Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 postępowanie)

Ogłoszenie nr BZP 553908-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa,

krajowy numer identyfikacyjny 52678800000,ul. Rynek 1 , 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.

Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap (3 postępowanie)

Numer referencyjny: ZP.271.9.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi) zlokalizowanego we Wschowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich - II etap. Etap II swoim zakresem obejmuje: 1. Wzmocnienie i remont więźby dachowej 2. Wymianę pokrycia dachowego 3. Wymianę instalacji odgromowej.

II.5) Główny kod CPV: 45261000-4 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):

a) wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg

b) żuraw okienny przyścienny

c) rusztowanie niezbędne do zabezpieczenia robót dekarskich- 1kpl.

d) rusztowanie niezbędne do wykonania robót impregnacyjnych konstrukcji drewnianej więźby dachowej- 1 kpl.

e) samochód ciężarowy do 10 Mg

f) samochód dostawczy

g) betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d

h) szczotka mechaniczna

2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami:

1) kierownik budowy który:

- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

- odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 nr 165 poz.987)

- posiada aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.

3.Dysponuje co najmniej 6-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.

4.Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego z dachówek lub wymianie pokrycia dachowego z dachówek na budynkach, każde o wartości minimum 125 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał złożenia:

1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716).- wg. załącznik nr 15 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, według załącznika nr 12 do SIWZ;

2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 13 do SIWZ.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 14 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -III.6)

1. Wypełniony kosztorys ofertowy – w wersji szczegółowej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys „ślepy” wraz z załącznikiem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

3. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).

6. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 11 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 11a do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rękojmi 35,00

termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:

a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 5 stopni C, zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia;

e) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;

f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót,

h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

i) w przypadku przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy),

j) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,

k) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;

l) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),

m) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,

n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

o) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa

p) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. r) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:

a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;

b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;

c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d) przedłużyć termin wykonania umowy;

e) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;

f) wprowadzić roboty zamienne;

g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);

h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;

i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;

j) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;

k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-23, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


SIWZ
Rozmiar: 17 275.55 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:05:46
Ilość pobrań: 87
Zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozmiar: 207.09 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:06:14
Ilość pobrań: 82
Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany
Rozmiar: 4 562.29 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:06:52
Ilość pobrań: 85
Zał. nr 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa
Rozmiar: 332.17 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:07:31
Ilość pobrań: 91
Zał. nr 4 do SIWZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja LWKZ
Rozmiar: 2 942.24 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:07:55
Ilość pobrań: 106
Zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozmiar: 324.00 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:08:22
Ilość pobrań: 61
Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
Rozmiar: 311.85 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:08:50
Ilość pobrań: 69
Zał. nr 7 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY;
Rozmiar: 90.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:09:25
Ilość pobrań: 72
Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu
Rozmiar: 63.00 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:09:57
Ilość pobrań: 67
Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia;
Rozmiar: 46.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:10:31
Ilość pobrań: 71
Zał. nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów;
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:12:48
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie-Grupa_kapitalowa;
Rozmiar: 77.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:15:45
Ilość pobrań: 65
Zał. nr 11a do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:16:13
Ilość pobrań: 69
Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót;
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:16:40
Ilość pobrań: 78
Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz narzędzi
Rozmiar: 54.00 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:17:58
Ilość pobrań: 72
Zał. nr 14 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar: 87.00 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:18:24
Ilość pobrań: 65
Zał. nr 15 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:18:57
Ilość pobrań: 70
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 4 482.16 KB
Data publikacji: 2018-05-08 12:29:12
Ilość pobrań: 69
Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy_ po zmianach
Rozmiar: 312.10 KB
Data publikacji: 2018-05-08 14:22:29
Ilość pobrań: 75
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ
Rozmiar: 374.38 KB
Data publikacji: 2018-05-22 09:19:16
Ilość pobrań: 76
Zał. nr 3 do SIWZ- DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA PO ZMIANACH
Rozmiar: 289.00 KB
Data publikacji: 2018-05-22 09:21:36
Ilość pobrań: 77
Zmiana do projektu budowlanego w zakresie pokrycia dachowego
Rozmiar: 934.79 KB
Data publikacji: 2018-05-22 09:23:02
Ilość pobrań: 73
Decyzja LWKZ w Zielonej Górze - zmiana
Rozmiar: 836.36 KB
Data publikacji: 2018-05-22 09:24:42
Ilość pobrań: 87
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500113086
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2018-05-22 09:53:35
Ilość pobrań: 74
Informacja o zmianie treści SIWZ- zmiana terminu otwarcia ofert
Rozmiar: 381.84 KB
Data publikacji: 2018-05-23 12:57:24
Ilość pobrań: 73
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 379.24 KB
Data publikacji: 2018-05-28 14:43:48
Ilość pobrań: 72
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar: 470.04 KB
Data publikacji: 2018-06-08 10:20:23
Ilość pobrań: 81

Data publikacji: 2018-05-08 11:26:05 (393 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-05-08 12:05:47 Dodano załącznik: SIWZ (SIWZ[6354x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:06:14 Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zał[6354x2].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:06:52 Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany (Zał[6354x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:07:31 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa (Zał[6354x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:07:56 Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ - Decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja LWKZ (Zał[6354x5].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:08:22 Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (Zał[6354x6].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:08:50 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (Zał[6354x7].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:09:25 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY; (Zał[6354x8].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:09:58 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu (Zał[6354x9].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:10:31 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (Zał[6354x10].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:12:49 Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (Zał[6354x11].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:15:45 Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie-Grupa_kapitalowa; (Zał[6354x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:16:13 Dodano załącznik: Zał. nr 11a do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej (Zał[6354x13].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:16:40 Dodano załącznik: Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót; (Zał[6354x14].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:17:58 Dodano załącznik: Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz narzędzi (Zał[6354x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:18:24 Dodano załącznik: Zał. nr 14 do SIWZ - Wykaz osób (Zał[6354x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:18:57 Dodano załącznik: Zał. nr 15 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych (Zał[6354x17].doc) Małgorzata Ilska
2018-05-08 12:29:12 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[6354x18].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-08 14:22:29 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy_ po zmianach (Zał[6354x19].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-22 09:19:16 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (WYJAŚNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[6354x20].pdf) Barbara Jaworska
2018-05-22 09:21:36 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ- DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA PO ZMIANACH (Zał[6354x21].exe) Barbara Jaworska
2018-05-22 09:23:02 Dodano załącznik: Zmiana do projektu budowlanego w zakresie pokrycia dachowego (Zmiana_do_projektu_budowlanego_w_zakresie_pokrycia_dachowego[6354x22].pdf) Barbara Jaworska
2018-05-22 09:24:42 Dodano załącznik: Decyzja LWKZ w Zielonej Górze - zmiana (Decyzja_LWKZ_-_zmiana[6354x23].pdf) Barbara Jaworska
2018-05-22 09:53:35 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500113086 (BIP_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_w_BZP_nr_500113086[6354x24].doc) Barbara Jaworska
2018-05-23 12:57:24 Dodano załącznik: Informacja o zmianie treści SIWZ- zmiana terminu otwarcia ofert (Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ-_zmiana_terminu_otwarcia_ofert[6354x25].pdf) Barbara Jaworska
2018-05-28 14:43:49 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z_otwarcia_ofert[6354x26].pdf) Małgorzata Ilska
2018-05-28 14:44:08 Dodano załącznik Małgorzata Ilska
2018-06-08 10:20:24 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY[6354x27].pdf) Małgorzata Ilska
2018-06-08 10:20:40 dodano załacznik Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa