Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w tym: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie, Zadanie nr 2 - Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym I etap, Za

       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

   Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w tym: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie, Zadanie nr 2 - Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym I etap, Zadanie nr 3 - Roboty drogowe (ul. Wałowa, ul. Kopernika, ul. Kurpińskiego, ul. Nowa)

 

Numer ogłoszenia w BZP: 135272 - 2016;

data zamieszczenia w BZP: 25.05.2016
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w tym: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie, Zadanie nr 2 - Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym I etap, Zadanie nr 3 - Roboty drogowe (ul. Wałowa, ul. Kopernika, ul. Kurpińskiego, ul. Nowa).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie. 2.Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie. Zadanie nr 2 - Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym - I etap. Zadanie nr 3 - Roboty drogowe obejmujące: 3/1 Przebudowę ulicy Wałowej we Wschowie, 3/2 Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na działkach nr 2200 i nr 2198/36 przy ulicy Kopernika we Wschowie, 3/3 Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na nr 1138/1 (ulica Kurpińskiego we Wschowie), 3/4 Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na działkach nr 1579 i nr 1625 przy ulicy Nowej we Wschowie..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1- 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zadanie nr 2- 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Zadanie nr 3- 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). Zadanie nr 2:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). Zadanie nr 3:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ. Zadanie nr 2:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi wraz z budową/przebudową sieci kanalizacji deszczowej o wartości minimum 170.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji z na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ. Zadanie nr 3:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -zrealizował co najmniej po jednym zamówieniu polegającym na: 1.budowie/przebudowie drogi o wartości minimum 100.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy, 2.budowie/przebudowie chodników o wartości minimum 80.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparko-spycharka, 2) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, 3) rozściełacz mas bitumicznych, 4) skraplarka do bitumu przewoźna z pompą 5) samochód wywrotka 5-10 Mg, 6) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 7) wibrator powierzchniowy, 8) piła do cięcia kostki. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ. Zadanie nr 2:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparko-spycharka, 2) koparka, 3) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, 4) samochód wywrotka 10-15 Mg, 5) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 6) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 7) ubijak spalinowy, 8) wibrator powierzchniowy, 9) piła do cięcia kostki. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ. Zadanie nr 3:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparko-spycharka, 2) koparka, 3) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, 4) samochód wywrotka 10-15 Mg, 5) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 6) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 7) wibrator powierzchniowy, 8) piła do cięcia kostki. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien, przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik budowy branży drogowej, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 7-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ. Zadanie nr 2:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik budowy branży drogowej, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 7-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ. Zadanie nr 3:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: kierownik budowy branży drogowej, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 7-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). Zadanie nr 2:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty). Zadanie nr 3: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy, stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ - dla zadania nr 1, załącznik nr 3b do SIWZ - dla zadania nr 2, załącznik nr 3c do SIWZ - dla zadania nr 3, 3. dowód uiszczenia wadium, 4. oświadczenie, że wykazany w załączniku nr 8a do oferty- dla zadania nr 1, w załączniku nr 8b do oferty - dla zadania nr 2, w załączniku nr 8c do oferty - dla zadania nr 3 sprzęt jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - wg. załącznika nr 9a do oferty - dla zadania nr 1, załącznika nr 9b do oferty - dla zadania nr 2, załącznika nr 9c do oferty - dla zadania nr 3, 5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6. pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót; e) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do porozumienia Nr 1/IG/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów itp.; g) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; h) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; i) wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; k) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; l) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT); m) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy; n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; o) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; p) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadkach, o których mowa powyżej Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c) przedłużyć termin wykonania umowy; d) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; e) wprowadzić roboty zamienne; f) dokonać w umowie zmiany wynikającej z aneksu do Porozumienia Nr 1/IG/2016 z dnia 6 maja 2016r . g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; j) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.1. Zadanie nr 1 realizowane na podstawie Porozumienia Nr 1/IG/2016 z dnia 6 maja 2016 r. (dalej Porozumienie) pomiędzy Gminą Wschowa a Spółdzielnią Mieszkaniową we Wschowie, w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie. 3.1.2. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy łączącej ulice Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie na działkach nr: 1022/4, 1021/6, 1022/10, 1022/2, 1022/5, 1028/15, 1028/13, 1403, 1022/12, 1022/11, 1021/5, 1022/9. 3.1.5. Zadanie nr 1 swoim zakresem obejmuje przebudowę ulicy łączącej ulicę Boczną z ulicą Sikorskiego we Wschowie na działkach o numerach geodezyjnych 1022/4;1021/6;1022/10;1022/2;1022/5;1028/15;1028/13;1403;1022/12;1022/11; 1021/5;1022/9. w tym: 3.1.5.1. Zakres obejmujący obszar bedący w zarządzie Gminy Wschowa - od km 0-000 (teren kotłowni) do km 0+142 (ulica Sikorskiego) oraz od km 0+000 (ulica Boczna) do 0+078 (skrzyżowanie): a) roboty pomiarowe i rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) podbudowa, d) elementy ulic (krawężniki i ścieki), e) nawierzchnia jezdni i parkingu, f) chodniki, g) kanalizacja deszczowa. 3.1.5.2. Zakres obejmujący obszar bedący w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie (70% obszaru) i Gminy Wschowa (30% obszaru) - od km 0+000 (teren kotłowni) do km 0+142 (ulica Sikorskiego): a) roboty pomiarowe, b) roboty ziemne, c) podbudowa, d) elementy ulic (krawężniki i ścieki), e) nawierzchnia parkingów. 3.1.5.3. Zakres obejmujacy obszar bedący w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie - od km 0-000 (teren kotłowni) do km 0+142 (ulica Sikorskiego) oraz od km 0+000 (ulica Boczna) do 0+078 (skrzyżowanie): a) roboty pomiarowe i rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) podbudowa, d) elementy ulic (krawężniki i ścieki), e) nawierzchnia parkingu (wjazdy do garaży), f) chodniki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym - I etap.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2.1. Zadanie nr 2 swoim zakresem obejmuje roboty budowlane związane z przebudową ul. Ogińskiego i ul. Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym - etap I, realizowane na działkach nr ew.: 1152/19, 1152/17, 1138/1, 1264/37, 1264/29 obręb Wschowa. Decyzja Starosty Wschowskiego nr 188/2015 znak:SOB.6740.228.2015 z dnia 16.07.2015 r. o pozwoleniu na budowę. 3.2.2. Zakres robót zadania nr 2 obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty ziemne, d) odwodnienie, e) podbudowa, f) elementy ulic, g) nawierzchnia h) roboty wykończeniowe, i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, j) roboty i prace pozostałe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Roboty drogowe (ul. Wałowa, ul. Kopernika, ul. Kurpińskiego, ul. Nowa).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Zadanie nr 3 -roboty drogowe obejmujące swoim zakresem: 1.1.1. Przebudowę ulicy Wałowej we Wschowie. Zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 18.04.2016 r. 1.1.2. Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na działkach nr 2200 i nr 2198/36 przy ulicy Kopernika we Wschowie. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 18.04.2016 r. 1.1.3. Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na działce nr 1138/1 (ulica Kurpińskiego we Wschowie). Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 18.04.2016 r. 1.1.4. Utwardzenie terenu i przebudowę nawierzchni chodników zlokalizowanych na działkach nr 1579 i nr 1625 przy ulicy Nowej we Wschowie. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 18.04.2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
              /-/ Danuta Patalas

 
BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 107.50 KB
Data publikacji: 2016-05-25 15:12:20
Ilość pobrań: 134

Data publikacji: 2016-05-25 15:08:10 (927 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-25 15:10:42 Dodano załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI do oferty (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI_do_oferty[5722x1].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:12:20 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5722x2].doc) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:12:43 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1a, 1b, 1c do SIWZ (Załącznik_Nr_1a,_1b,_1c_do_SIWZ[5722x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:15:49 Dodano załącznik: Załącznik nr 2a do SIWZ - Projekt budowlany - Przebudowa ulicy łączącej ul Sikorskiego z ul Boczną(Zadanie nr 1); (Załącznik_nr_2a_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Przebudowa_ulicy_łączącej_ul_Sikorskiego_z_ul_Boczną(Zadanie_nr_1);[5722x4]. Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:16:31 Dodano załącznik: Załącznik nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany + Projekt organizacji ruchu - Przebudowa ulicy Kurpińskiego i Ogińskiego(Zadanie nr 2); (Załącznik_nr_2b_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_+_Projekt_organizacji_ruchu_-_Przebudowa_ulicy_Kurpińskiego_ Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:16:58 Dodano załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ - Przebudowa nawierzchni ulic i chodników (Zadanie nr 3); (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ_-_Przebudowa_nawierzchni_ulic_i_chodnik Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:17:15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3a, 3b, 3c do SIWZ (Załącznik_Nr_3a,_3b,_3c_do_SIWZ[5722x7].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:17:34 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ (Załącznik_Nr_4a,_4b,_4c_do_SIWZ[5722x8].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:17:49 Dodano załącznik: Załączniki Nr 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c do SIWZ (Załączniki_Nr_5a,_5b,_5c,_6a,_6b,_6c_do_SIWZ[5722x9].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:19:39 Usunięto załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ - Przebudowa nawierzchni ulic i chodników (Zadanie nr 3); (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ_-_Przebudowa_nawierzchni_ulic_i_chodnik.exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:20:20 Dodano załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ - Przebudowa nawierzchni ulic i chodników (Zadanie nr 3); (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ_-_Przebudowa_nawierzchni_ulic_i_chodnik Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:20:44 Usunięto załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ - Przebudowa nawierzchni ulic i chodników (Zadanie nr 3); (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ_-_Przebudowa_nawierzchni_ulic_i_chodnik.exe) Ewa Bogusławska
2016-05-25 15:21:35 Dodano załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ[5722x9].exe) Ewa Bogusławska
2018-06-12 12:09:58 Usunięto załącznik: SIWZ + ZAŁACZNIKI do oferty (SIWZ_+_ZAŁACZNIKI_do_oferty[5722x1].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:09:59 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 1a, 1b, 1c do SIWZ (Załącznik_Nr_1a,_1b,_1c_do_SIWZ[5722x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:09:59 Usunięto załącznik: Załącznik nr 2a do SIWZ - Projekt budowlany - Przebudowa ulicy łączącej ul Sikorskiego z ul Boczną(Zadanie nr 1); (Załącznik_nr_2a_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_-_Przebudowa_ulicy_łączącej_ul_Sikorskiego_z_ul_Boczną(Zadanie_nr_1);[5722x4 Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:10:00 Usunięto załącznik: Załącznik nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany + Projekt organizacji ruchu - Przebudowa ulicy Kurpińskiego i Ogińskiego(Zadanie nr 2); (Załącznik_nr_2b_do_SIWZ_-_Projekt_budowlany_+_Projekt_organizacji_ruchu_-_Przebudowa_ulicy_Kurpińskieg Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:10:00 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 3a, 3b, 3c do SIWZ (Załącznik_Nr_3a,_3b,_3c_do_SIWZ[5722x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:10:01 Usunięto załącznik: Załącznik Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ (Załącznik_Nr_4a,_4b,_4c_do_SIWZ[5722x8].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:10:01 Usunięto załącznik: Załączniki Nr 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c do SIWZ (Załączniki_Nr_5a,_5b,_5c,_6a,_6b,_6c_do_SIWZ[5722x9].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:10:01 Usunięto załącznik: Załącznik nr 2c do SIWZ - Zadanie nr 3 (Załącznik_nr_2c_do_SIWZ[5722x9].exe) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa