Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017

 

 

             
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
 
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017           
 
Ogłoszenie w BZP nr 338052 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1, 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail , faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemny pod rygorem nieważnosci
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny: ZP.271.18.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 118,552 km dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wschowa, w tym: drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ – o długości 28,805 km, drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1A do SIWZ – o długości 4,072 km,drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ – o długości 58,600 km, drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2A do SIWZ –o długości 27,075 km. 3.Do zakresu zamówienia po stronie Wykonawcy należy: a)usługa sprzętu i transportu wraz z obsługą oraz materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic, b)zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych, również w dni wolne od pracy i święta, a w przypadku niewystępowania warunków zimowych pozostawanie w gotowości ze sprzętem i jego obsługą, mieszanką piaskowo-solną, materiałami pędnymi, c)zakup i przygotowanie mieszanki materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna 20:1 na drogi miejskie i 4:1 na drogi zamiejskie). 5.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w wykazie nr 1 i nr 1A zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis standardów zimowego utrzymania ulic gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Wschowy- standard 2”. 6.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w wykazie nr 2 i nr 2A zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ pt. „Opis standardów zimowego utrzymania ulic gminnych oraz wewnętrznych zamiejskich- standard 6”. 7.Przedmiot realizacji zamówienia obejmującego drogi i ulice wykazane w załącznikach nr 1, 1A, 2 i 2A w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania ustala się następująco: a)rozpoczęcie realizacji: 01 grudnia 2016 r. od godz. 000 lub w dniu podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie; b)zakończenie realizacji: 15 kwietnia 2017 r. do godz. 2400. 8.Wykonywanie przedmiotu zamówienia polega na: 8.1.Pozostawaniu w gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia. 8.2.Odpowiednim oznakowaniu sprzętu biorącego udział w akcji oraz jego utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej. 8.3.Zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załącznikach nr 1, 1A,2 i 2A, do niniejszej Specyfikacji, zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 8.4.Zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a)w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b)w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c)w obrębie przystanków autobusowych, d)w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, e)na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, f)inne, według zaleceń Zamawiającego. 8.5.Zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 20:1 na drogi miejskie oraz 4:1 na drogi zamiejskie. 8.6.Odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: ` a)odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, b)oczyszczenie nawierzchni jezdni z piasku, śniegu i lodu, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków i wpustów ulicznych, c)oczyszczanie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych z piasku, śniegu i lodu. 8.7.Zapewnieniu łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy osobami biorącymi udział w akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, a koordynatorami akcji ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 8.8.Zakres zamówienia nie obejmuje oczyszczania z piasku, śniegu i lodu miejsc parkingowych w „Płatnej Strefie Parkowania” we Wschowie, z zastrzeżeniem pkt.9.4. 8.9.Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach w godz. 700–800 (telefonicznie, potwierdzając informację faksem, e-mailem lub na piśmie) a w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych, także w godz.1900-2000. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania tygodniowych raportów z zimowego utrzymania i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 3 dni po zakończeniu każdego tygodnia. 9.Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: 9.1.Wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpocząć w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: a)odśnieżania, b)likwidacji gołoledzi, c)likwidacji śliskości pośniegowej. 9.2.O konieczności rozpoczęcia wykonania zamówienia decyduje Wykonawca, informując o powyższym fakcie Zamawiającego. 9.3.Wykonawca przystępuje do wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia warunków atmosferycznych opisanych w ppkt. 9.1. 9.4.Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego po zakończeniu sezonu zimowego, nie później jednak niż do 15 maja 2017r. Końcowe oczyszczanie ulic miejskich obejmuje również miejsca parkingowe w Płatnej Strefie Parkowania we Wschowie. 9.5.Do zakresu zamówienia należy dostawa (zakup) materiałów, surowców, przedmiotów i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia. 10.Wykonawca winien przez cały okres realizacji umowy dysponować bazą dla sprzętu i materiałów niezbędnych do jej realizacji położoną w mieście Wschowa lub w gminie Wschowa lub w gminach ościennych do gminy Wschowa, tj. gm. Sława, gm. Wijewo, gm. Włoszakowice, gm. Święciechowa, gm. Niechlów, gm. Szlichtyngowa. 11.Wykonawca winien być ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym, oraz dopuszczonym do ruchu (jeżeli dotyczy) niżej wymienionym sprzętem (wymagania minimalne): a)ładowarka - szt.1 b)pługi - szt.4 c)piaskarki - szt.3 d)nośniki do w/w sprzętu - szt.4 e)samochód ciężarowy 5-8 ton do wywozu pozostałości materiałów uszorstniających - szt.1 2.Dysponuje lub będzie dysponował bazą dla sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji umowy, położoną w mieście Wschowa lub w gminie Wschowa albo w gminach ościennych do gminy Wschowa, tj. gm. Sława, gm. Wijewo, gm. Włoszakowice, gm. Święciechowa, gm. Niechlów, gm. Szlichtyngowa, najpóźniej od dnia 01 grudnia 2016r. lub od dnia podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie do 15 kwietnia 2017 r. 3.Dysponuje lub będzie dysponował kadrą pracowników w ilości co najmniej siedmiu (7) osób, w tym: a)jedną (1) osobą pełniącą funkcję koordynatora prac po stronie Wykonawcy, b)minimum sześcioma (6) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami/nośnikami sprzętu, o których mowa w pkt.2.3.1. 4.W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na zimowym utrzymaniu dróg i ulic, trwającą nieprzerwanie przez okres jednego sezonu zimowego (minimum 4 miesiące) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał złożenia: 1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: 1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 5. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 6. 3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.oświadczenie, że wykazany sprzęt, jest sprawny technicznie, a nośniki sprzętu oraz inne pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - według załącznika nr 8. 2. Oświadczenie, że wykazani kierowcy,posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia –według załącznika nr 9.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru wg załącznika nr 8 do SIWZ. 2.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Jeżeli dotyczy) – w wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 3 do oferty. 3.dowód uiszczenia wadium. 4.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 6.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy– według załącznika nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Lokalizacja bazy dla sprzętu i materiałów 30
Termin płatności faktur 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a)wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi (w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia obu stron, b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione, d)zwiększenia ilości dni objętych czynnym zimowym utrzymaniem, o których mowa w Rozdziale 10 pkt. 3 lit.a) SIWZ, e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f)urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), g)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, h)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, j)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. k)zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową. 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może: a)dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c)dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie usługi; d)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; e)dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług f)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia g)dokonać zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust.5 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; h)dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
/-/ Danuta Patalas

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 28.09 KB
Data publikacji: 2016-11-07 16:58:09
Ilość pobrań: 110
SIWZ
Rozmiar: 17 875.22 KB
Data publikacji: 2016-11-07 16:58:50
Ilość pobrań: 156
ZAŁĄCZNIKI NR 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 7, 8 DO SIWZ
Rozmiar: 5 325.23 KB
Data publikacji: 2016-11-07 16:59:22
Ilość pobrań: 154
ZAŁ. NR 5-6 DO SIWZ - Załacznik graficzny
Rozmiar: 9 423.80 KB
Data publikacji: 2016-11-07 16:59:50
Ilość pobrań: 118
ZAŁĄCZNIKI (DWA ETAPY)
Rozmiar: 255.54 KB
Data publikacji: 2016-11-07 17:00:15
Ilość pobrań: 119
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 601.88 KB
Data publikacji: 2016-11-16 13:37:52
Ilość pobrań: 113
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Rozmiar: 103.00 KB
Data publikacji: 2016-11-28 13:24:42
Ilość pobrań: 96

Data publikacji: 2016-11-07 16:41:57 (723 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-11-07 16:58:10 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5873x1].docx) Ewa Bogusławska
2016-11-07 16:58:50 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ_ZUD[5873x2].pdf) Ewa Bogusławska
2016-11-07 16:59:22 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI NR 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 7, 8 DO SIWZ (ZAŁĄCZNIKI_NR__1,_1A,_2,_2A,_3,_4,_7,_8_DO_SIWZ[5873x3].exe) Ewa Bogusławska
2016-11-07 16:59:51 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5-6 DO SIWZ - Załacznik graficzny (ZAŁ[5873x4].exe) Ewa Bogusławska
2016-11-07 17:00:16 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI (DWA ETAPY) (ZAŁĄCZNIKI_(DWA_ETAPY)[5873x5].exe) Ewa Bogusławska
2016-11-16 13:37:52 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z__otwarcia_ofert[5873x6].pdf) Ewa Bogusławska
2016-11-28 13:24:43 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY[5873x7].doc) Małgorzata Ilska
2016-11-28 13:25:08 DODANO ZAŁACZNIK Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa