni asfaltem grysowym, 4.1.3.Regeneracja nawierzchni emulsją z grysem kamiennym 7 dm3/m2, 4.1.4.Remont rakowizn grysem kamiennym i asfaltem drogowym, 4.1.5.Remont wyboje głębokości 1,5 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym 4.1.6.Remont wyboi głębokości 2,0 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym, 4.1.7.Remont wyboi głębokości 3,0 cm grysem kamiennym i asfaltem drogowym, 4.1.8.Skropienie nawierzchni asfaltem. 4.2. Zadanie nr 2 - Roboty drogowe - nawierzchnie utwardzone 4.2.1.Remont nawierzchni z płyt betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.2.Remont nawierzchni z płyt betonowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem - płyty betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.3.Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.4.Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - płyty betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.5.Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.6.Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.7.Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.8.Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.9.Remont nawierzchni z kostki kamiennej grubości 14-18 cm, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.10.Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia narzutowego wys. 13-17 cm, 4.2.11.Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia), 4.2.12.Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - kostki betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.13.Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.14.Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia), 4.2.15.Remont nawierzchni z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - kostki betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.16.Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.17.Remont nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia), 4.2.18.Remont nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - kostki betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.19.Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.20.Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokości 10 cm w gruncie kategorii ¾, 4.2.21.Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona ręcznie grubości 10 cm, 4.2.22.Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.23.Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - obrzeża betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.24.Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.25.Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.26.Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (analogia) - obrzeża betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.27.Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 4.2.28.Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych, 4.2.29.Regulacja pionowa ulicznych włazów kanałowych, 4.2.30.Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego, 4.2.31.Regulacja pionowa studzienki telefonicznej, 4.2.32.Wymiana włazu żeliwnego o wadze do 60kg, 4.2.33.Osadzenie włazu żeliwnego o wadze do 60kg, 4.2.34.Osadzenie włazu żeliwnego-betonowego o wadze do 60kg (analogia), 4.2.35.Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej, 4.2.36.Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) - krawężniki betonowe dostarczone przez wykonawcę, 4.2.37.Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej, 4.2.38.Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej, 4.2.39.Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo-piaskowej, 4.2.40.Przestawianie krawężnika kamiennego wystającego na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) - krawężniki kamienne dostarczone przez wykonawcę, 4.2.41.Podbudowa betonowa grubości 12 cm bez dylatacji, 4.2.42.Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm, 4.2.43.Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, 4.2.44.Regulacja pionowa słupka stalowego do znaku drogowego, 4.2.45.Regulacja pionowa i pozioma tablicy znaku drogowego, 4.2.46.Przycięcie drobnych gałęzi drzew i krzewów zasłaniających tablice znaków drogowych, 4.2.47.Oczyszczenie i mycie tablic znaków drogowych, 4.2.48.Znak drogowy o powierzchni ponad 0,3 m², 4.2.49.Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m², 4.2.50.Zdjęcie znaków lub drogowskazów, 4.2.51.Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 2,5 m, 4.2.52.Odnowienie poręczy sztyw. z kąt słupki co 1,5m farbą olejną, 4.2.53.Odnowienie farbą olejną słupka z rury Ø 50, 4.2.54.Odnowienie pasów i innego oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową zwykłą ręcznie malowaną (analogia), 4.2.55.Oczyszczenie nawierzchni utwardzonych z zalegającego piasku i gruntu: załadunek urobku na samochody samowyładowcze wraz z transportem i rozładunkiem na miejsce składowania i utylizacji. 4.3. Zadanie nr 3 - Roboty drogowe - drogi gruntowe 4.3.1.Naprawa drogi gruntowej - wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym niesortowalnym (analogia), 4.3.2.Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, 4.3.3.Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 20 cm, 4.3.4.Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm, 4.3.5.Załadunek, wywóz i rozładunek urobku powstałego ze ścinania poboczy samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania i utylizacji, 4.3.6.Naprawy drogi gruntowej - profilowanie, 4.3.7.Naprawy drogi gruntowej - zagęszczanie, 4.3.8.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 10 cm, 4.3.9.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 15 cm, 4.3.10.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 20 cm, 4.3.11.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 7 cm, 4.3.12.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 10 cm, 4.3.13.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 15 cm, 4.3.14.Oczyszczenie rowu z namułu grub. 10cm z wyprofilowaniem dna i skarp, 4.3.15.Oczyszczenie rowu z namułu grub. 20cm z wyprofilowaniem dna i skarp, 4.3.16.Oczyszczenie z namułu przepustu Ø 0,40m grub. 50% średnicy, 4.3.17.Oczyszczenie z namułu przepustu Ø 0,60m grub. 50% średnicy, 4.3.18.Sączki poprzeczne z kruszywa w gruncie kat. 3 na głębokości 30cm, 4.3.19.Sączki poprzeczne z kruszywa w gruncie kat. 3 na głębokości 40cm, 4.3.20.Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8cm, 4.3.21.Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 15 cm szer. 2,5 m, 4.3.22.Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8 cm. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ: Dla Zadania nr 1: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1; Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa - Zadanie nr 1; Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy - Zadanie nr 1; Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz oferty - Zadanie nr 1; Dla Zadania nr 2: Załącznik nr 1a. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2; Załącznik nr 2a. do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa - Zadanie nr 2; Załącznik nr 3a. do SIWZ Projekt umowy - Zadanie nr 2; Załącznik nr 4a. do SIWZ Formularz oferty - Zadanie nr 2; Dla Zadania nr 3: Załącznik nr 1b. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3; Załącznik nr 2b. do SIWZ Dokumentacja kosztorysowa - Zadanie nr 3; Załącznik nr 3b. do SIWZ Projekt umowy - Zadanie nr 3; Załącznik nr 4b. do SIWZ Formularz oferty - Zadanie nr 3;.

 

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: a)na realizację Zadania nr 1 - 1500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). b)na realizację Zadania nr 2 - 1700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100). c)na realizację Zadania nr 3 - 1500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedno (1) zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ. ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedno (1) zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającą na wykonaniu remontów cząstkowych dróg (w tym chodników) o nawierzchni utwardzonej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ. ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedno (1) zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającą na wykonaniu remontów dróg gruntowych o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1)Ładowarka kołowa - 1 szt. 2)Walec statyczny samojezdny 6 Mg - 1 szt. 3)Ciągnik kołowy z przyczepą - 1 szt. 4)Skrapiarka do bitumu - 1 szt. 5)Kocioł do grzania bitumu - 1 szt. 6)Piaskarka samochodowa - 1 szt. 7)Przecinarka do asfaltu - 1 szt. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ. ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1)Ubijarka płytowa - 1 szt. 2)Ubijarka (skoczek)- 1 szt. 3)Samochód ciężarowy- 1 szt. 4)Samochód samowyładowczy- 1 szt. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ. ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1)Równiarka samojezdna- 1 szt. 2)Walec statyczny samojezdny 6-10 MG - 1 szt. 3)Samochód samowyładowczy- 1 szt. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.4.1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik robót branży drogowej, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.2.dysponowanie co najmniej 5-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ. ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 2.4.1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik robót branży drogowej, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2.4.2.dysponowanie co najmniej 5-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ. ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 3.4.1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik robót branży drogowej, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3.4.2.dysponowanie co najmniej 5-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). ZADANIE 2: ROBOTY DROGOWE- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). ZADANIE 3: ROBOTY DROGOWE- DROGI GRUNTOWE Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru: 1.1.1.załącznik nr 4 do SIWZ - dla Zadania nr 1; 1.1.2.załącznik nr 4a do SIWZ - dla Zadania nr 2; 1.1.3.załącznik nr 4b do SIWZ - dla Zadania nr 3. 1.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty, W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 1.3. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący: 1.3.1.załącznik nr 2 do SIWZ - dla Zadania nr 1; 1.3.2.załącznik nr 2a do SIWZ - dla Zadania nr 2; 1.3.3.załącznik nr 2b do SIWZ - dla Zadania nr 3. 1.4. dowód uiszczenia wadium, 1.5. oświadczenie, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 5.5. niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa 1.5.1.załącznik nr 9 do oferty - dla Zadania nr 1; 1.5.2.załącznik nr 9a. do oferty - dla Zadania nr 2; 1.5.3.załącznik nr 9b. do oferty - dla Zadania nr 3; 1.6. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 1.7. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia przez Zamawiającego; b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; c)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów, niezinwentaryzowane sieci itp.; d)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; g)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT); h)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy; i)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; j)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; k)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. l)zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową 2.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c)zmienić termin wykonania umowy; d)dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; e)wprowadzić roboty zamienne; f)dokonać zmiany kwoty, o której mowa w § 5 ust.4 umowy, g)dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy; h)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; i) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; j)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, POKÓJ NR 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                      Z up. Burmistrza
                                                                                      /-/Miłosz Czopek
                                                                                          Zastępca Burmistrza
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2016-03-10 08:41:00
Ilość pobrań: 195
SIWZ + załączniki do oferty
Rozmiar: 308.35 KB
Data publikacji: 2016-03-10 08:42:25
Ilość pobrań: 169
załączniki do SIWZ
Rozmiar: 289.86 KB
Data publikacji: 2016-03-10 08:42:45
Ilość pobrań: 166
DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA
Rozmiar: 585.30 KB
Data publikacji: 2016-03-10 08:43:00
Ilość pobrań: 244
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZADANIE 1
Rozmiar: 94.00 KB
Data publikacji: 2016-04-07 09:57:30
Ilość pobrań: 134

Data publikacji: 2016-03-10 08:35:43 (1023 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-03-10 08:41:00 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5632x1].docx) Ewa Bogusławska
2016-03-10 08:42:25 Dodano załącznik: SIWZ + załączniki do oferty (SIWZ_+_załączniki[5632x2].exe) Ewa Bogusławska
2016-03-10 08:42:45 Dodano załącznik: załączniki do SIWZ (załączniki_do_SIWZ[5632x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-03-10 08:43:00 Dodano załącznik: DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA (DOKUMENTACJA_KOSZTORYSOWA[5632x4].exe) Ewa Bogusławska
2016-04-07 09:57:30 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZADANIE 1 (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-_ZAD[5632x5].doc) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa