Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego


Numer ogłoszenia w BZP: 59805 - 2016;

data zamieszczenia w BZP: 30.05.2016
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego. 2.Zamówienie realizowane w ramach WPF: Modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia. 3.Zamówienie swoim zakresem obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie na szatnię dla uczniów i zaplecze boiska sportowego we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4 na działce nr ew.: 927 obręb Wschowa. Obiekt budowlany kategorii IX. Decyzja Starosty Wschowskiego nr 291/2015 z dnia 07.10.2015 r. znak SOB.6740.356.2015 o pozwoleniu na budowę. 4.Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 4.1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE: 1) Roboty rozbiórkowe - w budynku Szkoły; 2) Roboty murowe; 3) Posadzki; 4) Okładziny sufitów; 5) Okładziny ścian; 6) Stolarka drzwiowa wewnętrzna; 7) Roboty malarskie. 4.2. ROBOTY REMONTOWO-INSTALACYJNE: 1) Roboty demontażowe -instalacja centralnego ogrzewania, WOD-KAN, GAZ i kotłowni; 2) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; 3) Wewnętrzna instalacja wodociągowa; 4) Instalacja wentylacji. 4.3. ROBOTY REMONTOWO-INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE: 1) Zasilanie; 2) Rozdzielnice; 3) Instalacja; 4) Oprawy; 5) Osprzęt; 6) Pomiary..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.42.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.42.11.31-1, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na przebudowie obiektu kubaturowego o wartości minimum 160.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) samochód wywrotka 5-10 Mg, 2) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 3) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 4) betoniarka wolnospadowa 150 dm3,

Tekst, który dodano(ogłoszenie o zmianie ogłoszenia):

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.4.1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: 1.4.1.1.kierownik budowy, który posiada: a)uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), b)aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 1.4.2.dysponowanie co najmniej 6-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru - wg. załącznika nr 6 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do oferty, W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa lider konsorcjum albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, dowód uiszczenia wadium, oświadczenie, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 5.5. niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa - wg. załącznika nr 9 do oferty, dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 00 C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; c)konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót; e)gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów, niezinwentaryzowane sieci itp.; f)niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; g)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; h)wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania; i)w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; j)wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; k)w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT); l)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy; m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; n)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa; o)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c) przedłużyć termin wykonania umowy; d) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; e) wprowadzić roboty zamienne; f) dokonać w umowie zmian dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); g) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; h) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; i) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; j) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, POKÓJ NR 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Danuta Patalas
BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 25.41 KB
Data publikacji: 2016-05-30 15:56:20
Ilość pobrań: 139
BIP_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar: 13.95 KB
Data publikacji: 2016-05-30 15:56:36
Ilość pobrań: 143
BIP OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
Rozmiar: 14.40 KB
Data publikacji: 2016-05-30 15:56:53
Ilość pobrań: 139
BIP sprostowanie
Rozmiar: 641.50 KB
Data publikacji: 2016-05-30 16:06:23
Ilość pobrań: 235

Data publikacji: 2016-05-30 14:24:07 (717 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-30 14:27:00 Dodano załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5725x1].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:27:14 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5725x2].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:27:37 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 4 do SIWZ, nr 5 do SIWZ, nr 6 do SIWZ (Załącznik_nr_1_do_SIWZ,_nr_4_do_SIWZ,_nr_5_do_SIWZ,_nr_6_do_SIWZ[5725x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:27:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 do SIWZ - Projekt budowlany; (ZAŁ[5725x4].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:28:20 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa; (ZAŁ[5725x5].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:33:23 Usunięto załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5725x1].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 14:33:40 Dodano załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5725x5].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:35:33 Dodano załącznik: BIP_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[5725x6].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:39:35 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 4 do SIWZ, nr 5 do SIWZ, nr 6 do SIWZ (Załącznik_nr_1_do_SIWZ,_nr_4_do_SIWZ,_nr_5_do_SIWZ,_nr_6_do_SIWZ[5725x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:40:40 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 4 do SIWZ, nr 5 do SIWZ, nr 6 do SIWZ (Załącznik_nr_1_do_SIWZ,_nr_4_do_SIWZ,_nr_5_do_SIWZ,_nr_6_do_SIWZ[5725x6].exe) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:56:06 Usunięto załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5725x2].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:56:06 Usunięto załącznik: BIP_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[5725x6].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:56:20 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5725x5].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:56:36 Dodano załącznik: BIP_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[5725x6].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 15:56:53 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_2[5725x7].docx) Ewa Bogusławska
2016-05-30 16:06:23 Dodano załącznik: BIP sprostowanie (BIP_sprostowanie[5725x8].doc) Ewa Bogusławska
2018-06-12 11:48:11 Usunięto załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5725x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:48:12 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 do SIWZ - Projekt budowlany; (ZAŁ[5725x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:48:12 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa; (ZAŁ[5725x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:48:12 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 4 do SIWZ, nr 5 do SIWZ, nr 6 do SIWZ (Załącznik_nr_1_do_SIWZ,_nr_4_do_SIWZ,_nr_5_do_SIWZ,_nr_6_do_SIWZ[5725x6].exe) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa