Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna
Numer ogłoszenia w BZP: 68327 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 03.06.2016

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyczyna Dolna. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi gminnej w Przyczynie Dolnej realizowaną na działkach nr ew.: 10,101, obręb Przyczyna Dolna zgodnie z Decyzją Nr 261/2014 Starosty Wschowskiego z dnia 17.09.2014 r. znak SOB.6740.303.2014 - o pozwoleniu na budowę. Obiekt budowlany kategorii XXV. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe; 2) Roboty ziemne; 3) Wykonanie podbudowy; 4) Wykonanie elementów ulic (krawężniki i ścieki); 5) Wykonanie nawierzchni jezdni; 6) Wykonanie chodnika; 7) Wykonanie zjazdów do posesji (bram); 8) Kanalizacja deszczowa; 9) Roboty odtworzeniowe 10) Roboty wykończeniowe i pozostałe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w n/w załącznikach stanowiących: Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 do SIWZ- Projekt budowlany; Załącznik nr 3 do SIWZ- Dokumentacja kosztorysowa; Załącznik nr 4 do SIWZ- Decyzja nr 261/2014 z dnia 17.09.2014 r. Starosty Wschowskiego znak SOB. 6740.303.2014 - pozwolenie na budowę (na inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej w Przyczynie Dolnej, realizacja na działkach nr ew.: 10,101, obręb Przyczyna Dolna. Obiekt budowlany kategorii XXV); Załącznik nr 5 do SIWZ- Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10.09.2014 r. - (Remont zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 305 -ul. Kolejowa dz. Nr 1848); Załącznik nr 6 do SIWZ- Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.01.2016 r. ZN.5142.3.2014 (gWsc-1) o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku- zespołu architektoniczno- urbanistycznego miasta Wschowa (rejestr zabytków nr 134 i 2181) - polegających na przebudowie drogi gminnej na działkach nr 10 i 101 w Przyczynie Dolnej gm. Wschowa...; Załącznik nr 7 do SIWZ- Projekt umowy.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie lub przebudowie drogi wraz z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej o wartości 200.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparko -spycharka, 2) koparka, 3) walec wibracyjny samojezdny 7,5-10 Mg, 4) samochód wywrotka 10-15 Mg, 5) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 6) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, 7) żuraw samochodowy 4-6 Mg, 8) samochód specjalistyczny z platformą i balkonem, 9) szczotka mechaniczna, 10) skraplarka samojezdna 11) rozściełacz mas bitumicznych, 12) ubijak spalinowy, 13) wibrator powierzchniowy, 14) piła do cięcia kostki. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: 1.1. kierownik budowy branży drogowej, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 2. dysponowanie co najmniej 8-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru- wg. załącznika nr 8 do SIWZ;

2. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

3. dowód uiszczenia wadium;

4. oświadczenie, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 5.5. rozdziału 6 SIWZ jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa - wg. załącznika nr 9 do oferty;

5. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

6. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć również miejsce w następujących przypadkach:

a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 00 C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót;

e) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów, niezinwentaryzowane sieci itp.;

f) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

g) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

h) wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;

i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

j) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;

k) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT);

l) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;

m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

n) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;

o) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót.

Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadkach, o których mowa powyżej Zamawiający może:

a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c) przedłużyć termin wykonania umowy;

d) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;

e) wprowadzić roboty zamienne;

f) dokonać w umowie zmian dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

g) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

h) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

i) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;

j) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, POKÓJ NR 20.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                        
                                                                                                       /-/Danuta Patalas


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 81.50 KB
Data publikacji: 2016-06-03 12:12:25
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2016-06-03 11:49:01 (890 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-06-03 12:12:25 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5736x1].doc) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:12:50 Dodano załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5736x2].exe) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:14:24 Dodano załącznik: Zał. nr 2a do SIWZ - Projekt budowlany (Zał[5736x3].exe) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:16:03 Dodano załącznik: Zał. nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany - Remont zjazdu (Zał[5736x4].exe) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:16:35 Dodano załącznik: Zał. nr 2c do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu (Zał[5736x5].exe) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:17:04 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (Zał[5736x6].exe) Barbara Jaworska
2016-06-03 12:17:41 Dodano załącznik: Załączniki nr 1, nr 2d, 4, 6, 5, 7, 8 do SIWZ (Załączniki_nr_1,_nr_2d,_4,_6,_5,_7,_8_do_SIWZ;[5736x7].exe) Barbara Jaworska
2018-06-12 12:06:43 Usunięto załącznik: SIWZ + Załączniki do oferty (SIWZ_+_Załączniki_do_oferty[5736x2].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:06:44 Usunięto załącznik: Zał. nr 2a do SIWZ - Projekt budowlany-Przebudowa drogi (Zał[5736x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:06:44 Usunięto załącznik: Zał. nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany - Remont zjazdu (Zał[5736x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:06:44 Usunięto załącznik: Zał. nr 2c do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu (Zał[5736x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:06:45 Usunięto załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (Zał[5736x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:06:45 Usunięto załącznik: Załączniki nr 1, nr 2d, 4, 6, 5, 7, 8 do SIWZ (Załączniki_nr_1,_nr_2d,_4,_6,_5,_7,_8_do_SIWZ;[5736x7].exe) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa