Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w ramach projektu „Modernizacja i cyfryzacja (...).

 

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
  Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w ramach projektu „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie”
 
 
Ogłoszenie w BZP  nr 608487-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail przetargi@wschowa.pl, faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w ramach projektu „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie”
Numer referencyjny: ZP.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) oraz systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – Część II i Część III zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie”.
2. Zamówienie realizowane w ramach WPF.
3. Zadanie dofinansowane w ramach projektu: Infrastruktura domów kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach umowy nr 04798/18/FPK/NCK.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części:
4.1. Część II - Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w następujących załącznikach:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części II
Załącznik nr 3 do SIWZ - Akustyka – projekt wykonawczy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Części II
4.2. Część III - Zakup wraz z dostawą i montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w następujących załącznikach:
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części III
Załącznik nr 3 do SIWZ - Akustyka – projekt wykonawczy
Załącznik nr 4A do SIWZ – Projekt umowy dla Części III

II.5) Główny kod CPV: 32350000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
51310000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
 
Część II zamówienia:
Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1. dysponuje lub będzie dysponował SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ELEKTROAKUSTYKI – tj. osobą, posiadającą wykształcenie w zakresie AKUSTYKA z minimum 2. letnim doświadczeniem zawodowym, który w okresie ostatnich 2 lat pracował przy realizacji co najmniej 1 zamówienia obejmującego akustykę wnętrz /lub instalację systemów elektroakustycznych w instytucjach typu: domy kultury, teatry, opery, filharmonie, sale widowiskowe, sale koncertowe, o ilości miejsc siedzących minimum 180;
2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na dostawie i montażu systemu do projekcji kinowej (cyfryzacja) dla obiektu typu: dom kultury, teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowa, sala koncertowa, o ilości miejsc siedzących minimum 180 i wartości min. 300 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
 
Część III zamówienia:
Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1.dysponuje lub będzie dysponował SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ELEKTROAKUSTYKI – tj. osobą, posiadającą wykształcenie w zakresie AKUSTYKA z minimum 2. letnim doświadczeniem zawodowym, który w okresie ostatnich 2 lat pracował przy realizacji co najmniej 1 zamówienia obejmującego akustykę wnętrz /lub instalację systemów elektroakustycznych w instytucjach typu: domy kultury, teatry, opery, filharmonie, sale widowiskowe, sale koncertowe, o ilości miejsc siedzących minimum 180;
2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienie tożsame
z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na dostawie i montażu nagłośnienia dla obiektu typu: dom kultury, teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowa, sala koncertowa, o ilości miejsc siedzących minimum 180 i wartości min. 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących.
2.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących.
3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1445).- wg. załącznika nr 14 do SIWZ dla Części II oraz załącznik nr 14A do SIWZ dla Części III.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 11.1.-11.3. tego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według: załącznika nr 12 do SIWZ dla Część II zamówienia oraz załącznika nr 12A do SIWZ dla Część III zamówienia. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 13 do SIWZ dla Części II oraz załącznik nr 13A do SIWZ dla Części III.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej –stanowiąca załączniki nr 8 do SIWZ dla Części II oraz załącznik nr 8A do SIWZ dla Części III.
2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 9 do SIWZ dla Części II zamówienia oraz załącznik nr 9A dla Części III zamówienia (jeżeli dotyczy). 3. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
6. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 10 do SIWZ dla Części II oraz załącznik nr 10A do SIWZ dla Części III. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 11 do SIWZ dla Części II oraz załącznik nr 11A dla Części III.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości:
1. Część II zamówienia - 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)
2. Część III zamówienia – 5.500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Okres rękojmi za wady 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy przewidziane dla Części II i Części III zamówienia.
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia,
d) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych dostaw i montażu niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia dostaw i usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych dostaw,
g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz (jeżeli dotyczy);
h) w przypadku przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy),
i) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,
j) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),
k) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
m) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa
n) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
o) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:
a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) przedłużyć termin wykonania umowy;
e) dokonać zmiany zakresu dostaw i usług przewidzianych do wykonania;
f) wprowadzić dostawy i usługi zamienne;
g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);
h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
j) dokonać rozliczenia na podstawie protokołu powykonawczego lub zamiennego;
k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 2 Nazwa: Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego – wyposażenia do projekcji kinowej DCI (cyfryzacja) sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, montaż/rozmieszczenie i instalacja, uruchomienie i zestrojenie sprzętu multimedialnego, o którym mowa poniżej oraz przeszkolenie pracowników CKiR we Wschowie:
1.1. Zestaw do projekcji cyfrowej:
a) kinowy projektor cyfrowy DCI do projekcji 2D – 1 kpl.
b) zintegrowany serwer kina cyfrowego DCI – 1 szt.
c) obiektyw projekcyjny – 1 szt.
d) obudowa do projektora – 1 szt.
e) panel kontrolny lub laptop – 1 szt.
f) zabezpieczenie UPS – 1 szt.
1.1.2. Ekran kinowy – 1 szt.
1.1.3. Zestaw nagłośnienia kinowego:
a) kinowy procesor dźwięku – 1 szt.
b) szafa Rack z okablowaniem – 1 kpl.
c) monitor kontrolno-odsłuchowy – 1 szt.
d) wzmacniacz mocy RMS 2x600W – 5 szt.
e) wzmacniacz mocy RMS 2x1050W – 1 szt.
f) głośnik główny zaekranowy – 3 kpl.
g) głośnik basowy – 2 kpl.
h) głośnik surround – 18 szt.
i) okablowanie dla głośników 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32350000-1, 51310000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Okres rękojmi za wady 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Realizacja Części II zamówienia nastąpi w II etapach:
ETAP I – zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego służącego cyfryzacji (wyposażenie do projekcji kinowej DCI) - do 30 listopada 2018r.
ETAP II - rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie dostarczonego sprzętu multimedialnego służącego cyfryzacji (wyposażenie do projekcji kinowej DCI) oraz przeszkolenie pracowników CKiR we Wschowie - od 01 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r.


Część nr: 3 Nazwa: Zakup wraz z dostawą i montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: zakup wraz z dostawą, montaż/rozmieszczenie i instalacja, uruchomienie i zestrojenie sprzętu nagłośnieniowego, o którym mowa poniżej oraz przeszkolenie pracowników CKiR we Wschowie:
1. System nagłośnienia głównego:
a) zestaw głośników szerokopasmowych – 2 szt.
b) zestaw głośników niskotonowych – 4 szt.
c) wzmacniacz mocy – 1 szt.
d) zestaw okablowania:
- kabel głośnikowy rodzaj 1 – 2 szt.
- kabel głośnikowy rodzaj 2 – 4 szt.
2.System nagłośnienia bliskiego pola – front fill:
a) zestaw głośnikowy szerokopasmowy – 2 szt.
b) wzmacniacz mocy – 1 szt.
c) zestaw okablowania:
- kabel głośnikowy rodzaj 3 – 1 szt.
- kabel głośnikowy rodzaj 4 – 1 szt.
3. System monitorów scenicznych:
a) monitor sceniczny typu wedge – 4 szt.
b) drum fill, część 1/2 - 1 szt.
c) drum fill, część 2/2 - 1 szt.
d) wzmacniacz mocy – 1 szt.
e) zestaw okablowania:
- kabel głośnikowy rodzaj 5 – 2 szt.
- kabel głośnikowy rodzaj 6 – 2 szt.
- kabel głośnikowy rodzaj 7 – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32350000-1, 51310000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Okres rękojmi za wady 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Danuta Patalas

 


SIWZ.pdf
Rozmiar: 18 212.32 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:27:42
Ilość pobrań: 76
Zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA Cyfryzacja
Rozmiar: 188.01 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:28:34
Ilość pobrań: 80
Zał. nr 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAGŁOŚNIENIE
Rozmiar: 493.16 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:28:56
Ilość pobrań: 76
Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt wykonawczy AKUSTYKA
Rozmiar: 1 088.98 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:29:22
Ilość pobrań: 66
Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cyfryzacja
Rozmiar: 322.79 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:29:45
Ilość pobrań: 67
Zał. nr 4A do SIWZ - Projekt umowy nagłośnienie.
Rozmiar: 314.58 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:30:11
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 5 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY Cyfryzacja
Rozmiar: 102.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:30:42
Ilość pobrań: 70
Zał. nr 5A do SIWZ - FORMULARZ OFERTY Nagłośnienie
Rozmiar: 97.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:31:16
Ilość pobrań: 66
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu- Cyfryzacja
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:31:46
Ilość pobrań: 61
Zał. nr 6A do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu- Nagłośnienie
Rozmiar: 68.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:32:12
Ilość pobrań: 63
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art.25a ust.1 - podstawa wykluczenia- Cyfryzacja
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:32:38
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 7A do SIWZ - Oświadczenie z art.25a ust.1 - podstawa wykluczenia- Nagłośnienie
Rozmiar: 47.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:33:07
Ilość pobrań: 65
Zał. nr 8 do SIWZ - Tabela Elementow Ceny Ryczaltowej Cyfryzacja
Rozmiar: 195.61 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:36:49
Ilość pobrań: 66
Zał. nr 8A do SIWZ - Tabela Elementow Ceny Ryczaltowej Nagłosnienie
Rozmiar: 195.66 KB
Data publikacji: 2018-08-24 13:37:31
Ilość pobrań: 68
Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów- Cyfryzacja
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:12:58
Ilość pobrań: 62
Zał. nr 9A do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów- Nagłośnienie
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:13:42
Ilość pobrań: 67
Zał. nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa- Cyfryzacja
Rozmiar: 79.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:17:33
Ilość pobrań: 58
Zał. nr 10A do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa- Nagłośnienie
Rozmiar: 79.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:15:55
Ilość pobrań: 69
Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej- Cyfryzacja
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:18:44
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 11A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej- Nagłośnienie
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:19:33
Ilość pobrań: 62
Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz dostaw- Cyfryzacja
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:20:10
Ilość pobrań: 60
Zał. nr 12A do SIWZ - Wykaz dostaw- Nagłośnienie
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:20:44
Ilość pobrań: 66
Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz osób- Cyfryzacja
Rozmiar: 73.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:21:51
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 13A do SIWZ - Wykaz osób- Nagłośnienie
Rozmiar: 73.50 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:22:26
Ilość pobrań: 62
Zał. nr 14 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych- Cyfryzacja
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:23:01
Ilość pobrań: 64
Zał. nr 14A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych- Nagłośnienie
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:23:51
Ilość pobrań: 68
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar: 116.00 KB
Data publikacji: 2018-08-24 14:30:27
Ilość pobrań: 65
PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cyfryzacja
Rozmiar: 1 486.58 KB
Data publikacji: 2018-08-27 10:59:46
Ilość pobrań: 71
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 760.07 KB
Data publikacji: 2018-09-10 09:58:07
Ilość pobrań: 74
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Cz. II.pdf
Rozmiar: 414.57 KB
Data publikacji: 2018-09-28 10:41:21
Ilość pobrań: 60
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Cz. III.pdf
Rozmiar: 401.70 KB
Data publikacji: 2018-09-28 10:42:05
Ilość pobrań: 60

Data publikacji: 2018-08-24 13:24:00 (343 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-08-24 13:27:42 Dodano załącznik: SIWZ.pdf (SIWZ[6474x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:28:35 Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA Cyfryzacja (Zał[6474x2].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:28:57 Dodano załącznik: Zał. nr 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAGŁOŚNIENIE (Zał[6474x3].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:29:22 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt wykonawczy AKUSTYKA (Zał[6474x4].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:29:45 Dodano załącznik: Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cyfryzacja (Zał[6474x5].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:30:12 Dodano załącznik: Zał. nr 4A do SIWZ - Projekt umowy nagłośnienie. (Zał[6474x6].pdf) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:30:42 Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY Cyfryzacja (Zał[6474x7].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:31:17 Dodano załącznik: Zał. nr 5A do SIWZ - FORMULARZ OFERTY Nagłośnienie (Zał[6474x8].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:31:46 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.doc (Zał[6474x9].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:32:12 Dodano załącznik: Zał. nr 6A do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu (Zał[6474x10].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:32:38 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art.25a ust.1 - podstawa wykluczenia (Zał[6474x11].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:33:07 Dodano załącznik: Zał. nr 7A do SIWZ - Oświadczenie z art.25a ust.1 - podstawa wykluczenia (Zał[6474x12].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:36:49 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ - Tabela Elementow Ceny Ryczaltowej Cyfryzacja (Zał[6474x13].exe) Małgorzata Ilska
2018-08-24 13:37:31 Dodano załącznik: Zał. nr 8A do SIWZ - Tabela Elementow Ceny Ryczaltowej Nagłosnienie (Zał[6474x14].exe) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:12:58 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów- część 2 (Zał[6474x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:13:42 Dodano załącznik: Zał. nr 9A do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów- część 3 (Zał[6474x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:15:55 Dodano załącznik: Zał. nr 10A do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa- Cyfryzacja (Zał[6474x17].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:17:33 Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa- Cyfryzacja (Zał[6474x18].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:18:45 Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej- Cyfryzacja (Zał[6474x19].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:19:34 Dodano załącznik: Zał. nr 11A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej- Nagłośnienie (Zał[6474x20].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:20:11 Dodano załącznik: Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz dostaw- Cyfryzacja (Zał[6474x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:20:44 Dodano załącznik: Zał. nr 12A do SIWZ - Wykaz dostaw- Nagłośnienie (Zał[6474x22].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:21:51 Dodano załącznik: Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz osób- Cyfryzacja (Zał[6474x23].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:22:27 Dodano załącznik: Zał. nr 13A do SIWZ - Wykaz osób- Nagłośnienie (Zał[6474x24].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:23:01 Dodano załącznik: Zał. nr 14 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych- Cyfryzacja (Zał[6474x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:23:51 Dodano załącznik: Zał. nr 14A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych- Nagłośnienie (Zał[6474x26].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-24 14:30:28 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU[6474x27].doc) Małgorzata Ilska
2018-08-27 10:59:46 Dodano załącznik: PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA Cyfryzacja (Załącznik_nr_1_do_SIWZ_OPIS_PRZEDMITU_ZAMÓWIENIA_Cyfryzacja_PO_ZMIANACH[6474x28].pdf) Barbara Jaworska
2018-09-10 09:58:07 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z_otwarcia_ofert[6474x29].pdf) Barbara Jaworska
2018-09-28 10:41:22 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Cz. II.pdf (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_Cz[6474x30].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-28 10:42:05 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Cz. III.pdf (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_Cz[6474x31].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-28 10:42:32 DODANO ZAŁACZNIKI Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa