Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017
 
 
Ogłoszenie nr 350023 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1, 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail , faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemny pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017
Numer referencyjny: ZP.271.19.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie w roku 2017, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych. 2.Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części: 2.1. CZEŚĆ 1 – składająca się z dwóch tras w tym: a) TRASA NR 1 (OBWÓD 1)-Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód I) we Wschowie w 2017. b)TRASA NR 2 (OBWÓD 2)- Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód II) we Wschowie w roku 2017. Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów. 2.2. CZĘŚĆ 2-Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku 2017. Informacje wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r., nr 46, poz.432 ze zm.) (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna). Ilość dni nauki w roku 2017 - wynosi 187 dni (26,7 tygodni nauki), średnia ilość dni w miesiącu – 18,7.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:60130000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych) o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Cześć 1 i 2 zamówienia: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Cześć 1 zamówienia:Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).(ubezpieczenie niezależne od obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów). Część 2 zamówienia:Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).(ubezpieczenie niezależne od obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 zamówienia: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdami w liczbie minimum 7 pojazdów, w tym: Trasa nr 1 – minimum 1. pojazd, Trasa nr 2 – minimum 6. pojazdów, przystosowanym do przewozu uczniów, wyposażonymi w system mechanicznego zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę, pozwalającymi na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniającą przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie przejazdów wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt 2.1.2. i pkt 2.2.2. Pojazdy przewidziane do realizacji tej części zamówienia winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.). 2.Dysponuje lub będzie dysponował kadrą pracowników w ilości minimum 7 kierowców, w tym: Trasa nr 1 – minimum 1. kierowca, Trasa nr 2 – minimum 6. kierowców, posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób. 3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej (2) dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na regularnym transporcie co najmniej 200 osób dziennie przez okres minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy. Część 2 zamówienia: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia minimum jednym (1) w pełni technicznie sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, bez opóźnień w każdych warunkach atmosferycznych. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 14 osób (bez kierowcy i opiekuna) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia minimum 2 uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu oraz niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.). 2.Dysponuje lub będzie dysponował: a)minimum jednym (1) kierowcą posiadającym kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób. 3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na regularnym transporcie co najmniej 10-ciu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przez okres minimum 3 miesięcy w ramach jednej umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania ofert na obie części zamówienia, Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę łącznie minimum ośmioma (8) pojazdami spełniającymi wymagania zawarte w pkt.2.3. ppkt. 2.3.1. oraz w pkt. 2.6. ppkt 2.6.1. oraz minimum ośmioma (8) kierowcami, spełniającymi wymagania zawarte w pkt.2.3. ppkt.2.3.2. oraz w pkt.2.6. ppkt.2.6.2.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Część 1 i 2 zamówienia:W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał złożenia: 1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć (dla części 1 i 2 zamówienia): 1.1. licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy złożyć: 2.1.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (dot. części 1 i 2 zamówienia). 3.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: 3.1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według: załącznika nr 5a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 5b (Część 2 zamówienia). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.2.wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według: załącznika nr 6a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 6b (Część 2 zamówienia). 3.3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według: załącznika nr 7a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 7b (Część 2 zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał złożenia: 1.oświadczenia, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt. 11.2. niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa – według: załącznika nr 8a (część 1 zamówienia), załącznika nr 8b (część 2 zamówienia). 2.oświadczenie, że wykazani kierowcy, o których mowa w pkt. 11.3. posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia – według: załącznika nr 9a (część 1 zamówienia), załącznika nr 9b (część 2 zamówienia). 3.proponowany plan (rozkład) jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z w wymaganiami Zamawiającego (dotyczy Części 1 zamówienia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Część 1 i 2 zamówienia: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru: 1.1. załącznik nr 2a do SIWZ (Część 1 zamówienia) 1.2. załącznik nr 2b do SIWZ (Część 2 zamówienia) 2.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do oferty. 3. dowód uiszczenia wadium. 4.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 zamówienia – w kwocie 8000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Część 2 zamówienia – w kwocie 1600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie zawodowe kierowców 20
Termin płatności 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a) udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej, b) wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi (w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia obu stron, c) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci, lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy lub zmiana harmonogramu przewozów (dot. części 1 zamówienia); e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci niepełnosprawnych, i/lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy (spowodowana np. zmianami miejsca zamieszkania dzieci niepełnosprawnych) w harmonogramie przewozów (dot. części 2 zamówienia). f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), h) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, j) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, k) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadkach, o których mowa wyżej Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; d) zmienić cenę netto i brutto za 1 km przewozu oraz zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; e) dokonać rozliczenia na podstawie ustalonej w wyniku negocjacji ceny za 1 km przewozu f) dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług g) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia h) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); i) dokonać zmian w załącznikach nr 1, 2 , 3 lub 4 do umowy (dot. części 1 zamówienia) j) dokonać zmian w załącznikach nr 1 do umowy (dot. części 2 zamówienia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZEŚĆ 1 – składająca się z dwóch tras w tym: a) TRASA NR 1 (OBWÓD 1)-Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód I) we Wschowie w 2017. Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do następujących szkół: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 położona we Wschowie przy ul. K. Wielkiego 10 2) Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów) 3) Przedszkole Nr 1 położone we Wschowie ul. Moniuszki 9. Szacunkowy przeciętny limit kilometrów wynosi - poniedziałek - piątek - 38 km dziennie. b)TRASA NR 2 (OBWÓD 2)- Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych oraz Gimnazjum nr 2 (Obwód II) we Wschowie w roku 2017. Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 2 położone we Wschowie ul. Zacisze 1 (Osiedle Jagiellonów. Szacunkowy przeciętny limit kilometrów wynosi: 1) wtorek, czwartek, piątek - 228,0 km dziennie 2) poniedziałek i środa – 246,80 km dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie zawodowe kierowców 20
Termin płatności 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2-Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku 2017. 1)Przeciętny limit kilometrów wynosi średnio 112 km dziennie. 2)Na dzień ogłaszania postępowania transportem objętych jest łącznie 14. dzieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie zawodowe kierowców 20
Termin płatności 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
    Burmistrz Miasta i Gminy
                         
                                                                                                                                            /-/Danuta Patalas
 
 


SIWZ
Rozmiar: 20 392.93 KB
Data publikacji: 2016-11-23 15:20:36
Ilość pobrań: 178
ZAŁĄCZNIKI (DWA ETAPY)
Rozmiar: 350.86 KB
Data publikacji: 2016-11-23 15:34:52
Ilość pobrań: 138
BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 115.00 KB
Data publikacji: 2016-11-23 15:36:38
Ilość pobrań: 128
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 593.57 KB
Data publikacji: 2016-12-02 07:56:12
Ilość pobrań: 105

Data publikacji: 2016-11-23 15:12:16 (518 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-11-23 15:20:36 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5876x1].pdf) Ewa Bogusławska
2016-11-23 15:31:07 Dodano załącznik: Zał. nr 1a do SIWZ -Projekt umowy - I część zamówienia (Zał[5876x2].pdf) Ewa Bogusławska
2016-11-23 15:33:24 Usunięto załącznik: Zał. nr 1a do SIWZ -Projekt umowy - I część zamówienia (Zał[5876x2].pdf) Ewa Bogusławska
2016-11-23 15:34:53 Dodano załącznik: ZAŁĄCZNIKI (DWA ETAPY) (ZAŁĄCZNIKI_(DWA_ETAPY)[5876x2].exe) Ewa Bogusławska
2016-11-23 15:36:38 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5876x3].doc) Ewa Bogusławska
2016-12-02 07:56:19 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z_otwarcia_ofert[5876x4].pdf) Ewa Bogusławska
2016-12-02 07:57:59 dodanie załącznika Ewa Bogusławska
2016-12-02 07:58:00 dodanie informacji z otwarcia ofert Ewa Bogusławska
2016-12-02 10:27:55 Poprawiono problem z wyświetlaniem ogłoszenia Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa