Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja
i sadzenie drzew na terenie miasta i gminy Wschowa

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie w BZP nr 512436-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
  Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.wschowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni
w obrębie miasta Wschowy oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew na terenie miasta
i gminy Wschowa
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.

Część 1 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja i sadzenie drzew w obrębie miasta Wschowy w latach 2018-2019.

 1. Zakres zamówienia Części 1 obejmuje łącznie 198 336,23 m2 terenów zieleni miejskiej,
  w tym:
  a)185 653,23 m2 trawniki, rabaty, pozostałe alejki;
  b)3 932 m2 krzewy/żywopłoty;

c)8 751 m2 – powierzchnia alejek spacerowych w Parku Tysiąclecia, na Placu Zamkowym, Placu Farnym, skwerze przy ul. Łaziennej;

d)14 658,00 m2 – powierzchnia stawu nr 1 i 2 przy ul. Obrońców Warszawy.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 2. a) utrzymanie i pielęgnację roślin:

 - w donicach drewnianych - 14szt,

- w donicach plastikowych – 14szt.,

- w donicach wiszących – 7szt.,

- w donicach typu wieża – 14szt.

- w gazonach betonowych 5 szt.

 1. b) wycinkę drzew w ilości 60 szt.(rocznie około 30 szt. )

 

Część 2 - Wycinka, cięcia techniczne i sanitarne oraz sadzenie drzew na terenach wiejskich, w obrębie gminy Wschowa w latach 2018-2019.

 1. Zakres zamówienia Części 2 obejmuje:

1) Wycinkę drzew na terenach wiejskich w tym również usuwanie wywrotów i złomów oraz uprzątnięcie terenu. Szacunkowa liczba drzew przewidzianych do wycięcia/usunięcia w okresie trwania umowy wynosi 40 szt. (rocznie około 20 szt.) Wykonawca zobowiązany jest przetransportować pozyskane drewno do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pozyskana gałęziówka przechodzi na własność Wykonawcy.

2)  Wykonywanie cięć technicznych i sanitarnych, usuwanie posuszu- szacunkowa w ilość
     30 szt. ( rocznie około 15 szt.)

3)  Sadzenie drzew (materiał Zamawiającego) – szacunkowa ilość 20 szt. (rocznie około
     10 szt.) w tym:

 1. a) zabezpieczenie nasadzeń siatką i palikami (materiał Wykonawcy).
 2. b) podlewanie nowo posadzonych drzew, z częstotliwością odpowiadającą panującym
  warunkom atmosferycznym (koszt wody do podlewania ponosi Wykonawca).

 

Część 3 - Wycinka drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa w latach 2018-2019.

Zakres zamówienia Części 3 obejmuje:

 • Wycinka drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa, w tym również usuwanie wywrotów i złomów, usuwanie posuszu, wycinka drzew pochylonych stwarzających zagrożenie. Prace polegające na pozyskaniu drewna, zrywki drewna do wyznaczonego miejsca, manipulacji i wyrobu sortymentów stosowych drewna oraz uprzątnięcie terenu. Planowana ilość drewna do pozyskania w okresie trwania umowy to około 400 m3 (rocznie około 200m3). Wykonawca zobowiązany jest przetransportować pozyskane drewno do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pozyskana gałęziówka przechodzi na własność Wykonawcy.II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77211400-6

77211500-7

77211600-8

77312000-0

77313000-7

77320000-9

77340000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-03-01

2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Część 1

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia:

 1. a) na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,
 2. b) na zbieranie odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów, Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na zbieranie odpadów oznaczonych kodami:

    20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

    20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

     20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów.

Część 2

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia:

 1. a) na transport odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

      (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) przez organ właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,

 1. b) na zbieranie odpadów, wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów, Wykonawca winien dysponować w szczególności zezwoleniem na zbieranie odpadów oznaczonych kodami:

    20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji.


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Część 1

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):
1) kosiarka samojezdna - szt. 1
2) kosiarka spalinowa – szt. 3,

3) kosa spalinowa – szt. 3,

4) podkaszarka - szt. 1,

5) pilarka spalinowa - szt. 1,

6) pilarka teleskopowa – szt.1

7) opryskiwacz (ręczny, plecakowy) - szt. 2,

8) nożyce spalinowe do żywopłotu - szt. 2,

9) wertykulator - szt. 1,

10) glebogryzarka - szt. 1,

11) rębarka do gałęzi – szt.1,

12) samochód dostawczy o  ładowności min. 1 t - szt. 1,

13) pojazd do przewozu drewna o ładowności min.1m3 – 1 szt.

14) pojazd przystosowany do podlewania nasadzeń – szt. 1,

15) podnośnik do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz wycinki drzew – szt.1,

 1. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 12 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym (wymagania minimalne) :

1) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia;

2) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie,

3) minimum 1 osobą posiadającą zaświadczenie o odbyciu kursu obsługi pilarek łańcuchowych,

4) minimum 1 osobą posiadającą zaświadczenie o odbyciu kursu pracy na wysokościach metodą alpinistyczną,

5) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie podestów ruchomych przejezdnych, samojezdnych montowanych na pojeździe

6) minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami.

 1. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę, polegającą na wykonywaniu usługi z zakresu bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz wycinaniu, sadzeniu i pielęgnacji drzew, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, w ramach jeden umowy. Przez bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni należy rozumieć usługę polegającą na koszeniu nawierzchni trawiastych, sadzeniu roślin, formowaniu żywopłotów. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże zamówienie w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże, że usługa ta jest już realizowana przez okres co najmniej 12 m-cy i na dzień składania ofert wartość zrealizowanej usługi była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto.

Część 2

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:

 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

1) pilarka spalinowa - szt. 1,

2) pilarka teleskopowa – szt.1,

3) rębarka do gałęzi – szt.1,

4) samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 1,

5) podnośnik do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz wycinki drzew
    – szt.1

6) pojazd do przewozu drewna o ładowności min. 1m3 – szt. 1

 1. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym (wymagania minimalne):

1) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia;

2) minimum 1 osobą posiadającą zaświadczenie o odbyciu kursu obsługi pilarek łańcuchowych,

3) minimum 1 osobą posiadającą zaświadczenie o odbyciu kursu pracy na wysokościach metodą alpinistyczną,

4) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie podestów ruchomych przejezdnych, samojezdnych montowanych na pojeździe

5) minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami.

Część 3

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:

1.Dysponuje lub będzie dysponował następującym technicznie sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego (wymagania minimalne):

1) pilarka spalinowa - szt. 1,

2) pilarka teleskopowa – szt.1

3) rębarka do gałęzi – szt.1,

4) samochód dostawczy min. ładowność 1 t - szt. 1,

5) ciągnik wraz z przyczepą zrywkową do przewozu drewna – 2 zestawy.

2.Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym (wymagania minimalne) :

1) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia;

2) minimum 2. osobami posiadającymi zaświadczenie o odbyciu kursu obsługi pilarek łańcuchowych,

3) minimum 2. osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania wykazanymi pojazdami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
  o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. (Dot. tylko części 1 zamówienia) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 13 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 14 do SIWZ dla Części 1, załącznik nr 14a do SIWZ dla Części 2 i załącznik nr 14b do SIWZ dla Części 3.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami według załącznika nr 15 do SIWZ dla Części 1, załącznik nr 15a do SIWZ dla Części 2 i załącznik nr 15b do SIWZ dla Części 3.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Oświadczenia, że wykazane pojazdy mechaniczne, o których mowa w pkt. 9.2. Rozdziału 6 SIWZ są sprawne technicznie i posiadają aktualne dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego - według załącznika nr 16 do SIWZ dla Części 1, załącznika nr 16a dla Części 2
i załącznika 16b dla Części 3.

 1. Oświadczenie, że wykazane osoby (minimum 2 osoby), o których mowa w pkt. 9.3. Rozdziału 6 SIWZ posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia –według załącznika nr 17 do SIWZ dla Części 1, załącznika nr 17a dla Części 2 i załącznika 17b dla Części 3.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 11 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

2.Dowód uiszczenia wadium.

3.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).

 1. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 12 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:

a)Część 1- 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

b)Część 2 – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)

c)Część 3 – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a)wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie usługi
(w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia obu stron;

b)wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;

c)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i obiektywnie uzasadnione;

d)każdorazowej sprzedaży budynku lub lokalu w budynkach stanowiących 100% własność Gminy, jeżeli budynek ten graniczy z terenem zielonym (dot. Części 1 zamówienia);

e)wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;

f)w przypadku zmian w załącznikach nr 3-6 do SIWZ dot. terenów zielonych w tym trawników, a także krzewów, żywopłotów, gazonów, kwietników, ścieżek/alei, drzew przeznaczonych do wycinki, placów zabaw - położonych na terenie m. Wschowa, objętych zamówieniem  (dot. Części 1 zamówienia);

g)w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;

h)przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;

i)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

j)wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;

k)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług:

Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

k)zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową;

l)innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w następujących sytuacjach:

a)w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., Nr 847, z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 3.Obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że zmiana/-y, o których mowa w ust. 2 pkt b i c wiąże/-ą się ze zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. 4.Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt b i c polegać będzie na jego zwiększeniu o kwotę zwiększonych kosztów wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 5.Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa w ust.2 składa Wykonawca. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami, potwierdzającymi okoliczność wskazaną w ust.2. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.

6.Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prace takie wykonane bez zgody Zamawiającego zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.

7.W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może:

a)dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

b)dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum; c)dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d)dokonać zmiany w załącznikach nr 3-6 do SIWZ

e)dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;

f)dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług

g)dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

h)zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

i)zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

j)dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej oraz wycinka, pielęgnacja
i sadzenie drzew w obrębie miasta Wschowy w latach 2018-2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres zamówienia Części 1 obejmuje łącznie 198 336,23 m2 terenów zieleni miejskiej, w tym:

a)185 653,23 m2 trawniki, rabaty, pozostałe alejki;

b)3 932 m2 krzewy/żywopłoty;

c)8 751 m2 – powierzchnia alejek spacerowych w Parku Tysiąclecia, na Placu Zamkowym, Placu Farnym, skwerze przy ul. Łaziennej;

d)14 658,00 m2 – powierzchnia stawu nr 1 i 2 przy ul. Obrońców Warszawy,

2.Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 1. a) utrzymanie i pielęgnację roślin:

- w donicach drewnianych - 14szt,

- w donicach plastikowych – 14szt.,

- w donicach wiszących – 7szt.,

- w donicach typu wieża – 14szt.

- w gazonach betonowych 5 szt.

 1. b) wycinkę drzew w ilości 60 szt.(rocznie około 30 szt. )
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77312000-0, 77313000-7, 77314100-5, 77320000-9, 77340000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Wycinka, cięcia techniczne i sanitarne oraz sadzenie drzew na

terenach wiejskich, w obrębie gminy Wschowa w latach 2018-2019.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia Części 2 obejmuje:

1)Wycinkę drzew na terenach wiejskich w tym również usuwanie wywrotów i złomów oraz uprzątnięcie terenu. Szacunkowa liczba drzew przewidzianych do wycięcia/usunięcia w okresie trwania umowy wynosi 40 szt. (rocznie około 20 szt.) Wykonawca zobowiązany jest przetransportować pozyskane drewno do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pozyskana gałęziówka przechodzi na własność Wykonawcy.

2)Wykonywanie cięć technicznych i sanitarnych, usuwanie posuszu- szacunkowa w ilość 30 szt. ( rocznie około 15 szt.)

3)Sadzenie drzew (materiał Zamawiającego) – szacunkowa ilość 20 szt. (rocznie około 10 szt.) w tym:

a)zabezpieczenie nasadzeń siatką i palikami (materiał Wykonawcy).

b)podlewanie nowo posadzonych drzew, z częstotliwością odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym (koszt wody do podlewania ponosi Wykonawca).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Wycinka drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa
w latach 2018-2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia Części 3 obejmuje:

1)Wycinkę drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa, w tym również usuwanie wywrotów i złomów, usuwanie posuszu, wycinka drzew pochylonych stwarzających zagrożenie. Prace polegające na pozyskaniu drewna, zrywki drewna do wyznaczonego miejsca, manipulacji i wyrobu sortymentów stosowych drewna oraz uprzątnięcie terenu. Planowana ilość drewna do pozyskania w okresie trwania umowy to około 400m3 (rocznie około 200 m3). Wykonawca zobowiązany jest przetransportować pozyskane drewno do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pozyskana gałęziówka przechodzi na własność Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

                                                                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                      /-/ Miłosz Czopek

                                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2018-02-01 10:12:20
Ilość pobrań: 78
SIWZ
Rozmiar: 22 638.56 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:13:18
Ilość pobrań: 140
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis standardów utrzymania zieleni
Rozmiar: 61.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:14:13
Ilość pobrań: 99
Zał. nr 2 SIWZ - Harmonogram wykonywania prac
Rozmiar: 78.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:14:53
Ilość pobrań: 93
Zał. nr 3 do SIWZ - Strefa 1 Wykaz terenów zielonych
Rozmiar: 54.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:15:55
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 4 do SIWZ - Strefa 2 _Wykaz terenów zielonych
Rozmiar: 48.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:16:36
Ilość pobrań: 82
Zał. nr 5 do SIWZ - Strefa 3 Wykaz terenów zielonych
Rozmiar: 99.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:17:20
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz placów zabaw
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:17:57
Ilość pobrań: 85
Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy Część 1
Rozmiar: 290.74 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:18:32
Ilość pobrań: 91
Zał. nr 7a do SIWZ - Projekt umowy Część 2
Rozmiar: 275.87 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:18:59
Ilość pobrań: 77
Zał. nr 7b do SIWZ -Projekt umowy Część 3
Rozmiar: 246.62 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:19:35
Ilość pobrań: 82
Zał. nr 8 do SIWZ - Formularz oferty Część 1
Rozmiar: 142.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:20:06
Ilość pobrań: 88
Zał. nr 8a do SIWZ - Formularz oferty Część 2
Rozmiar: 89.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:21:14
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 8b do SIWZ - Formularz oferty Część 3
Rozmiar: 86.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:21:38
Ilość pobrań: 82
Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 1 warunki-udzialu
Rozmiar: 74.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:22:07
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 9a do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 2 warunki-udzialu
Rozmiar: 67.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:22:34
Ilość pobrań: 78
Zał. nr 9b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 3 warunki-udzialu
Rozmiar: 68.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:23:01
Ilość pobrań: 83
Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-Pzp-podstawy-wykluczenia;
Rozmiar: 45.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:23:49
Ilość pobrań: 88
Zał. nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostepnienia zasobów;
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:24:32
Ilość pobrań: 76
Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:28:04
Ilość pobrań: 79
Zał. nr 13 do SIWZ- Wykaz wykonanych usług;
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:28:34
Ilość pobrań: 83
Zał. nr 14 do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 1
Rozmiar: 48.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:29:04
Ilość pobrań: 91
Zał. nr 14a do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 2
Rozmiar: 44.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:29:30
Ilość pobrań: 76
Zał. nr 14b do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 3
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:30:03
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 15 do SIWZ -Wykaz osób Część 1
Rozmiar: 68.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:30:27
Ilość pobrań: 78
Zał. nr 15a do SIWZ -Wykaz osób Część 2
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:30:54
Ilość pobrań: 83
Zał. nr 15b do SIWZ -Wykaz osób Część 3
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:31:35
Ilość pobrań: 92
Zał. nr 16 do SIWZ - Oświad Wykon dot. sprzętu Część 1
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:32:16
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 16a do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. sprzętu Część 2
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:33:03
Ilość pobrań: 77
Zał. nr 16b do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. sprzętu Część 3
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:33:55
Ilość pobrań: 81
Zał. nr 17 do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Część 1;
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:34:33
Ilość pobrań: 84
Zał. nr 17a do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Częśc 2;
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:35:12
Ilość pobrań: 77
Zał. nr 17b do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Częśc 3;
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2018-02-01 10:35:58
Ilość pobrań: 80
Zał. nr 9 do SIWZ - PO ZMIANACH Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 1 warunki-udzialu
Rozmiar: 80.50 KB
Data publikacji: 2018-02-05 15:11:15
Ilość pobrań: 80
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Rozmiar: 623.79 KB
Data publikacji: 2018-02-09 11:35:54
Ilość pobrań: 121
Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 1 zamówienia
Rozmiar: 375.18 KB
Data publikacji: 2018-02-16 12:41:19
Ilość pobrań: 81
Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 2 zamówienia
Rozmiar: 374.96 KB
Data publikacji: 2018-02-16 12:41:46
Ilość pobrań: 77
Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 3 zamówienia
Rozmiar: 394.35 KB
Data publikacji: 2018-02-23 13:41:16
Ilość pobrań: 90

Data publikacji: 2018-02-01 10:01:40 (518 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-02-01 10:12:20 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_Ogłoszenie_o_zam?lwieniu_1[6264x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:13:18 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[6264x2].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:14:13 Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ - Opis standardów utrzymania zieleni (Zał[6264x3].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:14:54 Dodano załącznik: Zał. nr 2 SIWZ - Harmonogram wykonywania prac (Zał[6264x4].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:15:55 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Strefa 1 Wykaz terenów zielonych (Zał[6264x5].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:16:36 Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ - Strefa 2 _Wykaz terenów zielonych (Zał[6264x6].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:17:20 Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ - Strefa 3 Wykaz terenów zielonych (Zał[6264x7].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:17:57 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz placów zabaw (Zał[6264x8].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:18:32 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy Część 1 (Zał[6264x9].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:18:59 Dodano załącznik: Zał. nr 7a do SIWZ - Projekt umowy Część 2 (Zał[6264x10].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:19:35 Dodano załącznik: Zał. nr 7b do SIWZ -Projekt umowy Część 3 (Zał[6264x11].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:20:06 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ - Formularz oferty Część 1 (Zał[6264x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:21:15 Dodano załącznik: Zał. nr 8a do SIWZ - Formularz oferty Część 2 (Zał[6264x13].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:21:38 Dodano załącznik: Zał. nr 8b do SIWZ - Formularz oferty Część 3 (Zał[6264x14].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:22:07 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 1 warunki-udzialu (Zał[6264x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:22:34 Dodano załącznik: Zał. nr 9a do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 2 warunki-udzialu (Zał[6264x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:23:02 Dodano załącznik: Zał. nr 9b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 3 warunki-udzialu (Zał[6264x17].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:23:49 Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-Pzp-podstawy-wykluczenia; (Zał[6264x18].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:24:32 Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie do udostepnienia zasobów; (Zał[6264x19].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:28:04 Dodano załącznik: Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (Zał[6264x20].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:28:34 Dodano załącznik: Zał. nr 13 do SIWZ- Wykaz wykonanych usług; (Zał[6264x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:29:04 Dodano załącznik: Zał. nr 14 do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 1 (Zał[6264x22].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:29:30 Dodano załącznik: Zał. nr 14a do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 2 (Zał[6264x23].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:30:03 Dodano załącznik: Zał. nr 14b do SIWZ- Wykaz narzędzi Część 3 (Zał[6264x24].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:30:28 Dodano załącznik: Zał. nr 15 do SIWZ -Wykaz osób Część 1 (Zał[6264x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:30:54 Dodano załącznik: Zał. nr 15a do SIWZ -Wykaz osób Część 2 (Zał[6264x26].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:31:35 Dodano załącznik: Zał. nr 15b do SIWZ -Wykaz osób Część 3 (Zał[6264x27].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:32:16 Dodano załącznik: Zał. nr 16 do SIWZ - Oświad Wykon dot. sprzętu Część 1 (Zał[6264x28].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:33:03 Dodano załącznik: Zał. nr 16a do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. sprzętu Część 2 (Zał[6264x29].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:33:55 Dodano załącznik: Zał. nr 16b do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. sprzętu Część 3 (Zał[6264x30].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:34:33 Dodano załącznik: Zał. nr 17 do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Część 1; (Zał[6264x31].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:35:13 Dodano załącznik: Zał. nr 17a do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Częśc 2; (Zał[6264x32].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-01 10:35:59 Dodano załącznik: Zał. nr 17b do SIWZ - Oświad Wykonawcy dot. uprawnień kadry pracowniczej Częśc 3; (Zał[6264x33].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-05 15:11:16 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - PO ZMIANACH Oświadczenie-z-art-25a-ust-1- Część 1 warunki-udzialu (Zał[6264x34].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-05 15:11:37 DODANO ZAŁACZNIK Małgorzata Ilska
2018-02-09 11:35:54 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Informacja_z_otwarcia_ofert[6264x35].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-16 12:41:19 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 1 zamówienia (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-CZĘŚĆ_1[6264x36].pdf) Barbara Jaworska
2018-02-16 12:41:47 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 2 zamówienia (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-CZĘŚĆ_2[6264x37].pdf) Barbara Jaworska
2018-02-23 13:41:17 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 3 zamówienia (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_cz[6264x38].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa