Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
 
Ogłoszenie nr 602504-N-2017 zamieszczone w BZP w dniu 2017-10-16 r.
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
Numer referencyjny: ZP.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa. Teren na którym zlokalizowane są obiekty znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego miasta Wschowa i podlega ochronie konserwatorskiej.
Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na trzy części:
Część 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 10,
Część 2 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, ul. Wolsztyńska 4,
Część 3 Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie ul. Targowa 8.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace budowlano instalacyjne związane z termomodernizacją przedmiotowych obiektów wraz z opracowaniem projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych na podstawie:
1) Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
2) Projektów budowlanych będących w posiadaniu Zamawiającego, dla których zostały wydane pozwolenia na budowę,
3) Opisu Przedmiotu Zamówienia i SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45300000-0
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie etapu projektowego do 31 stycznia 2018r.
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 1- 2.000.000,00 zł, dla Części 2- 2.000.000,00 zł, dla Części 3- 1.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż:
dla Części 1- 4.000 m3
dla Części 2- 5.000 m3
dla Części 3- 3.000 m3
2)Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna instalację lub wymianę centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż:
dla Części 1- 4.000 m3
dla Części 2- 5.000 m3
dla Części 3- 3.000 m3
3) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie jednej instalacji fotowoltaicznej o wydajności nie mniejszej niż:
dla Części 1- 40 000 kWh/rok
dla Części 2- 40 000 kWh/rok
dla Części 3- 20 000 kWh/rok
4) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej, niż:
dla Części 1- 4.000 m3
dla Części 2- 5.000 m3
dlaCzęści 3- 3.000 m3
W zakres wykazanego zadania winno obligatoryjnie wchodzić wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na spełnienie warunku udziału w postępowaniu legitymował się tym samym doświadczeniem dla każdej części na którą składa swoją ofertę (pod warunkiem, spełnienia wymagań). Powyższe winno zostać czytelnie wskazane.
5) Warunek, w zakresie dysponowania osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: warunek dla wszystkich części zamówienia
a) Kierownikiem Budowy posiadającym: – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż:
dla Części 1- 4.000 m3
dla Części 2- 5.000 m3
dla Części 3- 3.000 m3
W zakres zadania winna obligatoryjnie wchodzić wymiana centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
b) Kierownikiem Robót Instalacyjnych posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)– w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót Instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym dwoma robotami instalacyjnymi polegającymi na wymianie centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż:
dla Części 1- 4.000 m3
dla Części 2- 5.000 m3
dla Części 3- 3.000 m3
c) Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym:
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót Instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
d) Projektantem branży architektonicznej posiadającym:
- uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej;
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta branży architektonicznej;
e) Projektantem branży sanitarnej posiadającym:
- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta;
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów obejmujących zakresem instalację pomp ciepła;
f) Projektantem branży elektrycznej posiadającym:
- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta;
- doświadczenie w zaprojektowaniu jednej instalacji fotowoltaicznej o wydajności nie mniejszej niż 25 000 kWh/rok oraz zaprojektowaniu jednego systemu zarządzania energią i monitorowania zużycia mediów.
g) co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 7.2. ppkt 7.2.1. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.1.litera a) SIWZ Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
2. wykaz robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ dla części 1,załącznik nr 3b do SIWZ dla części 2,załącznik nr 3c do SIWZ dla części 3;
2.Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej sporządzoną wg załącznika nr 4 do SIWZ i wypełnioną w części (częściach) dla których składana jest oferta;
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 10.2. SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 7do SIWZ);
4.Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (załącznik składany ze wskazaniem Części zamówienia, której dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Dla Części 1- 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
Dla Części 2- 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
Dla Części 3- 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy zł 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
1.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w następujących przypadkach:
1) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
4) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt2) i 3):
a) obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że zmiana/-y, wiąże/-ą się ze zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy.
b) waloryzacja wynagrodzenia polegać będzie na jego zwiększeniu o kwotę zwiększonych kosztów wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
c) wniosek o waloryzację wynagrodzenia składa Wykonawca.
Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami, potwierdzającymi okoliczność wskazaną w ust.1 pkt.1) Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.
5) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych,
6) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji nie objętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
1.2. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach:
1) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
2) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
3) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,
4) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
5) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
6) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C),
7) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram,
8) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
9) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
10) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ppkt 2-9 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
1.3. Zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
1) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa,
2) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
3) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
4) konieczności wykonania robót zamiennych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie:
2.1. wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
2.2. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
c) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,
d) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
e) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w §17 umowy na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie przez zaproponowane osoby warunków udziału w postępowaniu postawionych na etapie postępowania przetargowego. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on możliwość nieudzielenia zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleks budynków składający się z budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, o powierzchni zabudowy: 1 410,20 m2 Zestawienie powierzchni i kubatury dla kompleksu SP nr 1 - powierzchnia netto budynku: 3 975,40 m2 - powierzchnia użytkowa: 3 711,89 m - kubatura budynku (ogrzewana): 13 694,41 m3 Wymagany zakres prac projektowych - Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. - Opracowanie projektu wykonawczego. Wymagany zakres prac budowlano-instalacyjnych - Roboty dociepleniowe - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - Modernizacja instalacji CO i CWU, - Modernizacja istniejących źródeł ciepła - montaż pomp ciepła - Montaż paneli fotowoltaicznych, - System zarządzania energią (monitoring zużycia),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45311200-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zakończenie etapu projektowego do 31 stycznia 2018r.


Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleks budynków składający się z budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, o powierzchni zabudowy 1 486,24 m2 Zestawienie powierzchni i kubatury dla kompleksu SP nr 2 - Powierzchnia netto budynku 4 836,23 m2 - Powierzchnia użytkowa 4 417,15 m2 - Kubatura budynku (ogrzewana) 18 425,45 m3 Wymagany zakres prac projektowych - Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. - Opracowanie projektu wykonawczego. Wymagany zakres prac budowlano-instalacyjnych - Roboty dociepleniowe - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - Modernizacja instalacji CO i CWU, - Modernizacja istniejących źródeł ciepła - montaż pomp ciepła - Montaż paneli fotowoltaicznych, - System zarządzania energią (monitoring zużycia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45311200-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zakończenie etapu projektowego do 31 stycznia 2018r.


Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek wolnostojący o powierzchni zabudowy: 688,95 m2 - powierzchnia netto: 1 528,06 m2 - powierzchnia użytkowa: 1 371,74m2 - kubatura budynku: 4 389,57 m3 - liczba kondygnacji: 3 Wymagany zakres prac projektowych - Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. - Opracowanie projektu wykonawczego. Wymagany zakres prac budowlano-instalacyjnych - Roboty dociepleniowe - Modernizacja instalacji CO i CWU, - Modernizacja istniejących źródeł ciepła - montaż pomp ciepła - Montaż paneli fotowoltaicznych, - System zarządzania energią (monitoring zużycia),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45311200-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zakończenie etapu projektowego do 31 stycznia 2018r.

                                                                                                            
 
                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                        
                                                                                                                   /-/Danuta Patalas
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zał. nr 1f do SIWZ_Projekt budowlany SP nr 1

 

 ZAŁ_1g do SIWZ - Projekt bud. pierwotny SP 2

 

Zał. nr 1g1 do SIWZ_Projekt budowlany po zmianach SP nr 2

 

 ZAŁ_1g2 do SIWZ -Projekt Wymiana pokrycia SP2

 

 Zał. nr 1h do SIWZ Projekt budowlany Sam.Przedsz. nr 5

 


BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc
Rozmiar: 130.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 14:47:49
Ilość pobrań: 135
SIWZ
Rozmiar: 16 125.14 KB
Data publikacji: 2017-10-16 14:49:49
Ilość pobrań: 264
Zal. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
Rozmiar: 223.17 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:45:18
Ilość pobrań: 170
ZAŁ NR 1a - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Rozmiar: 9 228.12 KB
Data publikacji: 2017-10-16 14:51:09
Ilość pobrań: 150
Zał. 1b Audyt Przedszkole nr 5
Rozmiar: 2 211.63 KB
Data publikacji: 2017-10-16 14:53:31
Ilość pobrań: 134
Zał. 1b Audyt SP nr 1 Kazimierza Wielkiego 10
Rozmiar: 2 375.05 KB
Data publikacji: 2017-10-16 14:58:33
Ilość pobrań: 129
Zał. 1b Audyt SP nr 2 Wolsztyńska 4
Rozmiar: 2 295.29 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:01:25
Ilość pobrań: 136
Zał. nr 1c do SIWZ_Ekspertyza ornit. SP nr 1
Rozmiar: 2 266.38 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:03:11
Ilość pobrań: 114
Zał. nr 1d do SIWZ_Ekspertyza ornit. SP nr 2
Rozmiar: 1 920.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:05:21
Ilość pobrań: 118
Zał. nr 1e do SIWZ_Ekspertyza ornit. Sam.Przed.nr 5
Rozmiar: 2 324.26 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:30:27
Ilość pobrań: 153
Zal. nr 1i do SIWZ_ Decyzje pozwolenia na budowę
Rozmiar: 3 482.23 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:31:38
Ilość pobrań: 133
ZAL.NR 1j do SIWZ -Tabela Równoważności
Rozmiar: 64.42 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:32:30
Ilość pobrań: 123
ZAŁ_NR 1k do SIWZ - Wzór HARM
Rozmiar: 47.00 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:35:27
Ilość pobrań: 137
Zał. nr 1L - Przedmiar robót SP nr 1
Rozmiar: 136.49 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:34:18
Ilość pobrań: 142
Zal. nr 1ł do SIWZ- Przedmiar robót Sp nr 2
Rozmiar: 157.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:35:17
Ilość pobrań: 192
Zal. nr 1m do SIWZ - Przedmiar robót Przedszkole nr 5
Rozmiar: 99.36 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:36:19
Ilość pobrań: 135
Zal. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy dla części 1,2 i 3
Rozmiar: 810.07 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:37:25
Ilość pobrań: 172
ZAŁ 3a do SIWZ - Formularz Oferty Część 1
Rozmiar: 253.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:37:16
Ilość pobrań: 119
ZAŁ 3b do SIWZ - Formularz Oferty Część 2
Rozmiar: 253.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:37:42
Ilość pobrań: 115
ZAŁ 3c do SIWZ - Formularz Oferty Część 3
Rozmiar: 253.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:38:09
Ilość pobrań: 114
Zal. nr 4 do SIWZ - Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej
Rozmiar: 44.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:39:41
Ilość pobrań: 137
ZAŁ NR 5 DO SIWZ - Oświadczenie- brak podstaw wykluczenia
Rozmiar: 224.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:40:17
Ilość pobrań: 109
Zal. nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie- warunki udzialu
Rozmiar: 225.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:40:39
Ilość pobrań: 99
ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Rozmiar: 217.00 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:41:13
Ilość pobrań: 120
Zal. nr 8 do SIWZ - Wykaz robot budowlanych
Rozmiar: 228.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:41:27
Ilość pobrań: 110
ZAŁ NR 9 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
Rozmiar: 272.50 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:42:20
Ilość pobrań: 111
Zal. nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie_grupa kapitalowa
Rozmiar: 221.00 KB
Data publikacji: 2017-10-16 15:42:42
Ilość pobrań: 102
Zal. nr 1g3 do SIWZ - Projekt stolarka -1_ SP nr 2
Rozmiar: 1 003.87 KB
Data publikacji: 2017-10-17 07:42:40
Ilość pobrań: 128
WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ
Rozmiar: 1 161.17 KB
Data publikacji: 2017-10-27 09:28:30
Ilość pobrań: 105
WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ
Rozmiar: 1 099.18 KB
Data publikacji: 2017-10-27 13:03:25
Ilość pobrań: 112
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Rozmiar: 881.55 KB
Data publikacji: 2017-10-31 13:31:43
Ilość pobrań: 170
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 1
Rozmiar: 412.36 KB
Data publikacji: 2017-11-27 11:26:18
Ilość pobrań: 121
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 2
Rozmiar: 413.70 KB
Data publikacji: 2017-11-27 11:26:50
Ilość pobrań: 104
Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 3
Rozmiar: 412.86 KB
Data publikacji: 2017-11-27 11:27:15
Ilość pobrań: 118

Data publikacji: 2017-10-16 14:07:50 (1847 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-10-16 14:47:50 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[6131x1].doc) Damian Poźniak
2017-10-16 14:49:49 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[6131x2].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 14:51:09 Dodano załącznik: ZAŁ NR 1a - Program Funkcjonalno-Użytkowy 15 09 2017 (ZAŁ_NR_1a_-__Program_Funkcjonalno-Użytkowy_15_09_2017[6131x3].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 14:53:31 Dodano załącznik: (Zał[6131x4].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 14:58:33 Dodano załącznik: Zał. 1b Audyt SP nr 1 Kazimierza Wielkiego 10 (1) (Zał[6131x5].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 15:01:26 Dodano załącznik: Zał. 1b Audyt SP nr 2 Wolsztyńska 4 (Zał[6131x6].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 15:03:11 Dodano załącznik: Zał. nr 1c do SIWZ_Ekspertyza ornit. SP nr 1 (Zał[6131x7].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 15:05:21 Dodano załącznik: Zał. nr 1d do SIWZ_Ekspertyza ornit. SP nr 2 (Zał[6131x8].pdf) Damian Poźniak
2017-10-16 15:30:27 Dodano załącznik: Zał. nr 1e do SIWZ_Ekspertyza ornit. Sam.Przed.nr 5 (Zał[6131x9].pdf) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:31:38 Dodano załącznik: Zal. nr 1i do SIWZ_ Decyzje pozwolenia na budowę (Zal[6131x10].exe) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:32:30 Dodano załącznik: ZAL.NR 1j do SIWZ -Tabela Równoważności (ZAL[6131x11].pdf) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:33:50 Dodano załącznik: ZAŁ_NR 1k do SIWZ - Wzór HARM (ZAŁ_NR_1k_do_SIWZ_-__Wz?lr_HARM[6131x12].xls) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:34:18 Dodano załącznik: Zał. nr 1L - Przedmiar robót SP nr 1 (ZAŁ_NR_1L_do_SIWZ_-PRZEDMIAR_ROBÓT_SP_NR_1[6131x13].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:34:53 Usunięto załącznik: ZAŁ_NR 1k do SIWZ - Wzór HARM (ZAŁ_NR_1k_do_SIWZ_-__Wz?lr_HARM[6131x12].xls) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:35:18 Dodano załącznik: Zal. nr 1ł do SIWZ- Przedmiar robót Sp nr 2 (ZAŁ_NR_1ł_do_SIWZ_-_PRZEDMIAR_ROBÓT_SP_NR_2[6131x13].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:35:27 Dodano załącznik: ZAŁ_NR 1k do SIWZ - Wzór HARM (ZAŁ_NR_1k_do_SIWZ_-__Wzor_HARM[6131x14].xls) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:36:19 Dodano załącznik: Zal. nr 1m do SIWZ - Przedmiar robót Przedszkole nr 5 (ZAŁ_NR_1m__do_SIWZ_-_PRZEDMIAR_ROBÓT_PRZEDSZKOLE_NR_5[6131x15].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:37:16 Dodano załącznik: ZAŁ 3a do SIWZ - Formularz Oferty Część 1 (ZAŁ_3a_do_SIWZ_-_Formularz_Oferty__Część_1[6131x16].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:37:25 Dodano załącznik: Zal. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy dla części 1,2 i 3 (ZAŁ_2_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Część_1,2_i_3[6131x17].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:37:42 Dodano załącznik: ZAŁ 3b do SIWZ - Formularz Oferty Część 2 (ZAŁ_3b_do_SIWZ_-_Formularz_Oferty__Część_2[6131x18].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:38:10 Dodano załącznik: ZAŁ 3c do SIWZ - Formularz Oferty Część 3 (ZAŁ_3c_do_SIWZ_-_Formularz_Oferty__Część_3[6131x19].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:39:42 Dodano załącznik: Zal. nr 4 do SIWZ - Tabela Elemetóow Ceny Ryczaltowej (ZAŁ__NR_4_do_SIWZ-TECR[6131x20].xls) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:40:17 Dodano załącznik: ZAŁ NR 5 DO SIWZ - Oświadczenie- brak podstaw wykluczenia (ZAŁ_NR_5_DO_SIWZ_-_Oswiadczenie__brak_podstaw_wykluczenia[6131x21].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:40:40 Dodano załącznik: Zal. nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie- warunki udzialu (ZAŁ__NR_6_DO_SIWZ-_Oświadczenie_-_warunki_udziału[6131x22].doc) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:41:13 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (ZAŁ[6131x23].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:41:27 Dodano załącznik: Zal. nr 8 do SIWZ - Wykaz robot budowlanych (ZAŁ__NR_8_DO_SIWZ__-_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH[6131x24].doc) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:42:20 Dodano załącznik: ZAŁ NR 9 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB (ZAŁ__NR_9_DO_SIWZ_-_WYKAZ_OSOB[6131x25].doc) Barbara Jaworska
2017-10-16 15:42:42 Dodano załącznik: Zal. nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie_grupa kapitalowa (ZAŁ__NR_10_DO_SIWZ_-_Oświadczenie__grupa_kapitałowa[6131x26].doc) Małgorzata Ilska
2017-10-16 15:45:18 Dodano załącznik: Zal. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia (ZAŁ[6131x27].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-17 07:42:40 Dodano załącznik: Zal. nr 1g3 do SIWZ - Projekt stolarka -1_ SP nr 2 (Zał_nr_1_g3_do_SIWZ_-_Projekt__Stolarka-1__SP_2[6131x28].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-27 09:28:30 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[6131x29].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-27 13:03:25 Dodano załącznik: WYJASNIENIA NR 2 DO SIWZ (WYJASNIENIA_NR_2_DO_SIWZ[6131x30].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-31 13:31:43 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT[6131x31].pdf) Małgorzata Ilska
2017-10-31 13:32:08 DODANIE INFORMACJI Małgorzata Ilska
2017-11-27 11:26:19 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 1 (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_Częśc_1[6131x32].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-27 11:26:50 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 2 (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_Część_2[6131x33].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-27 11:27:15 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty - Część 3 (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_Część_3[6131x34].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-27 11:27:34 dodanie zawiadomień Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa