Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018

 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
 „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018”
 
Ogłoszenie w BZP nr 513493-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2018”
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie w roku 2018, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie odrębne części:
CZEŚĆ 1 – „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa”
CZĘŚĆ 2- "Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie".
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.03.2018r. (lub od dnia podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy w późniejszym terminie) do 31.12.2018r., z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r., poz. 432 ze zm.) (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna). Ilość dni nauki w okres świadczenia usługi - wynosi 154 dni (22 tygodnie nauki), średnia ilość dni w miesiącu – 19,25.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie (usługa transportu) o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017. poz.2200 z późn. zm.). CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2017. poz.2200 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1. Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia w pełni technicznie sprawnymi dopuszczonymi do ruchu pojazdem w liczbie: Trasa nr 1 – minimum 1. pojazd, Trasa nr 2 – minimum 6. pojazdów, przystosowanym do przewozu uczniów, wyposażonymi w system mechanicznego zamykania i otwierania drzwi przez kierowcę, pozwalającymi na codzienne dowożenie dzieci do szkół bez opóźnień. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać wystarczającą ilość miejsc, zapewniającą przewóz wymaganej ilości uczniów zgodnie z trasami przejazdów wyszczególnionymi w Rozdziale 2 pkt 2.1.2. i pkt 2.2.2. SIWZ. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.).
2. Dysponuje lub będzie dysponował następującą ilością kierowców: Trasa nr 1 – minimum 1. kierowca, Trasa nr 2 – minimum 6. kierowców, posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2017. poz.2200 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1260), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób.
3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej (2) dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, w tym: - jedną (1) polegającą na regularnym transporcie co najmniej 45 osób dziennie przez okres minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy; - jedną (1) polegającą na regularnym transporcie co najmniej 200 osób dziennie przez okres minimum 6 miesięcy w ramach jednej umowy.
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1. Dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia minimum 1. w pełni technicznie sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalającym na codzienne dowożenie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, bez opóźnień. Środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących dla minimum 14 osób (bez kierowcy i opiekuna) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia minimum 2 uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu oraz niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej. Pojazd przewidziany do realizacji tej części zamówienia winien posiadać aktualne badanie techniczne, a jego stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 ze zm.).
2. Dysponuje lub będzie dysponował minimum 1. kierowcą posiadającym kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2017. poz.2200 z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1260), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przewożenia osób.
3. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną (1) usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia, polegającą na regularnym transporcie co najmniej 10 osób niepełnosprawnych, przez okres minimum 3 miesięcy w ramach jednej umowy.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczy wszystkich części:
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).- wg. załącznik nr 12a do SIWZ (dla Części 1); załącznik nr 12b do SIWZ (dla Części 2).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według: załącznika nr 7a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 7b (Część 2 zamówienia). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według: załącznika nr 8a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 8b (Część 2 zamówienia).
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według: załącznika nr 9a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 9b (Część 2 zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. oświadczenia, że wykazany sprzęt, o których mowa w pkt.9 ppkt. 9.2. Rozdziału 6 SIWZ jest sprawny technicznie, a pojazdy mechaniczne przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, jeśli są wymagane przepisami prawa – według: załącznika nr 10a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 10b (Część 2 zamówienia).
2. oświadczenie, że wykazani kierowcy, o których mowa w wyżej w pkt.9 ppkt. 9.3. Rozdziału 6 SIWZ posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia – według: załącznika nr 11a (Część 1 zamówienia), załącznika nr 11b (Część 2 zamówienia).
3. proponowany plan (rozkład) jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z w wymaganiami Zamawiającego (dotyczy Części 1 zamówienia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 5a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, załącznika nr 5b do SIWZ dla Części 2 zamówienia (jeżeli dotyczy). 2. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
5. Wykonawca/ każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 6a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, według załącznika nr 6b do SIWZ dla Części 2 zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia – w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
Część 2 zamówienia – w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe kierowców 20,00
Termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
a) udokumentowanej podwyżki przez koncerny paliwowe ceny 1 litra paliwa powyżej 20% w stosunku do ceny 1 litra paliwa przyjętej do wyliczenia ceny w ofercie przetargowej,
b) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c) wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie usługi (w szczególności: silne opady śniegu, gradobicie, roztopy, wichury), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia obu stron,
d) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci, lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy lub zmiana harmonogramu przewozów (dot. Części 1 zamówienia);
f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są obiektywnie uzasadnione np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości przewożonych dzieci niepełnosprawnych, i/lub zmiana pierwotnie ustalonej trasy (spowodowana np. zmianami miejsca zamieszkania dzieci niepełnosprawnych) w harmonogramie przewozów (dot. Części 2 zamówienia).
g) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
h) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych usług,
i) (jeżeli dotyczy) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum ,
j) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
l) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa,
m) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
n) zmiany uchwały budżetowej w zakresie wydatków obejmujących realizację zadania objętego niniejszą umową;
o) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 4 projektu umowy (załącznik nr 1a do SIWZ dla Części 1 zamówienia; załącznik nr 1b do SIWZ dla Części 2 zamówienia) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prace takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane.
W przypadkach, o których mowa wyżej Zamawiający może:
a) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
b) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
c) zmienić cenę netto i brutto za 1 km przewozu oraz zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
d) dokonać rozliczenia na podstawie ustalonej w wyniku negocjacji ceny za 1 km przewozu, w przypadku, o którym mowa w pk.2 lit.a).
e) dokonać zmian w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do umowy (dot. Części 1 zamówienia)
f) dokonać zmian w załączniku nr 1 do umowy (dot. Części 2 zamówienia).
g) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
h) (jeżeli dotyczy) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
i) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
j) zmienić termin wykonania umowy;
k) dokonać zmiany zakresu usług przewidzianych do wykonania;
l) dokonać rozliczenia za faktycznie wykonany zakres usług;
m) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług;
n) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa.
2. Część 1 zamówienia składa się z dwóch tras. TRASA NR 1: Szacunkowy przeciętny dzienny limit kilometrów wynosi (poniedziałek – piątek) - 38 km. TRASA NR 2: Szacunkowy dzienny limit kilometrów wynosi: a) środa, czwartek, piątek - 220,0 km dziennie b) poniedziałek i wtorek– 238,80 km dziennie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe kierowców 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: "Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.
2. Przeciętny dzienny limit kilometrów dla części 2 zamówienia wynosi średnio: a) poniedziałek, środa- 112,0 km dziennie b) wtorek, czwartek, piątek- 128,0 km dziennie
3. Na dzień ogłaszania postępowania transportem objętych jest łącznie 11. dzieci, w tym dwoje dzieci (2) na wózkach inwalidzkich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe kierowców 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:                                                                                                                                up. Burmistrza
                                                                                                                               /-/ Miłosz Czopek
                                                                                                                              Zastępca Burmistrza
 

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 133.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:46:41
Ilość pobrań: 84
SIWZ
Rozmiar: 20 774.26 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:48:04
Ilość pobrań: 94
Zał. nr 1a do SIWZ - PROJEKT UMOWY CZ.1
Rozmiar: 416.79 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:48:46
Ilość pobrań: 103
Zał. nr 1b do SIWZ - PROJEKT UMOWY CZ.2
Rozmiar: 401.35 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:49:04
Ilość pobrań: 86
Zał. nr 2a do SIWZ - Formularz oferty cz.1
Rozmiar: 80.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:49:38
Ilość pobrań: 86
Zał. nr 2b do SIWZ - Formularz oferty Część 2
Rozmiar: 69.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:50:03
Ilość pobrań: 78
Zał. nr 3a do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie;
Rozmiar: 29.96 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:50:30
Ilość pobrań: 90
Zał. nr 3b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie;
Rozmiar: 62.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:50:50
Ilość pobrań: 80
Zał. nr 4a do oferty - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia;
Rozmiar: 23.76 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:51:16
Ilość pobrań: 75
Zał. nr 4b do oferty - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia;
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:51:42
Ilość pobrań: 75
Zał. nr 5a do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów;
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:52:07
Ilość pobrań: 75
Zał. nr 5b do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów;
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:52:30
Ilość pobrań: 73
Zał. nr 6a do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Część 1
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:53:11
Ilość pobrań: 84
Zał. nr 6b do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Część 2
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:53:36
Ilość pobrań: 81
Załącznik nr 10a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. środków transportu - Część 1 zamówienia;
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 13:59:12
Ilość pobrań: 83
Załącznik nr 10b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. środków transportu - Część 2 zamówienia;
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:00:14
Ilość pobrań: 71
Załącznik nr 11a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień - Część 1 zamówienia
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:00:45
Ilość pobrań: 78
Załącznik nr 11b do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień - Część 2 zamówienia
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:01:12
Ilość pobrań: 81
Załącznik nr 12a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków - Część 1 zamówienia
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:02:20
Ilość pobrań: 81
Załącznik nr 12b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków - Częśc 2 zamówienia
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:03:08
Ilość pobrań: 75
Załącznik nr 7a do SIWZ - Wykaz usług - cz. 1 zamowienia
Rozmiar: 50.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:05:55
Ilość pobrań: 71
Załącznik nr 7b do SIWZ - Wykaz usług- cz. 2 zamowienia
Rozmiar: 48.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:06:38
Ilość pobrań: 82
Załącznik nr 8a do SIWZ -Wykaz srodkow transportu - cz. 1 zamowienia;
Rozmiar: 54.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:07:43
Ilość pobrań: 81
Załącznik nr 8b do SIWZ -Wykaz srodkow transportu - cz. 2 zamowienia
Rozmiar: 45.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:08:10
Ilość pobrań: 81
Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osob - cz. 1 zamowienia
Rozmiar: 60.00 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:09:08
Ilość pobrań: 78
Załącznik nr 9b do SIWZ- Wykaz osob- cz. 2 zamowienia;
Rozmiar: 41.50 KB
Data publikacji: 2018-02-02 14:09:35
Ilość pobrań: 78
PO ZMIANACH Zał. nr 3b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 2018-02-05 09:48:29
Ilość pobrań: 81
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Rozmiar: 597.65 KB
Data publikacji: 2018-02-13 13:31:53
Ilość pobrań: 78
Zawiadomienie o wyborze oferty Część 2
Rozmiar: 371.03 KB
Data publikacji: 2018-03-09 13:06:50
Ilość pobrań: 85
Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 1
Rozmiar: 333.94 KB
Data publikacji: 2018-03-12 12:04:37
Ilość pobrań: 78

Data publikacji: 2018-02-02 13:39:59 (431 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-02-02 13:46:41 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[6276x1].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:48:04 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[6276x2].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:48:47 Dodano załącznik: Zał. nr 1a do SIWZ - PROJEKT UMOWY CZ.1 (Zał[6276x3].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:49:04 Dodano załącznik: Zał. nr 1b do SIWZ - PROJEKT UMOWY CZ.2 (Zał[6276x4].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:49:38 Dodano załącznik: Zał. nr 2a do SIWZ - Formularz oferty cz.1 (Zał[6276x5].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:50:04 Dodano załącznik: Zał. nr 2b do SIWZ - Formularz oferty Część 2 (Zał[6276x6].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:50:30 Dodano załącznik: Zał. nr 3a do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie; (Zał[6276x7].docx) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:50:50 Dodano załącznik: Zał. nr 3b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie; (Zał[6276x8].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:51:16 Dodano załącznik: Zał. nr 4a do oferty - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (Zał[6276x9].docx) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:51:43 Dodano załącznik: Zał. nr 4b do oferty - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (Zał[6276x10].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:52:09 Dodano załącznik: Zał. nr 5a do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (Zał[6276x11].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:52:30 Dodano załącznik: Zał. nr 5b do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (Zał[6276x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:53:11 Dodano załącznik: Zał. nr 6a do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Część 1 (Zał[6276x13].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:53:37 Dodano załącznik: Zał. nr 6b do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Część 2 (Zał[6276x14].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:54:08 Dodano załącznik: Załącznik nr 7a do SIWZ - Wykaz usług - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_7a_do_SIWZ_-_Wykaz_usług_-_część_1_zam?lwienia[6276x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:54:32 Dodano załącznik: Załącznik nr 7b do SIWZ - Wykaz usług- Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_7b__do_SIWZ_-_Wykaz_usług-_część_2_zam?lwienia[6276x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:55:06 Dodano załącznik: Załącznik nr 8a do SIWZ -Wykaz środków transportu - Część 1 zamówienia; (Załącznik_nr_8a__do_SIWZ_-Wykaz_środk?lw_transportu_-_część_1_zam?lwienia;[6276x17].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:55:54 Dodano załącznik: Załącznik nr 8b do SIWZ -Wykaz środków transportu - Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_8b__do_SIWZ_-Wykaz_środk?lw_transportu_-_część_2_zam?lwienia[6276x18].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:56:29 Dodano załącznik: Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osób i podmiotów - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_9a__do_SIWZ_-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_1_zam?lwienia[6276x19].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:57:06 Dodano załącznik: Załącznik nr 9b do SIWZ- Wykaz osób i podmiotów - Część 2 zamówienia; (Załącznik_nr_9b___do_SIWZ-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_2_zam?lwienia;[6276x20].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 13:59:13 Dodano załącznik: Załącznik nr 10a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. środków transportu - Część 1 zamówienia; (Załącznik_nr_10a__do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:00:15 Dodano załącznik: Załącznik nr 10b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. środków transportu - Część 1 zamówienia; (Załącznik_nr_10b_do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x22].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:00:45 Dodano załącznik: Załącznik nr 11a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_11a_do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x23].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:01:01 Dodano załącznik: Załącznik nr 9b do SIWZ-Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_9b___do_SIWZ-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_2_zam?lwienia;[6276x24].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:01:13 Dodano załącznik: Załącznik nr 11b do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień - Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_11b_do_SIWZ-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:01:46 Usunięto załącznik: (Załącznik_nr_9b___do_SIWZ-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_2_zam?lwienia;[6276x20].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:02:20 Dodano załącznik: Załącznik nr 12a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_12a_do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:03:08 Dodano załącznik: Załącznik nr 12b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków - Częśc 2 zamówienia (Załącznik_nr_12b_do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_dot[6276x26].doc) Małgorzata Ilska
2018-02-02 14:05:03 Usunięto załącznik: Załącznik nr 7a do SIWZ - Wykaz usług - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_7a_do_SIWZ_-_Wykaz_usług_-_część_1_zam?lwienia[6276x15].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:03 Usunięto załącznik: Załącznik nr 7b do SIWZ - Wykaz usług- Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_7b__do_SIWZ_-_Wykaz_usług-_część_2_zam?lwienia[6276x16].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:03 Usunięto załącznik: Załącznik nr 8a do SIWZ -Wykaz środków transportu - Część 1 zamówienia; (Załącznik_nr_8a__do_SIWZ_-Wykaz_środk?lw_transportu_-_część_1_zam?lwienia;[6276x17].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:04 Usunięto załącznik: Załącznik nr 8b do SIWZ -Wykaz środków transportu - Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_8b__do_SIWZ_-Wykaz_środk?lw_transportu_-_część_2_zam?lwienia[6276x18].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:04 Usunięto załącznik: Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Część 1 zamówienia (Załącznik_nr_9a__do_SIWZ_-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_1_zam?lwienia[6276x19].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:04 Usunięto załącznik: Załącznik nr 9b do SIWZ-Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Część 2 zamówienia (Załącznik_nr_9b___do_SIWZ-_Wykaz_os?lb_i_podmiot?lw_-_część_2_zam?lwienia;[6276x24].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:05:55 Dodano załącznik: Załącznik nr 7a do SIWZ - Wykaz usług - cz. 1 zamowienia (Załącznik_nr_7a_do_SIWZ_-_Wykaz_usług_-_cz[6276x21].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:06:38 Dodano załącznik: Załącznik nr 7b do SIWZ - Wykaz usług- cz. 2 zamowienia (Załącznik_nr_7b__do_SIWZ_-_Wykaz_usług-_cz[6276x22].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:07:43 Dodano załącznik: Załącznik nr 8a do SIWZ -Wykaz srodkow transportu - cz. 1 zamowienia; (Załącznik_nr_8a__do_SIWZ_-Wykaz_srodkow_transportu_-_cz[6276x23].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:08:10 Dodano załącznik: Załącznik nr 8b do SIWZ -Wykaz srodkow transportu - cz. 2 zamowienia (Załącznik_nr_8b__do_SIWZ_-Wykaz_srodkow_transportu_-_cz[6276x24].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:09:08 Dodano załącznik: Załącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz osob - cz. 1 zamowienia (Załącznik_nr_9a__do_SIWZ_-_Wykaz_osob_i_podmiotow_-_cz[6276x25].doc) Barbara Jaworska
2018-02-02 14:09:35 Dodano załącznik: Załącznik nr 9b do SIWZ- Wykaz osob- cz. 2 zamowienia; (Załącznik_nr_9b___do_SIWZ-_Wykaz_osob_i_podmiotow_-_cz[6276x26].doc) Barbara Jaworska
2018-02-05 09:48:29 Dodano załącznik: PO ZMIANACH Zał. nr 3b do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie (PO_ZMIANACH_Zał[6276x27].doc) Barbara Jaworska
2018-02-12 13:35:56 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Informacja_z_otwarcia_ofert[6276x28].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-12 13:50:35 dodanie załacznika Małgorzata Ilska
2018-02-13 13:30:51 Usunięto załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Informacja_z_otwarcia_ofert[6276x28].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-13 13:31:53 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT[6276x28].pdf) Małgorzata Ilska
2018-02-13 13:32:30 DODANO ZAŁACZNIK Małgorzata Ilska
2018-03-09 13:06:50 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty Część 2 (BIP_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_cz[6276x29].pdf) Małgorzata Ilska
2018-03-12 12:04:38 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- Część 1 (BIP_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_cz[6276x30].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa