Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019 Ogłoszenie w BZP nr 612842-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek 1 , 67400 Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.

Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie

adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: pisemny pod rygorem nieważności Adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019 Numer referencyjny: ZP.271.13.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 118,552 km dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wschowa, w tym:

a) drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ – o długości 28,805 km,

b) drogi i ulice gminne położone w obrębie miasta Wschowa wykazane w załączniku nr 1A do SIWZ – o długości 4,072 km,

c) drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ – o długości 58,600 km,

d) drogi i ulice gminne zamiejskie na terenie gminy Wschowa wykazane w załączniku nr 2A do SIWZ –o długości 27,075 km.

3. Do zakresu zamówienia po stronie Wykonawcy należy:

a) usługa sprzętu i transportu wraz z obsługą oraz materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic,

b) zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych, również w dni wolne od pracy i święta, a w przypadku niewystępowania warunków zimowych pozostawanie w gotowości ze sprzętem i jego obsługą, mieszanką piaskowo-solną, materiałami pędnymi,

c) zakup i przygotowanie mieszanki materiałów uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna 20:1 na drogi miejskie i 4:1 na drogi zamiejskie).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1. sezon zimowy 2017/2018 a) rozpoczęcie realizacji: 15 grudnia 2017 r. od godz. 0:00 lub w dniu podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie; b) zakończenie realizacji: 31 marca 2018 r. do godz. 24:00, z wyłączeniem końcowego oczyszczania ulic, które winno nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2018r.

2. sezon zimowy 2018/2019 a) rozpoczęcie realizacji: 15 grudnia 2018 r. od godz. 0:00 lub w dniu podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie; b) zakończenie realizacji: 31 marca 2019 r. do godz. 24:00, z wyłączeniem końcowego oczyszczania ulic, które winno nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:

1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym, oraz dopuszczonym do ruchu (jeżeli dotyczy) niżej wymienionym sprzętem (wymagania minimalne):

a) ładowarka - szt.1

b) pługi - szt.3

c) piaskarki - szt.2

d) nośniki do w/w sprzętu - szt.3

e) samochód ciężarowy 5-8 ton do wywozu pozostałości materiałów uszorstniających - szt.1

2.Dysponuje lub będzie dysponował bazą dla sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji umowy, położoną w mieście Wschowa lub w gminie Wschowa albo w gminach ościennych do gminy Wschowa, tj. gm. Sława, gm. Wijewo, gm. Włoszakowice, gm. Święciechowa, gm. Niechlów, gm. Szlichtyngowa, najpóźniej od dnia 15 grudnia 2017r. lub od dnia podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie, do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem pkt.8 Rozdziału 2 SIWZ

3.Dysponuje lub będzie dysponował kadrą pracowników w ilości co najmniej sześciu (6) osób, w tym:

- jedną (1) osobą pełniącą funkcję koordynatora prac po stronie Wykonawcy,

- minimum pięcioma (5) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami/nośnikami sprzętu, o których mowa w Rozdziale 5 Dział 1 pkt. 2.3.1. SIWZ; Kierowcy – operatorzy powinni posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg i ulic.

4.W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na zimowym utrzymaniu dróg i ulic, trwającą nieprzerwanie przez okres jednego sezonu zimowego (minimum 4 miesiące) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 13 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 14 do SIWZ. 3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 15 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.oświadczenia, że wykazany sprzęt, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 9.2. SIWZ jest sprawny technicznie, a nośniki sprzętu oraz inne pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - według załącznika nr 16 do SIWZ.

2.oświadczenia, że wykazani kierowcy, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 9.3. SIWZ posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia –według załącznika nr 17 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ.

2.Dowód uiszczenia wadium.

3.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Lokalizacja bazy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:

a)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione,

c)zwiększenia ilości dni objętych czynnym zimowym utrzymaniem, o których mowa w Rozdziale 10 pkt. 3 ppkt 3.1.lit.a) oraz ppkt 3.2. a) i b) SIWZ, d)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e)wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych usług,

f)w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,

g)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,

h)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa

i)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową.

k)innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może:

a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;

c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmienić termin wykonania umowy;

e) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;

f) dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług

g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

j) dokonać zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust.5 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-16, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


BIP OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2017-11-14 12:43:46
Ilość pobrań: 92

Data publikacji: 2017-11-08 13:36:35 (560 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-11-08 13:59:06 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[6157x1].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:01:32 Dodano załącznik: ZAŁ. 1 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE M.WSCHOWA (załącznik_nr_1_-wykaz_dr?lg_wewn[6157x2].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:02:11 Dodano załącznik: zAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE M.WSCHOWA (załącznik_1A-_wykaz_dr?lg_wew[6157x3].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:02:54 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_nr_2_-_wykaz_dr?lg_zamiejskich[6157x4].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:03:24 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2A - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_2A-_wykaz_dr?lg_zamiejskich_na_terenie_gminy_Wschowa[6157x5].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:04:45 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW ULIC NA TERENIE MIASTA (załącznik_nr_3_-opis_standard?lw_ulic_na_terenie_miasta[6157x6].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:05:26 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDARÓW DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_nr_4_-_opis_standard?lw_dr?lg_zamiejskich[6157x7].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:06:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1 (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5_do_SIWZ[6157x8].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:07:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5A DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1A (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5A_do_SIWZ[6157x9].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:08:58 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 5B DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1 (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5B_do_SIWZ[6157x10].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:11:02 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A ARKUSZ 1 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_1[6157x11].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:12:01 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 1A (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_1A[6157x12].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:12:36 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_2[6157x13].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:13:09 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 3 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_3[6157x14].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:13:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 4 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_4[6157x15].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:14:28 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 4A (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_4A[6157x16].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:15:03 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (Zał[6157x17].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:15:40 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (Zał[6157x18].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:16:40 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE Z ART.25a UST.1 - WARUNKI UDZIAŁU (Zał[6157x19].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:17:29 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE Z ART.25a UST.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA (Zał[6157x20].docx) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:18:08 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ- ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTEPNIENIA ZASOBÓW (Zał[6157x21].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:18:48 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ (Zał[6157x22].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:19:20 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 13 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (Zał[6157x23].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:20:08 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 14 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (Zał[6157x24].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:20:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 15 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW (Zał[6157x25].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:21:32 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 16 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. SPRZETU (Zał[6157x26].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:22:19 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 17 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. UPRAWNIEŃ KADRY PRACOWNICZEJ (Zał[6157x27].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. 1 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE M.WSCHOWA (załącznik_nr_1_-wykaz_dr?lg_wewn[6157x2].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:50 Usunięto załącznik: zAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE M.WSCHOWA (załącznik_1A-_wykaz_dr?lg_wew[6157x3].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_nr_2_-_wykaz_dr?lg_zamiejskich[6157x4].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:50 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2A - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_2A-_wykaz_dr?lg_zamiejskich_na_terenie_gminy_Wschowa[6157x5].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW ULIC NA TERENIE MIASTA (załącznik_nr_3_-opis_standard?lw_ulic_na_terenie_miasta[6157x6].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:43:51 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDARÓW DRÓG ZAMIEJSKICH (załącznik_nr_4_-_opis_standard?lw_dr?lg_zamiejskich[6157x7].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:45:23 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA (ZAŁ[6157x22].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:46:15 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG MIEJSKICH DODATKOWYCH (ZAŁ_NR_1A_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_miejskich_dodatkowych_2017-_2019_2[6157x23].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:46:56 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_A_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_zamiejskich_2017-2019[6157x24].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:47:41 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_zamiejskich_2017-2019[6157x25].docx) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:48:30 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW NA TERENIE MIASTA (ZAŁ_NR_3_DO_SIWZ_-_Opis_standard?lw_zimowego_na_terenie_miasta_w_2017-2019[6157x26].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-08 14:50:53 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW DROGI ZAMIEJSKIE (ZAŁ_NR_4_DO_SIWZ_-Opis_standard?lw_drogi_zamiejskie_2017-2019[6157x27].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:32:15 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG MIEJSKICH DODATKOWYCH (ZAŁ_NR_1A_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_miejskich_dodatkowych_2017-_2019_2[6157x23].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:32:15 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_A_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_zamiejskich_2017-2019[6157x24].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:32:15 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_DO_SIWZ_-_Wykaz_dr?lg_zamiejskich_2017-2019[6157x25].docx) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:32:16 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW NA TERENIE MIASTA (ZAŁ_NR_3_DO_SIWZ_-_Opis_standard?lw_zimowego_na_terenie_miasta_w_2017-2019[6157x26].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:32:30 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDARDÓW DROGI ZAMIEJSKIE (ZAŁ_NR_4_DO_SIWZ_-Opis_standard?lw_drogi_zamiejskie_2017-2019[6157x27].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:33:24 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DROG MIEJSKICH DODATKOWYCH (ZAŁ_NR_1A_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_miejskich_dodatkowych_2017-_2019_2[6157x23].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:34:20 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - WYKAZ DROG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_A_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_zamiejskich_2017-2019[6157x24].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:35:56 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DROG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_zamiejskich_2017-2019[6157x25].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:36:49 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDOW NA TERENIE MIASTA (ZAŁ_NR_3_DO_SIWZ_-_Opis_standardow_zimowego_na_terenie_miasta_w_2017-2019[6157x26].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:38:45 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDAROW DROGI ZAMIEJSKIE (ZAŁ_NR_4_DO_SIWZ_-Opis_standardow_drogi_zamiejskie_2017-2019[6157x27].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-09 08:39:41 DODANIE ZAŁACZNIKÓW Małgorzata Ilska
2017-11-14 12:41:45 Dodano załącznik: Informacja o zmianie SIWZ (Informacja_o_zmianie_SIWZ[6157x28].pdf) Barbara Jaworska
2017-11-14 12:43:04 Dodano załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH_14[6157x29].pdf) Barbara Jaworska
2017-11-14 12:43:47 Dodano załącznik: BIP OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA[6157x30].doc) Barbara Jaworska
2017-11-17 13:25:39 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Informacja_z_otwarcia_ofert[6157x31].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-17 13:25:54 DODANIE INFORMACJI Małgorzata Ilska
2017-12-04 13:24:03 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[6157x32].pdf) Barbara Jaworska
2018-06-12 11:39:37 Usunięto załącznik: SIWZ (SIWZ[6157x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:37 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1 (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5_do_SIWZ[6157x8].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:39 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5A DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1A (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5A_do_SIWZ[6157x9].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:39 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 5B DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 1 (DROGI I ULICE MIEJSKIE) (Załącznik_nr_5B_do_SIWZ[6157x10].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:39 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A ARKUSZ 1 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_1[6157x11].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:40 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 1A (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_1A[6157x12].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:40 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 2 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_2[6157x13].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:41 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 3 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_3[6157x14].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:41 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 4 (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_4[6157x15].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:42 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - ZAŁACZNIK GRAFICZNY DO ZAŁ. NR 2 I 2A - ARKUSZ 4A (Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Arkusz_4A[6157x16].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:42 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (Zał[6157x17].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:42 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (Zał[6157x18].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:43 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE Z ART.25a UST.1 - WARUNKI UDZIAŁU (Zał[6157x19].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:43 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE Z ART.25a UST.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA (Zał[6157x20].docx) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:46 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ- ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTEPNIENIA ZASOBÓW (Zał[6157x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:47 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 12 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ (Zał[6157x22].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:49 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 13 DO SIWZ - WYKAZ USŁUG (Zał[6157x23].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:54 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 14 DO SIWZ - WYKAZ NARZĘDZI (Zał[6157x24].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:55 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 15 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW (Zał[6157x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:57 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 16 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. SPRZETU (Zał[6157x26].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:58 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 17 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. UPRAWNIEŃ KADRY PRACOWNICZEJ (Zał[6157x27].doc) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:39:58 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - WYKAZ DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA (ZAŁ[6157x22].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:00 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 1A DO SIWZ - WYKAZ DROG MIEJSKICH DODATKOWYCH (ZAŁ_NR_1A_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_miejskich_dodatkowych_2017-_2019_2[6157x23].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:01 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2A DO SIWZ - WYKAZ DROG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_A_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_zamiejskich_2017-2019[6157x24].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:02 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - WYKAZ DROG ZAMIEJSKICH (ZAŁ_NR_2_DO_SIWZ_-_Wykaz_drog_zamiejskich_2017-2019[6157x25].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:02 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - OPIS STANDARDOW NA TERENIE MIASTA (ZAŁ_NR_3_DO_SIWZ_-_Opis_standardow_zimowego_na_terenie_miasta_w_2017-2019[6157x26].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:04 Usunięto załącznik: ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - OPIS STANDAROW DROGI ZAMIEJSKIE (ZAŁ_NR_4_DO_SIWZ_-Opis_standardow_drogi_zamiejskie_2017-2019[6157x27].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:05 Usunięto załącznik: Informacja o zmianie SIWZ (Informacja_o_zmianie_SIWZ[6157x28].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:08 Usunięto załącznik: SIWZ PO ZMIANACH (SIWZ_PO_ZMIANACH_14[6157x29].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:09 Usunięto załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Informacja_z_otwarcia_ofert[6157x31].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-12 11:40:12 Usunięto załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[6157x32].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa