Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019

 

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
Ogłoszeniew BZP nr 619573-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie piosemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
Numer referencyjny: ZP.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. 2. Zakres zamówienia obejmuje oczyszczanie: 2.1. dróg i ulic oraz chodników łącznej powierzchnia 163 609,9m2 , w tym: 2.1.1. drogi i ulice - 145 490,80 m2, 2.1.2. chodniki - 18 119,10 m2 . 2.2. koszy ulicznych - 294 szt. 2.3. koszy na psie odchody - 8 szt. 2.4. przystanków autobusowych - 7 szt. 3. Do zakresu prac objętych zamówienie należy: 1) oczyszczanie jezdni ulic, placów oraz oczyszczanie chodników i schodów w ciągu komunikacyjnym, w tym również oczyszczanie chodników w okresie sezonu zimowego (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.), z pominięciem okresu zimowego utrzymania dróg. 2) opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie powierzchni chodnika w promieniu 2 metrów wokół kosza. 3) opróżnianie koszy na psie odchody wraz z zakupem i uzupełnieniem zestawu higienicznego (obejmującego 4 tyś. torebek/rok), 4) sprzątanie przystanków autobusowych, 5) czyszczenie rynsztoków, 6) likwidacja zmiotek ulicznych, 7) usuwanie zarastającej roślinności z chodników, 8) likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, 9) zwilżanie nawierzchni ulic i placów, 10) prace interwencyjne po imprezach masowych. 4. Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic, placów polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi i innych) z całej powierzchni jezdni ulic w tym pól martwych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, a także górnych powierzchni krawężnika i opasek przyjezdniowych. Usługi powinny być realizowane mechanicznie lub ręcznie w szczególności wszędzie tam, gdzie użycie mechanicznego sprzętu nie jest możliwe (np. w miejscach parkujących samochodów) lub przy zastosowaniu specjalistycznych mechanicznych urządzeń i narzędzi czyszczących, z pominięciem okresu zimowego utrzymania dróg. 5. Oczyszczanie chodników ręczne lub mechaniczne polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń z całej powierzchni chodnika oraz odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi w sezonie zimowym. 6. Usuwanie skutków wandalizmu, np. rozbite szkło, poprzewracane kosze uliczne, pojemniki na śmieci itp. 7. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie poprzez przeprowadzanie: 1) oczyszczania jezdni ulic i placów na całej szerokości pasa drogowego 2 x w roku wg wykazu ulic - Załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 2) oczyszczania jezdni ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m 6 x w tygodniu (oprócz niedziel) – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 1 do SIWZ . 3) oczyszczania ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w tygodniu– szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 2do SIWZ . 4) oczyszczania jezdni, ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w miesiącu – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 3 do SIWZ . 5) oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 6 x w tygodniu (poniedziałek - sobota, w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 1900) – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 4 do SIWZ . 6) oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 1 x w tygodniu w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 19 00 - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 5 do SIWZ . 7) opróżniania 122 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 1 x dziennie – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 6 do SIWZ . 8) opróżniania 172 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 3 razy w tygodniu – szczegółowy wykaz został określony w tabeli Załącznik nr 7 do SIWZ . 9) opróżnianie 8 sztuk koszy na psie odchody w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1x w tygodniu wraz z uzupełnieniem zestawu higienicznego - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 8 do SIWZ . 10) oczyszczanie 1 x w tygodniu 7 szt. przystanków autobusowych na terenie miasta Wschowa (mycie szyb, opróżnianie koszy, pozamiatanie) - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 9 do SIWZ . 11) jednokrotnie w ciągu dnia zwilżanie w upalne dni tj. gdy temperatura powietrza o godz. 17:00 wynosi 25 stopni C i więcej nawierzchni ulic i placów wyszczególnionych w tabeli Załącznik nr 1 do SIWZ, z zastosowaniem polewarek samochodowych lub pojazdów przystosowanych i/lub zastosowanie w razie konieczności kurtyny wodnej po uzgodnieniu z koordynatorem oczyszczania miasta po stronie Zamawiającego. 12) prac interwencyjnych, o których mowa w pkt.11. 13) ustawianie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego koszy ulicznych, oraz: a) utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy ulicznych - 294 szt.; b) utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy na psie odchody - 8 szt.; c) przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał inwentaryzacji koszy i niezwłocznego przekazywanie wyników inwentaryzacji na piśmie Zamawiającemu; d) w przypadku stwierdzenia brakujących koszy powiadamianie o tym fakcie Zamawiającego; e) mycie koszy co najmniej 1 raz na kwartał.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na oczyszczaniu miasta Wschowy o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia: a) na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, b) na zbieranie odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na zbieranie odpadów oznaczonych kodami: 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczeniach oraz dokumentach.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1.1.Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym, oraz dopuszczonym do ruchu (jeżeli dotyczy) niżej wymienionym sprzętem (wymagania minimalne): a) zamiatarka chodnikowa samojezdna – 1 szt., b) sprzęt ręczny do czyszczenia chodników i ulic (wózki, miotły itp. min. po 10 szt.) c) ciągnik kołowy z przyczepą - 1 szt., d) samochód dostawczy min. ładowność 1 t – 1 szt., e) polewarka lub pojazd przystosowany – 1 szt. f) kurtyna wodna - 1 szt. 1.2. Dysponuje lub będzie dysponował kadrą pracowników w ilości co najmniej jedenastu (11) osób, w tym: - jedną (1) osobą pełniącą funkcję koordynatora prac po stronie Wykonawcy, - minimum dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami/nośnikami sprzętu, o których mowa w pkt. 1.1. 1.3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na oczyszczaniu chodników oraz jezdni ulic miejskich, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże zamówienie będące w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże, że usługa ta jest już realizowana przez okres co najmniej 12 m-cy i na dzień składania ofert wartość zrealizowanej usługi była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust.2 ustawy, winien przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał złożenia: 1.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: 1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 16 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 17 do SIWZ. 1.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 18 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał złożenia: 1.1. oświadczenia, że wykazany sprzęt, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 9.2. SIWZ niniejszego rozdziału jest sprawny technicznie, a nośniki sprzętu oraz inne pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - według załącznika nr 19 do SIWZ. 1.2. oświadczenia, że osoby skierowane do obsługi sprzętu mechanicznego, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 9.2.SIWZ posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia –według załącznika nr 20 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 14 do SIWZ. 2. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 5. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 15 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł. ( słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione, c) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d) zmian w wykazie dróg, ulic i chodników objętych zamówieniem, e) zmian ilości koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody, f) zmian ilości przystanków autobusowych, g) zmiany okresu realizacji zimowego utrzymania dróg i ulic, h) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych usług, i) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, j) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa l) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa, m) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. n) zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową. o) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach: a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że zmiana/-y, o których mowa w ust. 3 pkt b i c wiąże/-ą się ze zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. 4. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt b i c polegać będzie na jego zwiększeniu o kwotę zwiększonych kosztów wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 5. Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa w pkt.3 składa Wykonawca. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami, potwierdzającymi okoliczność wskazaną w pkt 3. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. 6. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prace takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum; c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d) zmienić termin wykonania umowy; e) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; f) dokonać zmian w załącznikach nr 1-9 do SIWZ; g) dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług h) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); i) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; j) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; k) dokonać zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ; l) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług. 8. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 

 


SIWZ
Rozmiar: 19 267.52 KB
Data publikacji: 2017-11-21 13:58:24
Ilość pobrań: 102
Zał. nr 1 do SIWZ - Wykaz ulic do codziennego oczyszczania
Rozmiar: 177.59 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:00:15
Ilość pobrań: 97
Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz ulic do oczyszczania 1x w tygodniu
Rozmiar: 180.33 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:01:52
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz ulic do oczyszczania 1x w miesiącu
Rozmiar: 242.05 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:04:25
Ilość pobrań: 96
Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz chodników do codziennego oczyszczania
Rozmiar: 197.50 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:04:52
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz chodników do oczyszczania 1x w tygodniu
Rozmiar: 189.58 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:05:31
Ilość pobrań: 93
Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych do codziennego opróżniania
Rozmiar: 162.84 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:05:53
Ilość pobrań: 83
Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych do oprózniania 3x w tygodniu
Rozmiar: 170.24 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:06:17
Ilość pobrań: 93
Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz koszy na psie odchody
Rozmiar: 150.43 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:07:40
Ilość pobrań: 88
Zał. nr 9 do SIWZ - Wykaz przystanków autobusowych na terenie m. Wschowy
Rozmiar: 229.31 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:08:15
Ilość pobrań: 83
Zał. nr 10 do SIWZ _ Projekt umowy
Rozmiar: 357.21 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:09:21
Ilość pobrań: 90
ZAŁ. NR 11 DO SIWZ - Formularz oferty
Rozmiar: 111.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:09:50
Ilość pobrań: 92
Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:10:21
Ilość pobrań: 84
Zał. nr 13 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia;
Rozmiar: 25.54 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:11:01
Ilość pobrań: 89
Zał. nr 14 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów;
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:11:26
Ilość pobrań: 77
Zał. nr 15 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:12:00
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 16 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:13:03
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 17 do SIWZ- Wykaz narzędzi
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:13:29
Ilość pobrań: 87
Zał. nr 18 do SIWZ -Wykaz osób
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:14:02
Ilość pobrań: 95
Zał. nr 19 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. sprzętu
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:14:28
Ilość pobrań: 86
Zał. nr 20 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2017-11-21 14:15:01
Ilość pobrań: 86
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 367.70 KB
Data publikacji: 2017-11-29 14:56:25
Ilość pobrań: 90
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar: 378.79 KB
Data publikacji: 2017-12-13 10:20:50
Ilość pobrań: 73

Data publikacji: 2017-11-21 13:37:58 (422 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-11-21 13:58:24 Dodano załącznik: (SIWZ[6167x1].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:00:15 Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ - Wykaz ulic do codziennego oczyszczania (Zał[6167x2].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:01:53 Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz ulic do oczyszczania 1x w tygodniu (Zał[6167x3].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:04:26 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz ulic do oczyszczania 1x w miesiącu (Zał[6167x4].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:04:52 Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz chodników do codziennego oczyszczania (Zał[6167x5].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:05:32 Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz chodników do oczyszczania 1x w tygodniu (Zał[6167x6].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:05:53 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych do codziennego opróżniania (Zał[6167x7].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:06:18 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych do oprózniania 3x w tygodniu (Zał[6167x8].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:07:41 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz koszy na psie odchody (Zał[6167x9].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:08:18 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - Wykaz przystanków autobusowych na terenie m. Wschowy (Zał[6167x10].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:09:21 Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ _ Projekt umowy (Zał[6167x11].pdf) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:09:50 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 11 DO SIWZ - Formularz oferty (ZAŁ[6167x12].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:10:21 Dodano załącznik: Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu (Zał[6167x13].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:11:01 Dodano załącznik: Zał. nr 13 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (Zał[6167x14].docx) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:11:28 Dodano załącznik: Zał. nr 14 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (Zał[6167x15].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:12:00 Dodano załącznik: Zał. nr 15 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (Zał[6167x16].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:13:03 Dodano załącznik: Zał. nr 16 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (Zał[6167x17].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:13:29 Dodano załącznik: Zał. nr 17 do SIWZ- Wykaz narzędzi (Zał[6167x18].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:14:02 Dodano załącznik: Zał. nr 18 do SIWZ -Wykaz osób (Zał[6167x19].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:14:28 Dodano załącznik: Zał. nr 19 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. sprzętu (Zał[6167x20].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-21 14:15:02 Dodano załącznik: Zał. nr 20 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej (Zał[6167x21].doc) Małgorzata Ilska
2017-11-29 14:56:25 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z_otwarcia_ofert[6167x22].pdf) Barbara Jaworska
2017-12-13 10:20:51 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[6167x23].pdf) Małgorzata Ilska
2017-12-13 10:21:07 dodanie załacznika Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa