Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu

Data zamieszczenia w BZP: 10.06.2016 Numer ogłoszenia: 79895 - 2016;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.plSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 1.Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lginiu zlokalizowanego na działce nr 472/3. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i ziemne; 2) Podbudowa; 3) Nawierzchnia boiska 4) Sprzęt sportowy 5) Roboty i prace pozostałe.
 • II.1.5)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.20-8.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.III.1) WADIUMIII.2) ZALICZKI
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł
 • SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 •  
 • II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 •  
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wartości 240.000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): 1) koparka kołowa 0,25 m3 2) spycharka gąsienicowa 100kM 3) równiarka samojezdna 100 Mg 4) walec statyczny samojezdny 6-10 Mg 5) walec wibracyjny samojezdny 5-10 Mg, 6) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, 7) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.5. SIWZ.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje: 1.dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami:1.2. dysponowanie co najmniej 8-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 ppkt 5.2 - 5.4. SIWZ.
  • Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
  • 1.1.kierownik budowy, który posiada: a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), b) aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy (zał. nr 1 do oferty).III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. wypełniony kosztorys ofertowy - w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz  kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie, że wykazany w załączniku nr 8 do oferty sprzęt, jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa - wg. załącznika nr 9 do oferty;
 4. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 5. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy-jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności - 5
 • IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej plus 5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;
 2. b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
 3. c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 4. d) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót;
 5. e) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów, niezinwentaryzowane sieci itp.;
 6. f) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

g)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

h)wystąpienia okoliczności określonych w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy, a ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwe jest dotrzymanie określonego w umowie na roboty podstawowe terminu ich wykonania;

 1. i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
 2. j) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;
 3. k) w przypadku urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 4. l) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;
 5. m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 6. n) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;
 7. o) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.W przypadkach, o których mowa w pkt.1 Zamawiający może:

a)dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c)przedłużyć termin wykonania umowy;

d)dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;

e)wprowadzić roboty zamienne;

f)dokonać w umowie zmian dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

g)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

h)zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

i)dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;

j)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                        /-/Danuta Patalas

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2016-07-12 14:22:50
Ilość pobrań: 131

Data publikacji: 2016-06-10 11:39:01 (853 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-06-10 11:57:11 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5743x1].pdf) Małgorzata Ilska
2016-06-10 11:57:47 Dodano załącznik: Załączniki nr 1,6,7 do SIWZ (Załączniki_nr_1,6,7_do_SIWZ[5743x2].exe) Małgorzata Ilska
2016-06-10 11:58:36 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 2 DO SIWZ - Projekt budowlany (ZAŁ[5743x3].exe) Małgorzata Ilska
2016-06-10 11:59:16 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (ZAŁ[5743x4].exe) Małgorzata Ilska
2016-06-10 12:00:05 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ -STWiOR (ZAŁ[5743x5].exe) Małgorzata Ilska
2016-06-10 12:00:30 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - Zgłoszenie robót. (ZAŁ[5743x6].pdf) Małgorzata Ilska
2016-06-10 12:01:15 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (Załączniki_do_oferty[5743x7].exe) Małgorzata Ilska
2016-06-23 13:26:47 Dodano załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ[5743x8].pdf) Barbara Jaworska
2016-07-12 14:22:50 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BIP_OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA[5743x9].doc) Małgorzata Ilska
2016-07-12 14:23:05 DODANIE OGŁOSZENIA Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:38 Usunięto załącznik: SIWZ (SIWZ[5743x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:38 Usunięto załącznik: Załączniki nr 1,6,7 do SIWZ (Załączniki_nr_1,6,7_do_SIWZ[5743x2].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:38 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 2 DO SIWZ - Projekt budowlany (ZAŁ[5743x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:39 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (ZAŁ[5743x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:39 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ -STWiOR (ZAŁ[5743x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:40 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - Zgłoszenie robót. (ZAŁ[5743x6].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:40 Usunięto załącznik: ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (Załączniki_do_oferty[5743x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:49:40 Usunięto załącznik: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (Wyjaśnienia_nr_1_do_SIWZ[5743x8].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa