Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym- etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie
wraz z odwodnieniem drogowym- etap II

 

Data zamieszczenia w BZP: 25-01-2017 r.

Nr ogłoszenia w BZP: 14020 - 2017

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1, 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340. Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.wschowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemny pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym- etap II Numer referencyjny: ZP.271.1.217

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest- Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie – etap II. Zadanie realizowane w ramach WPF: zadanie pn. Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z przebudową ul. Ogińskiego i ul. Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym – etap II, realizowane na działkach nr ewid.: 1152/19, 1152/17, 1138/1, 1264/37, 1264/29 obręb Wschowa (Decyzja Starosty Wschowskiego nr 188/2015 znak:SOB.6740.228.2015 z dnia 16.07.2015 r. o pozwoleniu na budowę) oraz na działce nr ewid. 1198 obręb Wschowa - pas drogowy drogi krajowej nr 12(decyzja Wojewody Lubuskiego nr IB-II.7840.143.2015.KKoł z dnia 30.10.2015r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę).

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45232411-6, 45232440-8, 45232452-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 150


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:

 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):

a)koparko-spycharka,

b)koparka,

c)walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg,

d)samochód wywrotka 10-15 Mg,

e)samochód skrzyniowy 5-10 Mg,

f)samochód dostawczy min. 0,9 Mg,

g)ubijak spalinowy, h)wibrator powierzchniowy,

i)piła do cięcia kostki.

 1. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: 1)kierownik budowy branży drogowej, który posiada:

 - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2
z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290
z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

- aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

 1. Dysponuje co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
 2. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej jedno zamówienie tożsame
  z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi wraz
  z budową/przebudową sieci kanalizacji deszczowej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał złożenia:

1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, według załącznika nr 5;

2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 6.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do oferty (jeżeli dotyczy).
 2. Dowód uiszczenia wadium.
 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
 5. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy- według załącznika nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji i rękojmi

35

Termin patności

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:

a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów itp.;

e) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót;

h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

i) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;

j) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT);

k) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;

l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;

m) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

n) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach, o których mowa wyżej Zamawiający może:

 1. dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
 2. dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. przedłużyć termin wykonania umowy;
 4. dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;
 5. wprowadzić roboty zamienne;
 6. dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);
 7. zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
 8. zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
 9. dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;
 10. dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.
  6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 09/02/2017, godzina: 12:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 92.50 KB
Data publikacji: 2017-01-25 13:52:04
Ilość pobrań: 113

Data publikacji: 2017-01-25 13:32:31 (851 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-01-25 13:52:04 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[5936x1].doc) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:52:56 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[5936x2].pdf) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:54:42 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁ[5936x3].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:55:55 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ- Projekt budowlany - Przebudowa ulicy Kurpińskiego i Ogińskiego (ZAŁ[5936x4].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:56:59 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - Projekt organizacji ruchu (ZAŁ[5936x5].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:58:11 Dodano załącznik: ZAŁ.NR 3 DO SIWZ - Projekt budowlany - Odwodnienie drogowe w ulicy 55 PPP (ZAŁ[5936x6].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:58:57 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - Specyfikacje techniczne (ZAŁ[5936x7].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:59:26 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[5936x8].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 13:59:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - Pozwolenie na budowę Starosta Wschowski Nr 188-2015 (ZAŁ[5936x9].pdf) Barbara Jaworska
2017-01-25 14:00:31 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ-Pozwolenie na budowę Wojewoda Lubuski Nr 143-15 (ZAŁ[5936x10].pdf) Barbara Jaworska
2017-01-25 14:00:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (ZAŁ[5936x11].exe) Barbara Jaworska
2017-01-25 14:01:37 Dodano załącznik: ZAŁACZNIKI (DWA ETAPY) BIP (ZAŁACZNIKI_(DWA_ETAPY)_BIP[5936x12].exe) Barbara Jaworska
2017-02-10 11:42:21 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (informacja_z_otwarcia_ofert[5936x13].pdf) Małgorzata Ilska
2017-02-10 11:42:46 DODANIE ZAŁĄCZNIKA Małgorzata Ilska
2017-02-23 12:36:38 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (Zawiadomienie_o_wyborze_-_Ogińskiego_i_Kurpińskiego_Etap_II[5936x14].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:48 Usunięto załącznik: SIWZ (SIWZ[5936x2].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁ[5936x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ- Projekt budowlany - Przebudowa ulicy Kurpińskiego i Ogińskiego (ZAŁ[5936x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:49 Usunięto załącznik: ZAŁ.NR 3 DO SIWZ - Projekt budowlany - Odwodnienie drogowe w ulicy 55 PPP (ZAŁ[5936x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - Projekt organizacji ruchu (ZAŁ[5936x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - Specyfikacje techniczne (ZAŁ[5936x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy (ZAŁ[5936x8].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - Pozwolenie na budowę Starosta Wschowski Nr 188-2015 (ZAŁ[5936x9].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:52 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ-Pozwolenie na budowę Wojewoda Lubuski Nr 143-15 (ZAŁ[5936x10].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:52 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (ZAŁ[5936x11].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:52 Usunięto załącznik: ZAŁACZNIKI (DWA ETAPY) BIP (ZAŁACZNIKI_(DWA_ETAPY)_BIP[5936x12].exe) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:53 Usunięto załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (informacja_z_otwarcia_ofert[5936x13].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 12:11:53 Usunięto załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (Zawiadomienie_o_wyborze_-_Ogińskiego_i_Kurpińskiego_Etap_II[5936x14].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa